Menu
JPR Advocaten

Vastgoedrecht

Nederland is een bouwend land. Op een klein oppervlak ziet u veel onroerend goed. Van de meer dan 140.000 bedrijven maakt een op de tien deel uit van de bouwsector. Uiteraard is daarnaast nog een veelvoud daarvan zijdelings betrokken bij de bouw.

Het bouwproces is organisatorisch gecompliceerd. Veel partijen moeten samenwerken en dus afspraken maken. Daarnaast treedt de overheid regulerend op. Samenwerkingsovereenkomsten, contracten en vergunningen spelen een belangrijke rol, maar ook overeenkomsten met betrekking tot exploitatie en beheer van vastgoed, waaronder huurrecht en bouwrecht. Bij JPR Advocaten noemen wij dit het vastgoedrecht.

Zoals in het fysieke bouwproces vakmensen zoals elektriciens een belangrijke rol spelen, spelen in het juridisch deel de vastgoedjuristen een grote rol.

Civiel bouwrecht

Bij ingewikkelde samenwerkingsafspraken is de juiste formulering van belang. Een goede vastgoedadvocaat legt echter niet alleen vast wat partijen afspreken, maar zal ook adviseren hoe een samenwerking het best vormgegeven kan worden. Zo kan een goede samenwerking tot stand komen en kunnen conflicten, en dus schade, voorkomen worden. Dit alles valt onder het civiel bouwrecht.

Iedere ontwikkelaar wil risico's vermijden. Een kritische blik op alle tussen de bij het ontwerp en de realisatie betrokken partijen is dan ook gewenst. Met de grote financiële belangen die in de bouw spelen kan een goed contract, de winst, en daarmee ook het voortbestaan van het bedrijf waarborgen.

Als een van de partijen afspraken niet kan nakomen kan een vastgoedadvocaat adviseren bij het zoeken van oplossingen. Als sprake is van onwil kunnen de vastgoedadvocaten van JPR procederen om zo nakoming af te dwingen. Zij zijn ervaren in het voeren van procedures bij de gewone rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Daarbij wordt echter door de vastgoedadvocaten van JPR niet uit het oog verloren dat het voor de in het geschil betrokken partijen vaak van belang kan zijn om, in plaats van te procederen, het geschil te beëindigen met een minnelijke oplossing. Als schikken in uw belang is, zal in nauw overleg met u door de vastgoedadvocaten van JPR die weg bewandeld worden.

Europees Aanbestedingsrecht

Aanbestedingen zijn geen uitzondering meer. De overheid is de grootste opdrachtgever in de bouw en infrastructuur. Voor overheidsopdrachtgevers zijn aanbestedingen op grond van de Aanbestedingswet vaak verplicht. Het aanbestedingsrecht beslaat een groot deel van het vastgoedrecht. Ook wanneer aanbesteden niet verplicht is, wordt toch vaak voor een procedure volgens de regels van de Aanbestedingswet gekozen.

De regels van de Aanbestedingswet en een aanbestedingsprocedure zijn ingewikkeld. Een procedurele fout is snel gemaakt. Omdat het vrijwel altijd om grote projecten met grote belangen gaat is een juridisch conflict vaak niet te vermijden. Dit zorgt voor veel vertraging en dus aanvullende schade. Schade die voorkomen moet en kan worden.

Het vormgeven van een rechtmatige en doelmatige aanbestedingsprocedure is gespecialiseerd werk. Natuurlijk kan een standaardmodel van de plank gepakt worden, maar de ervaren opdrachtgever weet dat maatwerk beter is.
Voor de aanbestedende dienst is veel voordeel te behalen door op tijd een juridische review van de aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsdocumenten uit te voeren. Een goede vastgoedjurist is hier zijn prijs waard. Ook als inschrijver moet u ervoor zorgen dat uw onderneming klaar is voor een aanbestedingsprocedure!

Daar bedoelen we ten eerste mee dat u bent voorbereid op alle eisen die het proces stelt, dat u de juiste stukken in huis hebt en dat u weet wat uw rechten en plichten zijn.
Ten tweede: werk zorgvuldig en nauwkeurig, bestudeer vooraf goed de betreffende aanbestedingsdocumenten, zorg dat de juiste stukken zich op de juiste plaats bevinden en houd u aan de gestelde termijnen.

En tenslotte: wees selectief en kritisch, bepaal vooraf wat voor type aanbestedingen voor uw bedrijf interessant zijn en welke niet.
Bij al die aspecten met betrekking tot vastgoed kunnen de advocaten van JPR met u meedenken en adviseren.

Overheid

Naast het feit dat de overheid als opdrachtgever of grondeigenaar in de bouw een grote rol speelt, is er ook sprake van aanzienlijke regulering door de overheid. Hier heeft de overheid haar klassieke rol: zij regelt het gebruik van gronden via bestemmingsplannen en bepaalt of gebouwd kan worden via omgevingsvergunningen. Dit terrein wordt beheerst door het bestuursrecht.

Met een omgevingsvergunning worden de effecten van een onderneming op de omgeving geregeld. Bij de afgifte van een omgevings-(bouw)vergunning toetst de overheid of een bouwwerk voldoet aan de eisen voor welstand, veiligheid en energieprestatie. Daarnaast houdt de overheid toezicht op de bruikbaarheid en veiligheid van bouwwerken via de omgevingsvergunning voor het bouwen. Vroeger heette dit de bouwvergunning.

De overheid is niet alleen bij afgifte van een vergunning, maar ook bij handhaving van de wet, aan regels gebonden. Daar gaat veel mis. De vastgoedadvocaten van JPR kunnen ondernemingen hierin bijstaan. Bij vergunning verlening kunnen zij tevoren de zwakke plekken zoeken zodat deze gerepareerd kunnen worden. Zo krijgt de vergunningsaanvraag meer kans om bij een eventueel bezwaar de eindstreep te halen. De bestuursrechtadvocaten van JPR kunnen procedures strategisch voeren zodat de tijd die hieraan besteed moet worden zo beperkt mogelijk is. Als het erop aan komt, kunnen zij een stevige procedure voeren, zonder daarbij het belang van een goede relatie met de overheid uit het oog te verliezen. Een juridische procedure hoeft geen persoonlijke ruzie te worden.

Waar regels zijn wordt toezicht gehouden. Daarbij heeft de overheid vergaande bevoegdheden. Als maatregelen of sancties worden opgelegd kunnen hiermee grote belangen gemoeid zijn. Hoge bestuurlijke boetes of dwangsommen kunnen ook aan de ondernemer privé worden opgelegd. Bedrijven kunnen zelfs gesloten worden en zonder of in strijd met een vergunning opgerichte bouwwerken kunnen na een last onder bestuursdwang worden afgebroken. Waar het om overleven gaat, treft u met de bestuursrechtadvocaten van JPR een stevige partij aan uw zijde die met deskundigheid en volharding opkomt voor uw belangen.

In het vastgoed zijn de belangen altijd groot. Voor vakwerk in de bouw schakelt u een vakman in en voor uw belastingaangifte een accountant. Dan spreekt het voor zich dat u bij vastgoedkwesties een in het vastgoed gespecialiseerde jurist inschakelt.

De vastgoedadvocaten van JPR zijn goed in onroerend goed!

Het vastgoedrecht is erg breed. Als bedrijfsjurist bent u de regisseur die van alle aspecten verstand heeft. Het zal u een veilig gevoel geven dat u bij twijfel op specialistische onderdelen terug kunt vallen op een vertrouwd adviseur. Een kantoor dat van alle markten thuis is, van uw cao tot het bestemmingsplan voor een specifiek project, en op elk gebied specialisten aan boord heeft.

Daarnaast is het strategisch vaak wenselijk om bij lastige discussies of zelfs rechtszaken een buitenstaander in te schakelen. Deze kan meer afstand nemen tot de zaak en vrijer handelen. Van een advocaat wordt ook niet verwacht dat hij vriendelijk is. Als zijn klus er op zit, verlaat hij het toneel. Uw persoonlijke relatie met de andere partij is daardoor zo min mogelijk beschadigd. En uiteraard is het op de rit houden van een bedrijf iets anders dan het voeren van een rechtszaak: ieder zijn vak.

De vastgoedadvocaten van JPR zijn goed in onroerend goed!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: