Menu
JPR Advocaten

Letselschade

Als slachtoffer van een verkeersongeval, een ongeval op het werk, beroepsziekte of een medische fout of als nabestaande van een slachtoffer die ten gevolge van een ongeval is overleden wordt u niet alleen geconfronteerd met heftige emoties, maar ook met een hoop vragen. Op wie kan ik mijn schade verhalen? Heb ik een gegronde claim? Wat is mijn schade? Welke schade kan ik claimen? Hoe kan ik mijn schade verhalen? Wie is aansprakelijk? Hoe moet ik iemand aansprakelijk stellen?

Wanneer u als zelfstandig ondernemer of als zzp’er een ongeval overkomt of letselschade hebt opgelopen door niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn de problemen waarmee u wordt geconfronteerd al helemaal niet te overzien.

Onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten hebben de ervaring en deskundigheid om u te helpen uw leven thuis of op het werk weer op de rit te krijgen en ervoor te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt. Wij kennen het klappen van de zweep. Wij kennen de weg binnen de verzekeringsbranche en weten hoe het spel wordt gespeeld. Geen zaak is ons te complex. Integendeel, wij houden er van om uitgedaagd te worden.

Al onze advocaten zijn, worden of waren lid van de Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA).

Waarom een belangenbehartiger?

Het regelen van letselschade is in de regel een juridische aangelegenheid. Als leek is het voor u lastig om een discussie te voeren met een aansprakelijkheidsverzekeraar over onderwerpen als aansprakelijkheid, eigen schuld, causaliteit of omvang van de schade. Verzekeraars beschikken immers, anders dan het slachtoffer, over juridische kennis en ervaring.

Om hier tegenwicht aan te bieden is het voor u van groot belang een belangenbehartiger in te schakelen die beschikt over de kennis en ervaring op het gebied van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

Waarom een LSA letselschade advocaat?

Het regelen van letselschade is gebaseerd op wettelijke regels en jurisprudentie. Letselschade is (bewijs)recht. Bij uitstek het terrein van de gespecialiseerde (LSA) letselschade advocaat.

Andere voordelen van het inschakelen van een LSA letselschade advocaat boven dat van een letselschadespecialist van letselschaderegelaars zijn:

 1. gegarandeerde juridische kwaliteit;
 2. een advocaat is onderworpen aan strenge regels van de beroepsgroep;
 3. meesters in het (bewijs)recht;
 4. enkel advocaten kunnen een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank;
 5. enkel advocaten kunnen een deelgeschilprocedure starten;
 6. het is advocaten verboden met u overeen te komen dat u aan hen een percentage van de schade uitkering moet afdragen.

Welke schade kunt u claimen?

Als u zelf het slachtoffer bent van een ongeval:

I. Verlies aan verdienvermogen

 • Inkomensschade;
 • misgelopen carrière kansen
 • pensioenschade;
 • bij eigen onderneming gederfde winst, kosten vervangende arbeidskracht.

II. Verlies aan zelfwerkzaamheid

 • Het niet kunnen verrichten van huishoudelijke taken;
 • het niet kunnen verrichten van onderhoudstaken in huis en tuin;
 • het niet kunnen verrichten van zorgtaken, zoals het verzorgen van kinderen.

III. Kosten

 • Medische kosten;
 • eigen risico zorgverzekering;
 • verblijfkosten ziekenhuis en revalidatiecentrum;
 • reiskosten en/of kosten voor aangepast vervoer;
 • kosten voor hulpmiddelen;
 • aanpassingen in huis of werk;
 • re-integratiekosten;
 • etc.

IV. Overige schadeposten

 • Studievertraging;
 • economische kwetsbaarheid.

V. Smartengeld / immateriële schade

Smartengeld is een immateriële vergoeding voor de schade die u heeft geleden ten gevolge van het ongeval door pijn, gederfde levensvreugde en ander leed.

VI. Kosten voor advocaat en andere deskundigen


Als nabestaande van een slachtoffer die ten gevolge van een ongeval is overleden:

I. Gederfd levensonderhoud in geld

II. Gederfd levensonderzoek in natura

 • Onderhoud woning / tuin;
 • huishoudelijke werkzaamheden;
 • verzorging kinderen.

III. Kosten voor de uitvaart

IV. Kosten voor advocaat en andere deskundigen

Hoe claimen wij uw schade?

De letselschade advocaten van JPR Advocaten volgen de onderstaande procedure bij het claimen van uw schade:

 1. Intake door een van onze LSA Letselschade Advocaten. Tijdens dit gesprek inventariseren wij globaal de haalbaarheid van uw zaak, de omvang van uw letsel, de omvang van uw schade en problemen waar u tegen aanloopt.
 2. Vervolgens zullen wij, voor zover dit nog niet is gedaan, de aansprakelijke partij aansprakelijk stellen en, indien nodig, vragen om een aanvullend voorschot op de schadevergoeding.
 3. We zullen uw medische situatie, het causaal verband tussen het ongeval en de schade en de omvang van de door u geleden en de te verwachten schade in kaart brengen. Dit laatste doen wij door het opstellen van een schadestaat. Voor zover nodig zullen aanvullende voorschotten op de schadevergoeding worden gevraagd.
 4. Verder zullen onze letselschade advocaten, voor zover nodig, hulptroepen inschakelen als een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige, bedrijfskundige, caremanager om uw schade in kaart te brengen en uw leven weer op de rit te krijgen.
 5. In de regel kan de schade pas worden afgewikkeld als er sprake is van een medische eindsituatie. Er is sprake van een medische eindsituatie wanneer de artsen geen wezenlijke veranderingen meer in uw herstel verwachten. In voorkomende gevallen zal voor de bepaling van de uitgangspunten voor een eindafwikkeling een of meerdere medische expertise(s) plaatsvinden om de aard en omvang van uw letsel en beperkingen en het causaal verband vast te stellen.
 6. Als de medische situatie goed in kaart is gebracht, kan de schade worden geregeld. Aangezien schades, met name die in de toekomst zullen worden geleden, niet exact kunnen worden vastgesteld, zal met de aansprakelijke partij c.q. verzekeraar over het vaststellen van de omvang van de schade moeten worden onderhandeld.
 7. Vervolgens zal, nadat overeenstemming is bereikt over het schadebedrag, de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
 8. Nadat de vaststellingsovereenkomst door u is ondertekend en aan de aansprakelijke partij c.q. verzekeraar is geretourneerd, zal binnen enkele weken een schade-uitkering volgen.


Mocht geen regeling tot stand komen, staat altijd nog de weg naar de rechter open middels een dagvaardings- of deelgeschilprocedure, maar een mediation traject, bindend advies of tucht- of klachtprocedure zou ook kunnen leiden tot een passende oplossing van het geschil.

Gedurende het gehele schaderegelingsproces zijn onze letselschadeadvocaten als het ware de spin in het web tussen verzekeraar(s), schaderegelaar(s), medisch adviseur(s), arbeidsdeskundige(n) en anderen waarbij wij uitsluitend uw belangen behartigen.

Wat zijn de kosten?

De aansprakelijke partij c.q. verzekeraar is op grond van de wet verplicht, behoudens eigen schuld, de redelijke kosten voor onze werkzaamheden alsmede de kosten van onze medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, rekenbureau e.d. te betalen.

De kosten staan los van de door u ontvangen uitkering en worden hiermee, behoudens eigen schuld, niet verrekend. Anders dan letselschadespecialisten en schaderegelaars soms doen brengen wij, bovenop de door de aansprakelijke partij, c.q. reeds betaalde vergoeding voor onze kosten, geen percentage van de door u ontvangen schade-uitkering in rekening. Dergelijke constructies zijn voor advocaten verboden.

De inschakeling van onze letselschade advocaten kost u vaak niets en is dan dus gratis.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: