Arbeidsrecht
29 september 2015

De nieuwe SER Fusiegedragsregels per 1 oktober 2015

JPR Advocaten
Nieuwe SER Fusiegedragsregels per 1 oktober 2015 | JPR Advocaten

Bij een voorgenomen fusie of overname dienen de SER Fusiegedragsregels in acht te worden genomen. Deze Fusiegedragsregels beogen de belangen van de werknemers die werkzaam zijn binnen een onderneming die betrokken is bij een voorgenomen fusie of overname te beschermen. Het is dus uitdrukkelijk bedoeld als een vorm van werknemersbescherming.

Deze werknemersbescherming wordt bereikt door de fusiepartijen te verplichten de vakbonden tijdig in kennis te stellen, informatie te verstrekken en de gelegenheid te stellen een oordeel te vormen en te geven over de voorgenomen fusie. De fusiepartijen dienen dit te doen voordat overeenstemming over de fusie wordt bereikt. Het oordeel van de vakbonden moet immers nog van wezenlijke invloed kunnen zijn op de voorgenomen fusie. Tegelijk met de vakbonden dient ook de SER te worden geïnformeerd.

Vervolgens dienen de fusiepartijen de ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van het oordeel van de vakbonden. De ondernemingsraad kan op deze wijze rekening houden met het standpunt van de vakbonden bij het uitbrengen van een advies over de voorgenomen fusie.

De Fusiegedragsregels zijn niet op elke fusie of overname van toepassing. Kortgezegd zijn de Fusiegedragsregels van toepassing als bij een voorgenomen fusie ten minste één in Nederland gevestigde onderneming betrokken is waarin in de regel 50 of meer personen werkzaam zijn. Daarop zijn wel enkele uitzonderingen gemaakt.

Het SER-besluit Fusiegedragsregels bestaat sinds 15 mei 1970 en is op 19 juni 1970 in werking getreden. In 2000 zijn ze voor het laatst gewijzigd. De wijzigingen traden op 5 september 2001 in werking. Op 18 september 2015 zijn de Fusiegedragsregels opnieuw gewijzigd. Met ingang van 1 oktober 2015 treden de wijzigingen in werking.

De Fusiegedragsregels zijn van toepassing op alle ondernemingen die behoren tot het bedrijfsleven in de zin van deze gedragsregels. Met ingang van 1 oktober 2015 wordt het begrip ‘bedrijfsleven’ ruim uitgelegd. Daardoor kunnen de Fusiegedragsregels per 1 oktober 2015 ook van toepassing zijn op fusies bij de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. Daarbij moet worden gedacht aan de zorgsector en het onderwijs. Maar ook aan accountants en advocaten. Voor de vraag of ze van toepassing zijn, is bepalend of de organisatie opereert op de markt en bedrijfsmatig is georganiseerd. Indien dat het geval is, zijn de Fusiegedragsregels van toepassing.

Daarnaast zijn de regels rondom het vaststellen van zeggenschap gewijzigd. Ook wordt de toepasselijkheid in geval van een openbaar bod gewijzigd. Er wordt als uitgangspunt geheimhouding opgelegd aan de vakbonden.

In geval van een geschil over de naleving van de Fusiegedragsregels kunnen partijen bij de SER klagen. De termijn waarbinnen een geschil aanhangig moet worden gemaakt, wordt per 1 oktober 2015 duidelijker vastgelegd. Er zal binnen een maand na openbaarmaking of de fusie doorgaat of niet moeten worden geklaagd. Vindt geen openbaarmaking plaats, dan is het een maand nadat de vakbonden op de hoogte hadden kunnen zijn van het al dan niet doorgaan van de fusie. Naast de mogelijkheid om een geschil aanhangig te maken, wordt ook een mogelijkheid tot bemiddeling geïntroduceerd.

Advies
Met name de ruimere uitleg van het begrip ‘bedrijfsleven’ zal grote gevolgen kunnen hebben. De Fusiegedragsregels zullen door deze ruimere uitleg immers eerder van toepassing kunnen zijn op partijen die voorheen waren uitgezonderd van de Fusiegedragsregels. Bent u betrokken bij een (voorgenomen) fusie en wilt u weten welke regels er exact voor u gelden, dan informeren wij u graag nader.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.