Mag een lid van de ondernemingsraad worden ontslagen?

Leonie Ouwersloot-Koster
Mag een lid van de ondernemingsraad worden ontslagen?

Een werknemer die lid is van een ondernemingsraad (hierna: OR) komt op voor de belangen van de werknemers in de organisatie. Een OR-lid moet zich onafhankelijk kunnen opstellen tegenover de bestuurder(s) van de organisatie. Om die reden heeft een OR-lid meer bescherming tegen benadeling en ontslag. Maar mag je een werknemer gedurende het OR-lidmaatschap dan nooit ontslaan?

Opzegverbod 

De wet kent meerdere zogeheten opzegverboden. Deze verbieden de werkgever om in die genoemde gevallen een arbeidsovereenkomst op te zeggen. De achterliggende gedachte van de opzegverboden is bescherming van werknemers die meer risico lopen om ontslagen te worden. Eén van die opzeg-verboden is het verbod om de arbeidsovereenkomst van een werknemer die lid is van de OR op te zeggen. Zie hiervoor artikel 7:670 lid 4 sub 1 BW. Het OR-lid moet immers een onafhankelijke en kritische houding kunnen hebben. Zonder dat hij moet vrezen voor een mogelijk ontslag.

Maar geldt een opzegverbod in een ontbindingsprocedure altijd? Nee, niet wanneer het verzoek geen verband houdt met de omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft. In een recente uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch kwam deze vraag aan de orde. Houdt het verzoek van de werkgever verband met de omstandigheden die betrekking hadden op het OR-lidmaatschap van de werknemer?

Casus

Werknemer heeft veel compensatie-uren opgebouwd. Dat komt omdat hij de werkzaamheden voor de OR niet tijdens de reguliere werktijd heeft kunnen verrichten. Hij verzoekt de werkgever deze uren te compenseren. De werkgever ziet geen aanleiding om het verzoek tot compensatie van die uren in te willigen. De werknemer verstuurt in antwoord hierop een e-mail aan een drietal collega’s. Ook naar werkgever zelf. Uit de mail blijkt dat hij kennis heeft genomen van een vertrouwelijk document. Kort samengevat komt de inhoud van zijn e-mail neer op het volgende. Vindt werkgever het nodig om onderzoek te verrichten naar zijn compensatie-uren voor zijn OR-werkzaamheden? Dan kan werkgever beter eerst onderzoek laten doen naar het contract van het interim-hoofd P&O. Dit vanwege de hoogte van de daarin genoemde vergoedingen.

De werkgever heeft de inhoud van deze e-mail opgenomen als chantage. Hij is van mening dat de werknemer hem onder druk heeft gezet. Zo wil deze zijn zin krijgen in de discussie over de compensatie-uren. Het geschil escaleert, waarna de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient.

De werknemer verzet zich tegen het ontbindingsverzoek. Volgens werknemer houdt het geschil over de compensatie-uren verband met zijn werkzaamheden voor de OR. Om die reden geldt het opzeg-verbod. De werkgever is van mening dat het geschil over de compensatie-uren niets heeft te maken met de werkzaamheden voor de OR. Volgens hem betreft het een zuiver arbeidsvoorwaardelijke aan-gelegenheid.  

Oordeel hof

Het hof oordeelt als volgt. Het begint met de vraag of de werkgever compensatie-uren moet toekennen aan de werknemer. Dat is op zichzelf beschouwd een arbeidsvoorwaardelijke kwestie. Die kwestie is echter een rechtstreeks gevolg van het feit dat de werkgever niet had voorzien in een vervanger voor de werknemer voor de tijd die hij nodig had voor de werkzaamheden voor de OR. De kwestie van de compensatie-uren hing dus nauw samen met het werk voor de OR. Alles bij elkaar genomen komt het hof tot de conclusie dat het opzegverbod in de weg staat aan een toewijzing van het ontbin-dingsverzoek van de werkgever. De arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Samenvattend 

Let goed op wanneer het ontslag verband houdt met de omstandigheden die betrekking hebben op het OR-lidmaatschap. Wens je afscheid te nemen van een werknemer die tevens lid is van de OR? Of word jij als OR-lid ontslagen? Het team arbeidsrecht van JPR Advocaten helpt je graag. 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.