Home
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vind je de Algemene voorwaarden die door JPR Advocaten worden gehanteerd. Je kunt altijd contact met ons opnemen indien je vragen hebt over de Algemene voorwaarden of indien je graag een extra exemplaar van de Algemene voorwaarden wilt verkrijgen.

Artikel 1.
JPR Advocaten Coöperatief U.A., verder JPR Advocaten, is een coöperatie bestaande uit aangesloten besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen). Een lijst van bestuurders wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan JPR Advocaten opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3.1.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door JPR Advocaten met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3.2.
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door JPR Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

Artikel 4.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aangesloten vennootschappen van JPR Advocaten, de (middellijk) bestuurders van deze vennootschappen en al degenen die al dan niet in dienst van JPR Advocaten werkzaam zijn, alsmede vroegere voor JPR Advocaten werkende (rechts)personen (vennootschappen, bestuurders en medewerkers) met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van JPR Advocaten hebben verlaten.

Artikel 5.
JPR Advocaten bepaalt wie binnen JPR Advocaten met de uitvoering van de opdracht wordt / worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder hulppersonen.

Artikel 6.
JPR Advocaten zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdracht strekt zich nimmer uit tot fiscale aspecten. Eventuele opmerkingen en adviezen van JPR op fiscaal terrein zijn altijd vrijblijvend en opdrachtgever mag er niet van uitgaan dat dergelijke adviezen steeds juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient over de fiscale aspecten zo nodig een eigen belastingadviseur te raadplegen.

Artikel 7.
Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan JPR Advocaten een honorarium verschuldigd volgens de bij JPR Advocaten gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting en verschotten.

Artikel 8.1.
De gezamenlijke aansprakelijkheid van JPR Advocaten, zo mede van al degenen die zijn genoemd in artikel 4, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JPR Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van JPR Advocaten komt.

Artikel 8.2.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de JPR Advocaten aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van Euro 100.000,00.

Artikel 8.3.
JPR Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. JPR Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 8.4.
Opdrachtgever vrijwaart JPR Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door JPR Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van JPR Advocaten ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 8.5.
De uit vorenstaande voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van JPR Advocaten.

Artikel 9.
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. JPR Advocaten is deelnemer aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van JPR Advocaten in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar de behandelende advocaat werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.