Menu
JPR Advocaten

Contractenrecht

Contracten zijn er in vele soorten en maten. De meeste overeenkomsten kunnen rechtsgeldig mondeling worden gesloten. Het schriftelijk vastleggen van afspraken is echter beter. Mensen wisselen immers steeds vaker van functie en/of baan en anderen moeten dan ook nog kunnen nagaan - en zo nodig kunnen bewijzen - wat er is afgesproken. Het schriftelijk vastleggen van afspraken levert daar doorgaans een belangrijke bijdrage aan. Een advocaat zorgt dat afspraken duidelijk in een schriftelijk contract worden vastgelegd. Contracten behoren namelijk ook tot de administratie van een onderneming.

Burgerlijk Wetboek

Het meeste contractenrecht staat in het Burgerlijk Wetboek (BW). Boek 6 BW bevat algemene regels die voor alle contracten gelden. Partijen mogen daarvan afwijken. Daarnaast staan in Boek 7 BW extra regels voor een aantal bijzondere overeenkomsten. Vaak mag daarvan niet worden afgeweken. Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende contracten:

• Huur van winkels, horecapanden en woningen;
• Pacht;
• Arbeid;
• Agentuur;
• Handel via internet;
• Dienstverlening.

Consumenten

Het contractenrecht kent veel regels ter bescherming van consumenten. Daarvan mag doorgaans niet worden afgeweken. Dit doet zich vooral voor bij:

• Koop;
• Verkoop buiten winkelruimte;
• Garantie;
• Handel en dienstverlening via internet;
• Algemene voorwaarden;
• Verzekering;
• Consumentenkrediet;
• Financiële dienstverlening;
• Timesharing;
• Pakketreizen en vliegreizen.


Verder bestaan er Europese regels over oneerlijke handelspraktijken, die de rechter ambtshalve, dus ook zonder dat de consument daar een beroep op doet, moet toepassen. Daarnaast houdt de Autoriteit Consument en Markt toezicht op contracten met consumenten.

Algemene voorwaarden

De meeste bedrijven hanteren in de een of andere vorm algemene voorwaarden. Grotere bedrijven stellen vaak zelf algemene leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden op; kleinere hanteren vaak voorwaarden van hun branchevereniging. Steeds meer bedrijven hanteren daarnaast ook algemene inkoopvoorwaarden of verkoopvoorwaarden. Opstellen van algemene voorwaarden luistert nauw. Iedere branche heeft zijn eigen omstandigheden en gebruiken. Uw advocaat is u daarbij graag behulpzaam.

Algemene voorwaarden moeten van toepassing zijn verklaard, willen deze gelding hebben. Verwijzing naar een depot bij een rechtbank of de Kamer van Koophandel is daarvoor niet voldoende. De gebruiker van algemene voorwaarden moet de tekst daarvan voor of bij het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk aan de afnemer ter hand stellen. De bewijslast rust op de gebruiker. Deze regel geldt niet alleen voor consumenten, maar ook voor kleine en middelgrote bedrijven en voor handel via internet, zoals webshops.

Voor algemene voorwaarden bij consumenten bevat het contractenrecht een hele serie extra regels. Deze geven de consument het recht een aantal onredelijk bezwarende bepalingen te vernietigen. Het contractenrecht kent een zwarte lijst met bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn en een grijze lijst waarbij dat vermoed wordt. De ondernemer mag dat vermoeden weerleggen. Dat is echter niet gemakkelijk.

Internationale handel

Handel met een bedrijf in het buitenland zorgt voor extra complicaties. Taal is belangrijk: niet iedereen begrijpt Nederlands. En ieder land kent zijn eigen recht. Dat recht luidt niet hetzelfde als in Nederland. Nederlandse juridische begrippen hebben in het buitenland ook niet zonder meer dezelfde betekenis.

De Nederlandse regels voor algemene voorwaarden gelden niet zonder meer bij handel met het buitenland. Ook hier is het echter van groot belang dat de voorwaarden van toepassing zijn. Verwijzing naar een depot bij een rechtbank of een Kamer van Koophandel is vaak niet voldoende.
Punten van aandacht zijn:

• Welk recht is van toepassing?
• Welke rechter is bevoegd?
• Zijn er bijzondere wettelijke bepalingen in het andere land?

Toepasselijk recht

Partijen mogen kiezen welk recht van toepassing is op hun contract. Doen zij dat niet, dan bepaalt een Europese Verordening (Rome I) welk recht van toepassing is. Voor internationale koop van roerende zaken is daarnaast het Verdrag van Wenen van belang, waar landen in de hele wereld partij bij zijn. Dit verdrag wordt in algemene voorwaarden overigens meestal uitgesloten.

Bevoegde rechter

Ook hier is een Europese Verordening van belang. Partijen mogen in beginsel kiezen welke rechter bevoegd is. In een aantal gevallen is deze keuze beperkt, in het bijzonder bij contracten met consumenten. Deze keuze moet met zoveel woorden worden gemaakt. Zonder keuze is de rechter in het land waar gedaagde is gevestigd bevoegd. De eiser moet dus een uitwedstrijd spelen. In een aantal gevallen zijn ook of zelfs uitsluitend de rechters van een andere lidstaat bevoegd. Zo mag de consument altijd een thuiswedstrijd spelen. De verordening regelt ook dat uitspraken van een rechter in een lidstaat van de Europese Unie in alle andere lidstaten zonder meer worden erkend. Deze uitspraken hebben dezelfde kracht als een uitspraak van de binnenlandse rechter. Buiten de Europese Unie en Zwitserland is het een stuk ingewikkelder en is de aanwijzing van een bevoegde rechter nog belangrijker.

Specifieke contracten

Samenwerkingscontract
Concurrentiebeding
Geheimhoudingsverklaring/non disclosure overeenkomst

Wettelijke garantie

Bij verkoop aan particulieren zijn er regels over garantie waar niet van kan worden afgeweken. Deze regels werken door in de relatie tussen de producent en de handelaar. Ook in die relatie kan niet van deze regels worden afgeweken.

Contract ontbinden

Een goed contract kent een regeling voor de beëindiging ervan. Denk aan looptijd, opzegtermijn, reden voor opzegging en dergelijke.
Als een partij een contract niet nakomt, kan de andere partij het contract ontbinden. Niet elke tekortkoming is daartoe voldoende. De tekortkoming moet voldoende ernstig zijn om de ontbinding te rechtvaardigen.

Vaak moet eerst een zogenaamde ingebrekestelling worden gestuurd. Daarbij moet een redelijke termijn worden gesteld waarin de schuldenaar alsnog de gelegenheid moet krijgen na te komen. Soms echter is een ingebrekestelling zinloos, bijvoorbeeld als een trouwjurk niet op tijd klaar is. Een ingebrekestelling is ook niet nodig als in het contract een bepaalde termijn is overeengekomen waarin de prestatie moet worden verricht. De veiligste weg is echter altijd een ingebrekestelling sturen. Er zijn nog steeds partijen die een procedure verliezen omdat geen behoorlijke ingebrekestelling is gestuurd.

Bij ontbinding bestaat doorgaans ook recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van overmacht. Het begrip overmacht wordt in algemene voorwaarden vaak flink uitgebreid ten opzichte van de wettelijke regeling.

JPR

Ook het contractenrecht wordt steeds ingewikkelder. De advocaten van JPR zijn er goed in thuis en zijn u graag van dienst.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: