Gebruik vergelijkbare domeinnaam na einde samenwerking (toch?!) toegestaan?

JPR Advocaten
Vergelijkbare domeinnaam niet onrechtmatig | JPR Advocaten

Een recente uitspraak ging over de vraag of het gebruik van een vergelijkbare domeinnaam door een voormalige samenwerkingspartner leidt tot handelsnaaminbreuk. Het gaat daarbij om de domeinnamen goedkoopeenbusjehuren.nl en goedkoopeenbusjehurenlimburg.nl. De voorzieningenrechter oordeelde dat geen sprake was van inbreuk op een handelsnaam. Dit artikel bespreekt waarom dit gebruik niet onrechtmatig was (maar eigenlijk wel onrechtmatig kon zijn).

Witran exploiteert domeinnaam van Terhagen

Sinds 2009 is de domeinnaam goedkoopeenbusjehuren.nl geregistreerd op de naam van de eigenaar van Terhagen Beheer B.V. (‘Terhagen’). Witran B.V. (‘Witran’) spreekt met Terhagen in 2015 af dat Witran vijf jaar lang de domeinnaam goedkoopeenbusjehuren.nl exclusief mag exploiteren. Witran betaalt een vergoeding voor het gebruik van deze naam, het logo en de website. De inhoud van de overeenkomst blijkt niet uit het vonnis, maar heeft wel veel weg van een licentieovereenkomst. Witran gebruikt de domeinnaam onder meer voor het verhuren van auto’s.

Het logo ziet er als volgt uit:

(bron: boek9.nl)

Samenwerking eindigt

Ruim een week na het einde van de samenwerking, registreert Witran de domeinnaam goedkoopeensbusjehurenlimburg.nl. Het betreft vrijwel een identieke domeinnaam, waaraan ‘limburg’ is toegevoegd. Witran voert vrijwel hetzelfde logo dat er als volgt uitziet:

(bron: boek9.nl)

Geschil

Terhagen exploiteert sinds 29 juni 2020 ook een personen- en bedrijfswagenverhuurwebsite en start een gerechtelijke procedure tegen Witran. Terhagen vordert daarin kort gezegd dat Witran wordt verboden de handelsnamen goedkoopeenbusjehurenlimburg.nl en goedkoopeenbusjehuren.nl te voeren. Volgens Terhagen leidt dit tot handelsnaaminbreuk en mocht Witran deze handelsnaam enkel vijf jaar voeren.

Oordeel voorzieningenrechter

Volgens de voorzieningenrechter is geen sprake van handelsnaaminbreuk. Terhagen toont allereerst niet aan dat zij een handelsnaamrecht heeft. Daarvoor is vereist dat Terhagen goedkoopeenbusjehuren.nl als handelsnaam heeft gevoerd; voordat Witran dat deed. Dat heeft Terhagen niet aangetoond. De voorzieningenrechter kan enkel vaststellen dat Witran goedkoopeenbusjehuren.nl als handelsnaam heeft gevoerd, maar niet Terhagen. Het feit dat deze naam en domeinnaam aan derden tegen betaling wordt ter beschikking gesteld, is nog geen handelsnaamgebruik van Terhagen.

Hoe het anders kon aflopen (1) – door bijkomende omstandigheden aan te voeren

De voorzieningenrechter wijst er ook op dat Terhagen geen bijkomende omstandigheden heeft aangevoerd waardoor Witran toch onrechtmatig handelt. Mogelijk hint de voorzieningenrechter op het leerstuk van beschrijvende handelsnamen en domeinnamen. Daarvoor is niet altijd vereist dat sprake is van handelsnaamgebruik om Witrans handelen als onrechtmatig te kwalificeren.

Verwarringsgevaar is echter onvoldoende; bijkomende omstandigheden zijn vereist. Het bestaan van een voormalige samenwerking en het gebruik van gelijkende logo’s konden mogelijk als bijkomende omstandigheden kwalificeren, waardoor Witran toch wel onrechtmatig handelt.

Hoe het anders kon aflopen (2) – door afspraken over het handelsnaamrecht te maken

Indien de overeenkomst tussen partijen ook handelsnaamrechtelijke waarborgen bevatte, kon het oordeel ook anders uitvallen. Zo konden partijen afspreken dat:

  1. Witran de handelsnaam ten behoeve van Terhagens onderneming voert;
  2. Witran eventuele handelsnaamrechten na het einde van de samenwerking (bij voorbaat) aan Terhagen overdraagt; en
  3. Witran zich zou verbinden aan een concurrentiebeding.

Het is niet bekend of de overeenkomst tussen partijen deze afspraken bevat. Indien dit wel het geval is, was Witrans handelen mogelijk niet alleen onrechtmatig, maar had dat ook tot wanprestatie geleid.

Hoe het anders kon aflopen (3) – beeldmerkregistratie/logobescherming

In zijn vonnis vermeldt de voorzieningenrechter tevens dat een beeldmerkregistratie ontbreekt. Indien Terhagen haar logo als merk had geregistreerd, leidde het logogebruik door Witran mogelijk tot merkinbreuk. Doordat een merkregistratie ontbreekt, kan Terhagen deze grondslag niet aanvoeren om het logogebruik door Witran te staken.

Hierdoor kan Terhagen zich hooguit enkel beroepen op het handelsnaamrecht of het auteursrecht. Echter, het valt te betwijfelen of het logo auteursrechtelijk beschermd is, waardoor niet snel sprake is van auteursrechtinbreuk. Bovendien is deze grondslag niet aangevoerd.

Registratie leidt niet tot handelsnaambescherming

De voorzieningenrechter herinnert overigens aan de regel dat de registratie van een handelsnaam in het handelsregister, of de registratie van een domeinnaam, niet leidt tot handelsnaambescherming. Vereist is dat de handelsnaam rechtmatig wordt gevoerd. Registraties leiden enkel tot vermoedens dat een handelsnaam rechtmatig wordt gevoerd. Handelsnaamrechtelijke bescherming staat daarmee echter niet vast.

Slotsom

Het gebruik van de domeinnaam goedkoopeenbusjehurenlimburg.nl leidt in dit geval dus niet tot inbreuk op de (domein)naam goedkoopeenbusjehuren.nl. De eisende partij dient echt aan te tonen dat hij een handelsnaamrecht heeft. Het enkel geregistreerd hebben van een domeinnaam en een handelsnaam in het handelsregister, is onvoldoende om handelsnaamrechtelijke bescherming te verkrijgen.

Deze uitspraak toont bovendien aan dat samenwerkingscontracten heldere afspraken over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten en domeinnamen van groot belang zijn; vooral wanneer een merkregistratie ontbreekt. Gelet op de aanwijzingen van de voorzieningenrechter, is het niet uitgesloten dat hoger beroep wordt ingesteld.

Hebt u vragen over de bescherming van domeinnamen, handelsnamen of logo’s? Onze advocaten intellectueel eigendom adviseren u graag.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.