Home
Privacyverklaring

Privacyverklaring

JPR advocaten verwerkt in het kader van de (juridische) dienstverlening persoonsgegevens. Verder vindt er door JPR advocaten verwerking van persoonsgegevens plaats, zodra je gebruik maakt van onze website. Doordat wij de persoonsgegevens voor onze eigen doel en middelen verwerken, worden wij aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Voor meer informatie of vragen over onze privacyverklaring kun je uiteraard contact met ons opnemen via:
JPR advocaten
Mr. H.F. de Boerlaan 34
7417 DB Deventer
terbraake@jpr.nl
088-6160010

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (juridische) diensten alsmede de website van JPR advocaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Uitgangspunt verwerking persoonsgegevens
Het vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met gegevens - en persoonsgegevens in het bijzonder -, staat bij ons hoog in het vaandel. In dat kader is het voor ons vanzelfsprekend dat wij jouw persoonsgegevens in lijn met AVG verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan ook alleen gebruiken voor doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verzameld. Ook zullen wij in beginsel je persoonsgegevens niet met derden delen. Mochten wij toch jouw persoonsgegevens delen met derden, dan zullen wij dit vermelden in onze privacyverklaring of in een later contact.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens
Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, maar ook het voeren van procedures, het verlenen van advies en het voeren van bemiddelingstrajecten;
 • Je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de wetgeving;
 • Het voeren van onze administratie, hieronder wordt in ieder geval verstaan het innen van declaraties;
 • Om te kunnen voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Het ontplooien en onderhouden van marketing- en communicatie activiteiten, denk hierbij aan de maandelijkse nieuwsbrieven, het uitnodigen voor lunchbijeenkomsten en events;
 • Voor onze werving en selectieprocedures in het kader van sollicitaties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou
In het kader van onze dienstverlening of doordat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt, verwerken wij zeer uiteenlopende persoonsgegevens, dit kan gaan om reguliere alsook bijzondere persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • ID-nummer
 • Medische informatie
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling

Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door jou op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Op basis waarvan verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • door jou gegeven toestemming
 • gerechtvaardigd belang

Met wie delen wij persoonsgegevens
In beginsel delen wij je persoonsgegevens niet met derden. Het kan evenwel voorkomen dat het in het kader van onze dienstverlening deling met derden, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, noodzakelijk is. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van JPR advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Wij delen geen persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van JPR advocaten jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door JPR advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Verder dragen wij ervoor zorg dat intern alleen personen toegang tot jouw persoonsgegevens krijgen, die hier in het kader van hun functie reden toe hebben. Uiteraard hebben wij al onze medewerkers gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving of van onze verzekeraar is vereist. Onze verzekeraar vereist dat wij onze klantendossiers 20 jaar bewaren.

Je hebt je ingeschreven voor de nieuwsbrief
Een vorm van onze dienstverlening is het versturen van nieuwsbrieven om je op deze wijze op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie, maar ook om je uit te kunnen nodigen voor lunchbijeenkomsten of soortgelijke events. Wanneer je je via de website aanmeldt voor een nieuwsbrief, verwerken wij enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de nieuwsbrief aan je te kunnen versturen. Bij iedere nieuwsbrief bieden wij je de mogelijkheid om af te melden. Je kunt je bovendien afmelden door je te wenden tot JPR advocaten via marketing@jpr.nl, of kunt gebruik maken van de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Hoe hebben wij de beveiliging van jouw persoonsgegevens geregeld?
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zo is onze data beschermd met encryptiemethoden en maken we gebruik van uitgebreide back-ups. Onze medewerkers maken allemaal gebruik van multifactorauthenticatie voor het verkrijgen van toegang tot hun accounts. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Website bezoek en cookies
Wanneer je onze website bezoekt worden de technische kenmerken van je bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard. Voor meer informatie over het gebruik van de cookies, verwijzen wij je naar de cookieverklaring.

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
De privacywetgeving biedt jou een aantal rechten:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken

Mocht je een van bovenstaande rechten willen uitoefenen, dan verzoeken wij je om dit middels bovenstaande contactgegevens kenbaar te maken. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek bericht van ons.

Wij proberen zoveel mogelijk aan jouw verzoeken te voldoen. De kans bestaat evenwel dat zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij kun je denken aan onze geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Om ook jouw privacy te borgen en er voor te waken dat enkel de gegevens aan een juiste persoon worden verstrekt, kunnen wij om nadere identificatiemiddelen vragen. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij verzoeken gericht op klantendossiers, kunnen wij je vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Uiteraard zullen wij enkel verzoeken in behandeling nemen die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Je hebt helaas klachten
Mocht u, ondanks onze inspanningen, van oordeel zijn dat wij jouw persoonsgegevens op een onzorgvuldige of onrechtmatige wijze verwerken of dat wij bijvoorbeeld onvoldoende reageren op je verzoek, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens en hier een klacht indienen. Wij hopen uiteraard eerst dat jij je tot ons zal wenden, opdat wij een en ander zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Kan dit privacystatement worden gewijzigd?
De wijzigingen in de wetgeving of onze interne processen kunnen ertoe leiden, dat onze privacyverklaring aangepast zal moeten worden. Wij zullen de meest actuele versie altijd op onze website hebben staan.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.