Menu
JPR Advocaten

Fusies en overnames

Fusies en overnames

JPR Advocaten heeft specialisten die zich dagelijks bezig houden met fusies en overnames in alle soorten en maten. Wilt u uw bedrijf overdragen, of wilt u een bedrijf overnemen, dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Kijk daarvoor ook op ‘overname bedrijf’. Gebeurt dat niet, dan kunt u namelijk voor onaangename verrassingen komen te staan nadat de overdracht heeft plaatsgevonden. Zelfs in het geval u een bedrijf of bedrijven binnen de familie overdraagt, of manager bij een bedrijf bent en via een management buy out het bedrijf overneemt. Ook in die gevallen is het handig een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in fusies en overnames.

Bij fusies en overnames gaat het niet alleen om het overnamecontract, maar moeten ook de gevolgen in kaart worden gebracht voor bijvoorbeeld het personeel, huurcontracten, leverantiecontracten en samenwerkingscontracten. Om ervoor te zorgen dat alle juridische aspecten juist in kaart worden gebracht en u snel en goed geholpen wordt, heeft JPR Advocaten voor alle fusies en overnames een team advocaten gereed staan, die zich in die verschillende rechtsgebieden gespecialiseerd hebben.

Welke juridische documenten komt u tegen in fusies en overnames?

De meest voorkomende termen, documenten en stappen die u kunt tegenkomen in fusies en overnames zijn de volgende:

NDA (Non Disclosure Agreement)

De NDA of geheimhoudingsovereenkomst wordt bij alle fusies en overnames doorgaans als eerste, nog helemaal voorafgaand aan onderhandelingen getekend. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er geen gevoelige bedrijfsinformatie van met name de partij die verkocht wordt, openbaar wordt. Bent u verkopende partij? Zorg dan altijd dat dit getekend wordt en scherm de overtreding van geheimhouding af met een boeteclausule.

LOI (Letter Of Intent)

Als twee partijen eigenlijk in hoofdlijnen al wel weten dat een fusie of een overname plaats gaat vinden, maar de kopende partij bijvoorbeeld nog niet alle informatie heeft, dan kunnen de intenties van partijen worden vastgelegd in een letter of intent. Afhankelijk van de tekst in de letter of intent, worden de partijen dan aan bepaalde afspraken gebonden. In de letter of intent staat dan ook direct opgenomen welke voorwaarden vervuld moeten zijn om tot definitieve overeenstemming te komen.

Due Diligence onderzoek

Het due diligence onderzoek wordt bij fusies en overnames uitgevoerd door de kopende partij. Dit is het onderzoek waarbij het hele bedrijf dat wordt overgenomen wordt ‘doorgelicht’, zodat de kopende partij een goed beeld heeft van wat er gekocht wordt. De verkopende partij verleent hieraan medewerking, door inzage te geven in de administratie van de onderneming en door alle gewenste toelichting te geven. Die inzage kan op verschillende manieren worden gegeven. Doorgaans wordt ervoor gekozen informatie in digitale vorm te verstrekken via een zogeheten dataroom.

Overnameovereenkomst

Als het due diligenceonderzoek goed is afgerond, dan zal er een overname plaats moeten vinden. In dat geval kunnen aandelen worden overgedragen of activa worden overgedragen. De afspraken daarover worden vastgelegd in een overnameovereenkomst. Afhankelijk van de overdracht zal er sprake zijn van een activa overeenkomst of een overeenkomst waarin een aandelenoverdracht is geregeld. Bij wat grotere overnames spreekt men over een SPA, een Sale Purchase Agreement. De SPA is de daadwerkelijke koopovereenkomst. In die koopovereenkomst wordt vastgesteld wat er wordt overgedragen tegen welke prijs en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Vaak wordt een SPA omvangrijk op het moment dat er in combinatie met de levering van bijvoorbeeld aandelen allerlei garanties en vrijwaringen worden gegeven. Die garanties en vrijwaringen worden gegeven ter verzekering van de koopprijs. De koopprijs is vastgesteld naar aanleiding van het due diligence onderzoek. Mocht achteraf blijken dat de verstrekte informatie onjuist zou zijn of mocht al vooraf blijken dat de informatie onvoldoende was, dan zal een koper het daaruit voortvloeiende risico voor zichzelf willen afdekken door garanties of vrijwaringen te vragen.

SHA

De aandeelhoudersovereenkomst bevat de afspraken over de onderlinge verhoudingen tussen aandeelhouders. In de SHA (Shareholdersagreement) bepalen de aandeelhouders bijvoorbeeld wanneer iemand gedwongen zijn aandelen moet verkopen, hoe de prijs dan wordt bepaald, eventuele stemafspraken kunnen daarin gemaakt worden, wat te doen als er een derde komt die alle aandelen wil kopen etc. Afhankelijk van de aandelenverhouding zal steeds bekeken moeten worden wat er precies moet worden vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst en hoe de belangen van de diverse aandeelhouders zo goed mogelijk beschermd worden.

Managementovereenkomst

Indien een aandeelhouder tevens bestuurder of directeur wordt van de overgenomen vennootschap, zal een managementovereenkomst gesloten moeten worden tussen de vennootschap en de bestuurder / directeur. Het is dan vaak goed om te bepalen dat als de managementovereenkomst eindigt, dat ook betekent dat daarmee een aanbiedingsplicht ontstaat voor wat betreft de aandelen, zodat de vennootschap en de medeaandeelhouders niet gebonden blijven aan de (inmiddels opgestapte of ontslagen) directeur als aandeelhouder.

Leveringsakte

Ingeval aandelen worden overgedragen is er pas sprake van formele ‘closing’ zodra er een notariële leveringsakte wordt getekend. De Nederlandse wet vereist namelijk dat aandelen notarieel worden overgedragen. De notaris stelt de leveringsakte doorgaans aan de hand van de reeds tussen partijen gesloten Sale Purchase Agreement op en verwijst daar vaak naar in de leveringsakte.

Werknemers

Naast de contractvorming zijn er nog andere ‘krachten’ die spelen in een overname. Waar een onderneming wordt gedreven, werken mensen. Het is daarom van belang om bij fusies en overnames altijd rekening te houden met de werknemers en de belangen van werknemers gedurende die fusies en overnames. Werknemers krijgen uit hoofde van de medezeggenschap eigen rechten toebedeeld tijdens fusies en overnames. De ondernemer is verplicht het advies van de ondernemingsraad te vragen en daarnaast dienen vakbonden en de SER (sociaal economische raad) geïnformeerd te worden over een voorgenomen overname. Gebeurt dat niet, of niet tijdig, dan hebben de werknemers de mogelijkheid om daar in rechte tegen op te treden.

Vaak nemen fusies en overnames de nodige tijd in beslag. Hebben ondernemers eenmaal besloten over te gaan tot een fusie of een overname, dan zal vaak onder grote tijdsdruk veel werk verzet worden. Tijdens de fusies en overnames werken advocaten, accountants, notaris en de ondernemers samen om ervoor te zorgen dat een zo goed mogelijk resultaat wordt bereikt.

Het bovenstaande geeft slechts een korte beschrijving van fusies en overnames en wat daarbij komt kijken. Heeft u vragen over fusies en overnames, laat het dan gerust weten en neem contact op met één van onze specialisten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: