Menu
JPR Advocaten

Wettelijke bewaartermijn

Hoe lang moet een tussenpersoon zijn dossier bewaren? Wat is de wettelijke bewaartermijn? Hoe zit het met verjaring? Wat verlangt de AFM? En hoe oordeelt de rechter over de wettelijke bewaartermijn? Welke eisen worden gesteld aan het bewaarde (digitale) dossier?

Aanvankelijk gold vanuit de Wft een wettelijke bewaartermijn van een jaar. Deze is nu verlengd naar vijf jaar. Gelijk aan de civielrechtelijke verjaringstermijn. Maar pas op. De civielrechtelijke verjaringstermijn van vijf jaar begint pas te lopen wanneer de benadeelde bekend is met de schade en de aansprakelijke partij. Vaak ontdekt de benadeelde de schade pas jaren na het uitbrengen van het advies door de tussenpersoon. Dat kan betekenen dat het verstandig is om (bepaalde) dossiers veel langer te bewaren dan wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Of om bij het archiveren van documenten een selectie te maken. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen stellen soms ook eisen aan de termijn om dossiers te bewaren.

Lastig is dat privacywetgeving (denk aan de Wet bescherming persoonsgegevens) juist bepaalt dat persoonsgegeven niet onnodig lang bewaard mogen worden. Verzekeringsdossiers bevatten vaak persoonsgegevens. Soms is dit zeer gevoelige informatie over medische gegevens of over inkomen en schulden.

Het is van belang om een Wbp-proof beleid te maken voor het bewaren van dossiers. En intern toe te zien op naleving van dat beleid. Een goede tip is verder om in contracten met klanten een kortere vervaltermijn op te nemen, bijvoorbeeld van twee jaar. Dat kan ook in de algemene voorwaarden. Die moeten dan wel op juiste wijze van toepassing worden verklaard en tijdig ter hand gesteld.

Tegenwoordig wordt veel gewerkt met digitale dossiers. Voor digitale databanken gelden tegenwoordig strenge regels. Zo is er onder meer een verplichting om datalekken te melden en privacy officer aan te stellen.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de sectie Verzekeringsrecht van JPR Advocaten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: