Menu
JPR Advocaten

Borgstelling

Recht hebben op een betaling is één. De betaling daadwerkelijk krijgen is een tweede. Een borgstelling kan de oplossing bieden.

Met grote regelmaat komen cliënten bij hun advocaat met de mededeling dat zij nog geld tegoed hebben van een andere partij. Vaak ligt daar een ingewikkelde juridische discussie aan ten grondslag, maar soms gaat het enkel om het feit dat de andere partij niet kan betalen. De andere partij biedt simpelweg geen verhaal. Een van te voren overeengekomen borgstelling had in dat geval de oplossing kunnen bieden.

Een borgstelling is een overeenkomst waarbij een of meerdere partij(en) zich borg stellen voor de nakoming van de verbintenis van een andere partij(en). Borgstellingen komen veel voor in het mkb, maar ook in de privésfeer. Denkt u bijvoorbeeld aan ouders die zich borgstellen voor de nakoming van de huur, hypotheek, lening of andere kredieten van hun kinderen.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de eisen die aan een borgstelling worden gesteld en de risico’s die kunnen worden gelopen indien de (particuliere) borg een echtgenoot heeft. Ook zal kort stil worden gestaan mij de BMKB.

Zekerheden

De borgstelling is in het Burgerlijk wetboek in artikel 7:850 en verder vastgelegd. Het is een (extra) vorm van zekerheid die erop ziet dat een geldvordering wordt voldaan. Andere vormen van zekerheid zijn bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht of hypotheekrecht. Het grote voordeel van een borgstelling ten opzichte van het vestigen van een hypotheek is dat de kosten van een borgstelling een stuk lager zijn. Een hypotheek moet immers bij de notaris worden gevestigd en daarnaast dient dus een notariële akte te worden opgemaakt, terwijl een borgstelling door middel van een ‘relatief simpele’ onderhandse akte tot stand kan komen. In plaats van borgstelling kan ook worden gekozen voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien hoofdelijke aansprakelijkheid wordt overeengekomen, wordt deze persoon medeschuldenaar. Deze persoon is dan mede aansprakelijk voor de gehele schuld. Bovendien staat het de schuldeiser vrij om te kiezen wie hij of zij aanspreekt. Dat is het grootste verschil met de borgtocht. De borgtocht heeft een subsidiair karakter. De borg kan namelijk pas worden aangesproken op het moment dat de schuldenaar in de nakoming van zijn verbintenis is tekort geschoten. Een ander verschil met de hoofdelijkheid, is de afhankelijkheid. Een borgstelling vervalt namelijk op het moment dat de vordering waarvoor de borgstelling is gegeven, is voldaan.

Inhoud borgstelling

De borgstelling is niet meer of minder dan een schriftelijke overeenkomst tussen de schuldenaar, schuldeiser en borg. In deze overeenkomst dient duidelijk te worden vastgelegd (in het geval dat er sprake is van een borgstelling door een natuurlijk persoon) voor welk bedrag een borgtocht wordt afgegeven. Het maximum moet duidelijk worden genoemd. Daarnaast is het van belang dat de echtgenoot van de borg, indien daar sprake van is, ook de borgstelling ondertekent. Daarover hieronder meer.

Borgstelling en echtgenoot

Indien u een borgstelling sluit met een persoon die een echtgenoot heeft, is het (in de meeste gevallen) van groot belang dat die echtgenoot toestemming geeft. Deze toestemming van de echtgenoot blijkt uit een ondertekening door de echtgenoot van de overeenkomst waarin de borgstelling is vastgelegd. Indien die echtgenoot niet heeft meegetekend kan namelijk een beroep op vernietiging van de borgstelling worden gedaan. De uitzondering op deze regel is het geval dat de borgstelling is aangegaan in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf. In dat geval is het niet nodig dat de echtgenoot toestemming geeft. Voor bestuurders van een rechtspersoon, een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap, geldt, indien zij de meerderheid van de aandelen houden in de vennoot-schap, een soortgelijke regeling. Een en ander is vastgelegd in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek.

Op basis van het voornoemde, kan worden geconcludeerd dat u er verstandig aan doet in het geval een borgstelling wordt overeengekomen, ervoor te zorgen dat de echtgenoot van de persoon die zich borg stelt ook mede de overeenkomst ondertekent. Mocht dit niet mogelijk zijn, of mocht de borg om zijn moverende redenen daar niet aan mee willen werken, is het goed om te beoordelen of de uitzondering op de regel opgaat, namelijk of er sprake is van normale uitoefening van het bedrijf.

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van normale uitoefening van het bedrijf, dient te worden gekeken naar de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. De lijn die uit recente rechtspraak blijkt, is dat indien het een normale financiering ten behoeve van de onderneming betreft, het niet snel mogelijk zal zijn om met succes de borgstelling te vernietigen. Verder zal over het algemeen het aangaan van een overeenkomst die een wezenlijk bedrijfsbelang dient, of dienstig is aan de kernactiviteit van de onderneming, ook onder de normale uitoefening van het bedrijf vallen.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de gewone verblijfplaats van de borg en zijn of haar echtgenoot. Heeft de echtgenoot van de borg een andere nationaliteit en woonde deze ten tijde van het sluiten van de borgstelling in een ander land, dan zal dat invloed hebben op de vraag in hoeverre met succes een vernietiging kan worden ingeroepen. De rechtbank Amsterdam heeft over een dergelijke casus geoordeeld dat het antwoord op deze vraag moet worden gezocht in het recht van de staat waar de andere echtgenoot ten tijde van het verrichten van die rechtshandeling zijn gewone verblijfplaats heeft. In deze casus had dit tot gevolg dat het Duitse recht diende te worden toegepast. Naar Duits recht behoeft de borg geen toestemming van zijn echtgenote, zodat er geen rechtsgeldig beroep op vernietiging kon worden gedaan.

Regres

Is de hoofdschuldenaar in gebreke gebleven en wordt de borg aangesproken, is het van belang om te weten dat de borg een regresvordering verkrijgt op de hoofdschuldenaar voor het bedrag dat hij heeft betaald. De borg kan het geld dat hij heeft betaald dus weer terug halen bij de schuldenaar die oorspronkelijk de verplichting had om te betalen.

BMKB

Afsluitend nog een kort woord over de BMKB. Als mkb-ondernemer kunt u bij Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) een borgstelling aanvragen voor een gedeelte van een krediet. Hierdoor zou u als ondernemer mogelijk meer kunnen lenen bij de bank. Met name indien uw bedrijf onvoldoende zekerheden kan bieden, doordat er onvoldoende activa aanwezig zijn die als onderpand kunnen dienen, kan het lonen een dergelijke aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in te dienen. Uiteraard is daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet uw bedrijf wel een goed toekomstperspectief hebben, mag het krediet niet bestemd zijn voor een project of belegging en moet u zich als eigenaar ook gedeeltelijk zelf borg stellen.

Gaat u een borgstelling aan met een andere partij, of stelt u zichzelf borg voor de schuld van een ander, laat u dan goed adviseren over de gevolgen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: