Home
Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

In januari 2021 is deze wet in werking getreden. Het doel van de wet is om bedrijven, die in de kern levensvatbaar zijn, de mogelijkheid te bieden om een ontstane problematische schuldenlast te verlichten. Hierdoor kan een faillissement worden voorkomen. Bij een WHOA-traject is specialistische hulp vaak wenselijk.  

Direct contact opnemen
David-Doetinchem-2

Startverklaring

De startverklaring is het startsein van het WHOA-traject. Vanaf het moment dat een startverklaring is ingediend, kan de schuldenaar bepaalde voorzieningen aan de rechtbank vragen, zoals de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige of het vragen van een afkoelingsperiode. Het deponeren van een startverklaring is kosteloos. 

Herstructureringsdeskundige / Observator

De herstructureringsdeskundige is de bruggenbouwer tussen de schuldenaar en de schuldeisers. Het is niet verplicht om de rechtbank te vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Bij complexere trajecten kan de herstructureringsdeskundige wel een toegevoegde waarde zijn door zijn onafhankelijke en onpartijdige rol. Niet alleen de schuldenaar kan de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Dat verzoek kan bijvoorbeeld ook worden gedaan door de ondernemingsraad, aandeelhouders van de schuldenaar of een of meer schuldeisers. In dat geval moet het akkoord door de herstructureringsdeskundige worden aangeboden. De herstructureringsdeskundige kan ook alle andere verzoeken aan de rechtbank doen.

Als er geen herstructureringsdeskundige is benoemd, kan de rechtbank op eigen initiatief een observator benoemen. De rol van de observator is beperkter dan die van de herstructureringsdeskundige. Hij houdt voornamelijk toezicht op de totstandkoming van het akkoord in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. De observator is onpartijdig en onafhankelijk en rapporteert zijn bevindingen aan de rechtbank.

WHOA checklist downloaden JPR Advocaten
Je kunt meer zelf dan je denkt

Download de WHOA Checklist van JPR

Wij hebben het hele WHOA-traject in eenvoudige stappen beschreven. Ideaal voor ondernemers en financieel professionals.

Gratis downloaden

Afkoelingsperiode

De afkoelingsperiode wordt door de rechtbank afgekondigd en is een periode van maximaal vier maanden. Een afkoelingsperiode biedt de schuldenaar rust en de kans om de onderneming voort te zetten en tegelijkertijd het akkoord voor te bereiden. Tijdens deze periode mogen schuldeisers namelijk geen maatregelen nemen om hun vordering te innen, zoals het opstarten van een incassoprocedure. Verder kunnen tijdens deze periode gelegde beslagen worden opgeheven en worden surseance- en faillissementsverzoeken geschorst. Ook kunnen leveranciers worden gedwongen om op basis van een bestaande overeenkomst door te leveren. De afkoelingsperiode kan tot maximaal acht maanden worden verlengd.

Voorbereiding van het akkoord

Een goede voorbereiding is essentieel voor de slagingskans van een WHOA-akkoord. Deze voorbereiding start al voordat de  startverklaring wordt gedeponeerd. Het juiste moment bepalen waarop de startverklaring wordt gedeponeerd is onderdeel van deze voorbereiding. Dat geldt ook voor de keuze welke schuldeisers mee worden genomen in het traject. Verder moeten er veel documenten worden verzameld en worden opgesteld. Het akkoord moet namelijk worden onderbouwd met een groot aantal documenten. Denk daarbij (onder andere) aan prognoses, een taxatie van (roerende en onroerende) goederen en de waardering van de onderneming in geval van reorganisatie en faillissement. Ook zal wellicht met een aantal partijen om tafel moeten worden gezeten om afspraken te maken, zoals met de bank of een dwangcrediteur.

Aanbieden van het akkoord en stemming

Nadat alle waarderingen bekend zijn en is bepaald welke schuldeisers en aandeelhouders in het traject worden betrokken, kan het akkoord verder worden uitgewerkt. De inhoud van het akkoord is vormvrij. Er zijn veel varianten mogelijk. De meest voorkomende variant is dat er een percentage van de vordering aan de stemgerechtigde schuldeisers wordt aangeboden. Dit bedrag kan ineens worden betaald maar in theorie kunnen er ook afspraken worden gemaakt dat betaling later of in termijnen plaatsvindt. Een ander onderdeel van het akkoord is de klasseindeling. De schuldeisers dienen in verschillende klassen te worden ingedeeld. Zodra het akkoord gereed is, kan het worden aangeboden aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Vervolgens volgt de stemming. Om aan de rechtbank te kunnen vragen om het akkoord te homologeren, dient tenminste één klasse voor het akkoord te stemmen. Dit dient een klasse te zijn die bij een faillissement ook een uitkering zou ontvangen. Een klasse stemt voor het akkoord als tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen instemt.

Homologatie

Indien tenminste één klasse, die bij een faillissement ook een uitkering zou ontvangen, voor het akkoord stemt, kan het akkoord ter homologatie worden aangeboden. De rechter toetst of er afwijzingsgronden zijn. Er zijn algemene en aanvullende afwijzingsgronden. Indien er geen enkele schuldeiser bezwaar maakt, toets de rechter alleen of er algemene afwijzingsgronden zijn. Om bezwaar te kunnen maken als schuldeiser dient er tijdig te worden geklaagd. Indien de rechter oordeelt dat er geen afwijzingsgronden zijn, kan het akkoord worden gehomologeerd. Homologatie van het akkoord houdt in dat het akkoord door de rechter wordt bekrachtigd, waarna uitvoering aan het akkoord kan worden gegeven. Dat houdt in dat ook schuldeisers die niet of tegen een akkoord hebben gestemd daaraan gebonden worden. Na en succesvolle homologatie van het akkoord zijn de schulden gesaneerd en kan de onderneming weer verder.

Advocaat

Wij kunnen hier lang niet alle haken en ogen bespreken. Al met al biedt de WHOA veel mogelijkheden om schulden te herstructureren. Tegelijkertijd is het ook een ingewikkeld traject dat zorgvuldig moet worden afgelegd om een akkoord te laten slagen. Wij zijn al bij verschillende trajecten betrokken (geweest), zowel als herstructureringsdeskundige, als observator en als advocaat van de schuldenaar en van schuldeisers. Wij kunnen ook jou daarom goed adviseren hoe jij het beste kan opereren.

Voor al jouw WHOA vragen

Heb je een vraag over de WHOA en wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.