Menu
JPR Advocaten

Auteursrechtinbreuk

Auteursrechtinbreuk doet zich in vele gedaantes voor. Het auteursrecht geeft het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging van een werk. Schending van auteursrechten kan leiden tot schadevergoeding, vernietiging van de inbreukmakende goederen en winstafdracht. De inbreukmaker moet ook alle informatie over de herkomst van de inbreuk verschaffen en soms de inbreukmakende goederen afstaan aan de rechthebbende.

Exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten

Auteursrechtinbreuk doet zich voor bij schending van exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. Exploitatierechten maken de exploitatie van het werk mogelijk. Exploitatierechten bestaan uit het exclusieve recht op verveelvoudiging (art. 13 Auteurswet) en openbaarmaking (art. 12 Auteurswet) van een werk. Persoonlijkheidsrechten beschermen de reputatie van de daadwerkelijke maker en zijn niet overdraagbaar. Persoonlijkheidsrechten (art. 25 Auteurswet) geven het recht op naamsvermelding en het recht om wijziging en verminking tegen te gaan. Nadere toelichting volgt.

Het auteursrecht kan verder samenlopen met andere rechten, zoals het merkenrecht, het modellenrecht en naburige rechten.

Stappenplan auteursrechtinbreuk op exploitatierechten

Voor het bepalen van auteursrechtinbreuk gelden de volgende stappen:

1. Is het werk beschermd?
Als het werk geen bescherming geniet, mag men dit werk meestal overnemen. Of een werk beschermd is, vindt u op de pagina auteursrechtbescherming.

2. Is sprake van een openbaarmaking of verveelvoudiging?
• Verveelvoudigen bestaat kort gezegd uit kopiëren en bewerken. Verveelvoudiging vereist een bepaalde (re)productiehandeling.
• Openbaarmaking is eigenlijk een publicatie van een werk. Dit kan door het werk te tonen, verhuren, uitlenen of op een andere manier ter beschikking te stellen aan het publiek.

3. Stemmen de totaalindrukken overeen?
Hierbij wordt gekeken of de producten (te veel) op elkaar lijken. Getoetst wordt of auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen.

4. Is sprake van ontlening?
Alleen bij ontlening is sprake van auteursrechtinbreuk. Als de totaalindrukken overeenstemmen, geldt een vermoeden van ontlening. Dit vermoeden is te weerleggen, door bijvoorbeeld aan te tonen dat bij het ontwerpproces geen sprake was van ontlening. De vermeende inbreukmaker moet dit bewijzen. Als hij hier niet in slaagt, wordt hij vermoed te hebben ontleend. Slaagt hij hier wel in, dan is geen sprake van inbreuk. Het auteursrecht biedt namelijk de mogelijkheid om zelfstandig werken te maken, zonder bij anderen af te kijken.

5. Is er een (wettelijke) beperking?
Ten slotte wordt gekeken of een wettelijke beperking van toepassing is, zoals het recht op een citaat, een toelaatbaar hyperlink of het portretrecht.

Rechten bij auteursrechtinbreuk

Als de inbreuk op auteursrechten vaststaat, heeft de rechthebbende de volgende vorderingen:

1. Verbod (art. 12, 13 en 26d Auteurswet)
De rechthebbende kan de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn werk verbieden. Dit verbod kan de rechter ook aan een tussenpersoon opleggen (art. 26d Auteurswet).

2. Schadevergoeding (art. 27 Auteurswet)
De rechthebbende kan kiezen tussen vergoeding van zijn gederfde winst of winstafdracht (art. 27a Auteurswet) door de inbreukmaker. Daarnaast bestaat het recht op vergoeding van reputatieschade. In iedere zaak wordt de schadevergoeding anders begroot.

3. Vergoeding van volledige juridische kosten (art. 1019h Rv)
Bij auteursrechtinbreuk bestaat vaak het recht op volledige vergoeding van de juridische kosten. Dit is niet altijd het geval, bijvoorbeeld bij zeer eenvoudige inbreukzaken.

4. Vernietiging of opeising van de inbreukmakende goederen (art. 28 lid 1 Auteurswet)
De rechthebbende kan kiezen tussen vernietiging of opeising van de inbreukmakende goederen. Dit geldt ook voor de materialen die hierbij zijn gebruikt. Als de rechter nog niet over de inbreuk heeft geoordeeld, kan de rechthebbende ook beslag leggen op de inbreukmakende goederen.

5. Informatieverschaffing (art. 28 lid 9 Auteurswet)
Bij auteursrechtinbreuk moet de inbreukmaker ook alle informatie verschaffen over de herkomst van de inbreuk. Hieraan kan de rechter een dwangsom verbinden.

Auteursrechtinbreuk op persoonlijkheidsrechten

Persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke reputatie van de werkelijke maker. Deze rechten zijn niet overdraagbaar; ze blijven altijd bij de maker. Van sommige persoonlijkheidsrechten kan de maker wel afstand doen. De maker heeft de volgende persoonlijkheidsrechten:

1. Het recht op naamsvermelding, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid.
2. Het recht zich te verzetten tegen wijziging van de benaming van zijn werk of de maker.
3. Het recht om wijziging in het werk tegen te gaan, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid.
4. Het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk,

Advies over auteursrechtinbreuk

Twijfelt u of sprake is van auteursrechtinbreuk? Of wilt u zich laten adviseren over de beschermingsomvang van uw werk? Onze advocaten intellectueel eigendom adviseren u graag.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: