Vaststellingsovereenkomst en pensioen

Ruben Schuurman
Vaststellingsovereenkomst en pensioen | JPR Advocaten

De wet biedt de mogelijkheid dat werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst in goed overleg beëindigen. De afspraken worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. De afgelopen weken hebben we via onze blogreeks tal van onderwerpen omtrent de vaststellingsovereenkomst uitgediept. In deze blog worden de gevolgen voor het pensioen besproken.

Verschillende soorten pensioen

Veel werknemers nemen via hun werkgever deel in een pensioenregeling. De pensioenaanspraken bestaan vaak uit ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Gevolgen einde arbeidsovereenkomst

Uitgangspunt is dat de werkgever de verplichtingen uit de pensioenregeling nakomt tot het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft na het einde van de arbeidsovereenkomst niet meer de verplichting premie te betalen.

Voor de aanspraak op ouderdomspensioen wordt vaak een kapitaal opgebouwd. Dit betekent dat wat aan pensioenvoorziening is opgebouwd blijft staan, ondanks dat na het eindigen van de arbeidsovereenkomst (mogelijk) geen premie meer wordt betaald. Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen ook op risicobasis zijn verzekerd. Dit betekent dat vanaf het moment dat geen premie meer wordt betaald, de aanspraken vervallen.

Ten aanzien van nabestaandenpensioen op risicobasis kent de pensioenwet een uitzondering, indien u na het einde van de arbeidsovereenkomst recht hebt op een WW-uitkering. In dat geval behoudt u aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van uw partner, mocht u komen te overlijden.

Beperking gevolgen

Vaak biedt een pensioenreglement de mogelijkheid om vrijwillig deel te blijven nemen in een pensioenregeling. Aan vrijwillige voortzetting zijn wel vaak voorwaarden verbonden. Indien u overweegt gebruik te maken van deze mogelijkheid, is het verstandig hiernaar te infomeren vóór het tekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Veel pensioenuitvoerders die een partnerpensioen op risicobasis kennen, bieden de mogelijkheid tot uitruil. Een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen wordt dan uitgeruild tegen een aanspraak op nabestaandenpensioen. Dit laatste kan verstandig zijn, indien u aansluitend in dienst treedt bij een nieuwe werkgever.

De hoogte van het nabestaandenpensioen bij deze nieuwe werkgever wordt namelijk bepaald aan de hand van de dienstjaren vanaf de start van de nieuwe arbeidsovereenkomst tot aan de verwachte pensioenleeftijd. Dit zullen altijd minder dienstjaren zijn dan de dienstjaren waarmee bij uw vorige dienstverband rekening werd gehouden. Het veranderen van werkgever heeft dan nadelige gevolgen voor de hoogte van het nabestaandenpensioen.

Een waardeoverdracht kan hier ook een oplossing voor bieden. U draagt dan de pensioenaanspraken over naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wellicht is deze pensioenuitvoerder dan bereid de voorliggende dienstjaren bij uw oude werkgever mee te nemen voor het bepalen van de hoogte van de aanspraak op nabestaandenpensioen. Of dit verstandig is, is afhankelijk van het reglement en uw persoonlijk situatie.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

In een eerdere blog is al stilgestaan bij de gevolgen van het instemmen met een einde van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte. Dit heeft echter niet alleen gevolgen voor een eventueel recht op een (ziektewet)uitkering. Veel pensioenreglementen kennen aan deelnemers een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen toe en/of een premievrije opbouw van ouderdomspensioen tijdens arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is vaak dat de deelnemer een WIA-uitkering ontvangt. De wachttijd voor een WIA- uitkering is meestal gelijk aan de loondoorbetalingsverplichting en de duur van het opzegverbod tijdens ziekte en bedraagt 104 weken.

Indien de arbeidsovereenkomst eindigt voor de afloop van deze termijn, bent u in de regel ook geen deelnemer meer in de zin van het reglement en dus ook geen deelnemer meer op het moment dat het recht op WIA ontstaat. Bij een beëindiging tijdens de wachttijd loopt u dus het risico aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije opbouw van ouderdomspensioen mis te lopen. Indien aannemelijk is dat u blijvend arbeidsongeschikt blijft, is het verstandig dit in de overweging mee te nemen om al dan niet in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst.

Juridisch advies

Indien u overweegt een vaststellingsovereenkomst te sluiten, dan doet u er goed aan juridisch advies in te winnen. Het kan namelijk voorkomen dat u (onbedoeld) meer rechten prijs geeft, dan dat u voor ogen had. Dergelijk advies kunt u inwinnen bij onze arbeidsrechtadvocaat Ruben Schuurman. Hier zijn kosten aan verbonden, die echter meestal door uw werkgever worden vergoed. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.