Menu
JPR Advocaten

Contract ontbinden

Er is verschil tussen een contract ontbinden en een contract opzeggen. Ieder contract voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd. Meestal bepaalt het contract daarvoor een opzegtermijn. Als partij echter haar afspraken niet nakomt kan de wederpartij het contract ontbinden. Dit geldt voor iedere overeenkomst en dus ook voor bijvoorbeeld een koopovereenkomst.
Een contract ontbinden is alleen mogelijk indien:

• de tekortkoming van de nalatige partij voldoende ernstig is om ontbinding te rechtvaardigen en
• sprake is van verzuim.

Verzuim treedt pas in als de nalatige partij de termijn in een ingebrekestelling ongebruikt laat verstrijken. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de nalatige partij een redelijke termijn wordt gesteld om haar verplichtingen (alsnog) na te komen. Een ingebrekestelling is niet nodig als uit de houding van de nalatige partij duidelijk blijkt dat deze zinloos is. Verder treedt verzuim automatisch (van rechtswege) in bij het verstrijken van een overeengekomen termijn. Een niet overeengekomen maar eenzijdige vermelding van een betalingstermijn op een factuur is in de regel niet voldoende.

Het is van groot belang zorgvuldig na te gaan of een ingebrekestelling is vereist. Meestal is de veiligste weg uw advocaat voor de zekerheid nog eens een ingebrekestelling te laten sturen voordat u het contract gaat ontbinden.

Gevolgen ontbinding

Bij ontbinding van een contract moeten reeds verrichte prestaties ongedaan worden gemaakt. Dit betekent dat geleverde goederen terug moeten worden gegeven en betaalde bedragen terugbetaald. Ontbinding van een contract heeft geen terugwerkende kracht, zodat eigendom niet automatisch terugkeert. Voor teruggave is dus juridische levering vereist. Op deze regel bestaat een belangrijke uitzondering: het recht van reclame bij koop. Wanneer daar tijdig een beroep op wordt gedaan keert de eigendom van rechtswege terug. Dat is bij faillissement van de koper van essentieel belang. De termijnen van reclame zijn echter strikt en kort.

Verder bestaat bij ontbinding van een contract recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding omvat zowel gemaakte kosten, geleden verliezen als gederfde winst en eventuele gevolgschade. De benadeelde partij kan zowel het hele contract ontbinden als een deel, bijvoorbeeld alleen het nog niet uitgevoerde deel.

Enkele bijzondere gevallen

  • Ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan alleen door de kantonrechter;
  • Ontbinding van een pachtovereenkomst of een huurovereenkomst ten aanzien van onroerend goed kan alleen door de kantonrechter, tenzij het goed volledig teniet is gegaan;
  • Consumenten kunnen de koop van een woning binnen de bedenktijd ontbinden;
  • Bij verkoop aan consumenten buiten een winkel en via internet bedraagt deze bedenktijd 14 dagen.


Ook een contract ontbinden is vakwerk voor een advocaat. Wij helpen u graag.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: