Menu
JPR Advocaten

Familierecht

Familierecht

Familierecht is bij JPR Advocaten in vertrouwde handen.

Op zoek naar een advocaat op het gebied van personen- en familierecht? Dan bent u bij advocatenkantoor JPR aan het juiste adres.
Familierecht is het rechtsgebied dat u persoonlijk raakt. Het gaat om zaken die u persoonlijk betreffen. Juist daarom is het van groot belang dat u samen met uw advocaat de koers bepaalt, dat er oplossingen op maat worden gemaakt. Wanneer krijgt u te maken met het familierecht? Onderstaand worden een aantal voorbeelden gegeven.

Ongehuwd samenwonen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal huwelijken afneemt. Steeds meer mensen gaan ongehuwd samenwonen. Hoewel de wet het ongehuwd samenwonen niet regelt behoort dit onderdeel wel tot het familierecht. Dit ongehuwd samenwonen kan zonder en met een samenlevingsovereenkomst. In een samenlevingsovereenkomst maakt u onder andere afspraken over hoe de vaste lasten tussen u beiden worden verdeeld en wat van u samen is. Tevens neemt u op hoe de zaken worden geregeld, indien de relatie stuk loopt en de samenleving wordt beëindigd. Bij het eindigen van het ongehuwd samenwonen kunt u de hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht hard nodig hebben. Wat als u bijvoorbeeld altijd alle vaste lasten heeft voldaan? Wat als er een gezamenlijk huis is? Wat moet er geregeld worden als er kinderen uit de relatie zijn geboren? En het gezamenlijk gezag nog niet geregeld is en de vader zijn kind nog niet erkend heeft en u wilt dat dit alsnog gaat gebeuren. U wilt een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van uw kind? Of u heeft hulp nodig omdat u uw kinderen niet meer mag zien van uw ex-partner. De hulp van een advocaat, die familierecht als specialisme heeft, heeft u ook nodig, indien u samenwoonde zonder samenlevingscontract en tegen deze problemen aanloopt.

Echtscheiding

U heeft vast wel eens gehoord dat meer dan één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht is hierbij zeer wenselijk. Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis. Uw leven staat op zijn kop en tevens moet er veel geregeld worden op juridisch, financieel en fiscaal gebied. De gespecialiseerde topadvocaten in het familierecht van JPR ontzorgen u en zorgen ervoor dat de zaken in overleg met u goed geregeld worden. U bent uiteindelijk degene die beslist hoe u wilt dat bepaalde zaken worden geregeld. Uw advocaat wijst u op de verschillende mogelijkheden waarop u de zaken kunt regelen. Wanneer u weet wat de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden zijn kunt u een goede keuze maken. Geen enkele situatie is hetzelfde zodat steeds weer sprake is van maatwerk door en met de advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht.

Bij het ongehuwd samenwonen kon u een samenlevingsovereenkomst laten opstellen. Bij een huwelijk kunt u ervoor kiezen om voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Indien u daarvoor niet heeft gekozen, bent u in gemeenschap van goederen gehuwd en is alles wat er is gezamenlijk. Een uitzondering hierop zijn bestanddelen welke u onder uitsluiting hebt verkregen. De gemeenschappelijk goederen moeten gewaardeerd worden. Bij de verdeling heeft een ieder recht op de helft van de waarde van de gemeenschappelijke goederen. Heeft u wel gekozen voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden dan bent u, zoals dat heet, op huwelijkse voorwaarden gehuwd. In de huwelijkse voorwaarden heeft u afspraken gemaakt over wie welke vaste lasten voldoet en wat van u samen is. In de praktijk blijkt dat veel mensen, nadat zij huwelijkse voorwaarden hebben gesloten, vaak geen uitvoering geven aan een juiste uitvoering van de huwelijkse voorwaarden. Een advocaat met als specialisme het familierecht heeft hier alle kennis over in huis. Wanneer dan bij de echtscheiding blijkt dat het in het huwelijk anders is gegaan dan het volgens de huwelijkse voorwaarden was afgesproken, dan kan dit grote consequenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat één van partijen voor het huwelijk al een huis had. In het huwelijk wil men het huis verbouwen. Degene die geen eigenaar is van het huis heeft geld op een spaarrekening staan. Men besluit om geen hypothecaire geldlening af te sluiten voor de verbouwing, maar dit spaargeld te gebruiken. Zo lang het huwelijk in stand blijft, is er niets aan de hand. Maar als het huwelijk eindigt in een echtscheiding wil degene, die zijn of haar spaargeld in het huis van de ander heeft gestoken, dit graag terug. Maar op welk geldbedrag kan men aanspraak maken indien het huis door de jaren heen in waarde is gestegen of juist is gedaald? Ook voor dergelijke situaties is vaak de hulp van een advocaat, gespecialiseerd in het familierecht, nodig.

Zorg- en contactregeling

Volgens de wet heeft iedere ouder het recht en de plicht op contact met zijn of haar kind. Ook dit onderwerp behoort tot het familierecht. Gelukkig zijn er veel ouders die het belang van de kinderen voorop hebben staan, per slot van rekening kiezen de kinderen er niet voor dat hun ouders uit elkaar gaan en hun familie uiteen valt. Maar helaas zijn er nog steeds te veel ouders die van de verzorgende ouder hun kinderen niet mogen zien. Dan moet er een procedure gestart worden bij de rechtbank. Hiervoor is bijstand van een gespecialiseerde advocaat in het familierecht nodig. De belangen van de kinderen hebben wij steeds in ons vizier. Samen met u zal er gekeken worden hoe de insteek van de procedure zal zijn zodat de belangen van de kinderen zo goed mogelijk gewaarborgd worden.

Kinderalimentatie

De ouder bij wie de kinderen niet hun hoofdverblijf hebben, ook wel de uitwonende ouder genoemd, moet een bijdrage leveren in de kosten van levensonderhoud en verzorging van de kinderen aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Ouders kunnen samen het bedrag bepalen dat er na de echtscheiding of na de verbreking van de samenwoning wordt betaald. Veel ouders vinden het lastig om deze bijdrage zelf te bepalen. Een advocaat van JPR Advocaten, die gespecialiseerd is in personen- en familierecht, kan u hier perfect bij helpen. De advocaat die het familierecht als specialisme heeft, gaat samen met u na wat de behoefte van het kind is. Deze behoefte wordt bepaald aan de hand van het netto gezinsinkomen van de vader en moeder samen ten tijde van het huwelijk, dan wel de samenleving. Verder wordt er ook gekeken naar hoeveel kindgebonden budget de verzorgende ouder kan ontvangen. De behoefte wordt hiermee verminderd. Daarna wordt er gekeken wat ieder van de ouders kan bijdragen in deze behoefte. Indien beide ouders tezamen meer kunnen bijdragen dan de resterende behoefte van het kind, wordt uitgerekend wat iedere ouder op basis van ene zogenaamde draagkrachtvergelijking kan bijdragen. Ook dit kan uw advocaat die in het familierecht werkzaam is allemaal voor u berekenen en uitleggen. De bijdrage van de uitwonende ouder wordt nog verminderd met de zorgkorting. Dagen dat de uitwonende ouder het kind bij zich ontvangt, zorgt deze ouder, zoals dat heet, in natura voor het kind. Voor de zorg in natura mag een zorgkorting worden toegepast. Een bijdrage dient voor de kinderen voldaan te worden aan de verzorgende ouder tot de kinderen 18 jaar zijn. Indien het kind gaat studeren of werken, maar over onvoldoende inkomsten be-schikt, moet er aan het kind betaald worden totdat het kind 21 jaar is. Uiteraard mag er langer aan kind betaald worden, bijvoorbeeld totdat het kind de studie heeft afgerond.

Partneralimentatie

De minst verdienende partner heeft na een echtscheiding recht op een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de meest verdiende partner. Het recht op een bijdrage behoort tot het familierecht en is er op grond van de wet alleen voor mensen die gehuwd zijn geweest. Bij mensen die niet gehuwd zijn geweest en alleen hebben samengewoond, is deze verplichting er op grond van de wet niet. Deze verplichting kan er wel zijn, indien deze in de samenlevingsovereenkomst is opgenomen. Wanneer er uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren en het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd, dient er maximaal voor de duur van het huwelijk een bijdrage te worden voldaan. Indien er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, is de maximale duur 12 jaar. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend om de duur voor het betalen van partneralimentatie aanmerkelijk te bekorten. Ook bij de bijdrage in de kosten van levensonderhoud komt de behoefte om de hoek kijken. De in het familierecht gespecialiseerde advocaten van JPR beschikken over een brede financiële kennis. Zij kunnen u precies vertellen hoe in het familierecht de behoefte wordt bepaald en hoe de behoefte nader onderbouwd kan worden.

Wijziging van omstandigheden

Indien er kinderalimentatie of partneralimentatie wordt vastgesteld, ook een onderdeel van het familie-recht, wil dit niet zeggen dat er nooit sprake kan zijn van een wijziging van de bijdrage. Er kan sprake zijn van een wijziging van omstandigheden indien:

  • Een van de ouders zijn of haar baan verliest en werkeloos wordt of arbeidsongeschikt wordt;
  • Indien de betalende ouder een eigen onderneming heeft, kan het zijn dat de resultaten van de onderneming fluctueren.
  • De verzorgende of niet verzorgende ouder kunnen een nieuwe relatie aan gaan en uit die relatie kan nog een kind of kunnen nog kinderen worden geboren.

Wanneer er sprake is van een wijziging van omstandigheden kunt u trachten in onderling overleg met uw ex-partner of ex-echtgenoot de bijdrage op een ander bedrag vast te stellen. Indien dit niet lukt, zal uiteindelijk de rechter de knoop moeten doorhakken. U bent dan gebaat bij hulp van een advocaat, die gespecialiseerd is in familierecht.

Boedelscheiding

Na verbreking van de samenwoning of na een echtscheiding moeten alle gezamenlijke bezittingen worden gedeeld. Ook dit is familierecht. Soms is delen van gezamenlijke bezittingen heel eenvoudig. Partijen regelen dan in onderling overleg wie wat krijgt. Een advocaat met als specialisme het familierecht, neemt de verdeling op in een convenant. Het gebeurt echter ook dat partijen na de verbreking van de samenwoning of bij een echtscheiding dezelfde gemeenschappelijke goederen wensen. Het is dan raadzaam om eerst een overzicht op te stellen van alle boedelbestanddelen. Daarnaast dient er duidelijkheid te komen over de waarde van alle boedelbestanddelen. Indien de waarde niet in onder-ling overleg kan worden vastgesteld, zal deze waarde door een deskundige moeten worden bepaald. Indien er sprake is van een gemeenschappelijke woning, dient een door partijen uitgekozen taxateur de waarde te bepalen. Indien geen der partijen de woning wenst over te nemen, zal de woning uiteindelijk verkocht moeten worden en zal de meerwaarde, te weten de verkoopopbrengst na aflossing van de hypotheek en de makelaarskosten, tussen beide partijen verdeeld moeten worden. Helaas is het op dit moment zo dat huizen lang te koop staan. In de situatie waarbij sprake is van verbreking van de samenwoning of een echtscheiding is het dan niet altijd meer mogelijk om samen in de woning te blijven wonen. Hoe bepaalt men dan wie er in de woning mag blijven wonen? En hoe moet omgegaan worden met de verdeling van de woonlasten? Moet degene die in de woning blijft wonen een gebruiksvergoeding voldoen aan de ander? De top advocaten van JPR, gespecialiseerd in het familierecht, helpen u bij deze vragen. Indien er sprake is van een gemeenschappelijke woning is er ook vaak sprake van een gezamenlijke hypotheek. Hier blijft men samen voor verantwoordelijk. Hoe moet omgegaan worden met de hypotheekrenteaftrek zodat men later niet voor onaangename fiscale gevolgen komt te staan.

Daarnaast moet u bij de verdeling ook niet vergeten te denken aan de levensverzekeringen en het in het huwelijk opgebouwde pensioen. Ook verdeling van levensverzekeringen en pensioen behoort tot het familierecht. Daarnaast is het goed om na te gaan of in het huwelijk of voor het huwelijk een schenking is ontvangen onder een zogenaamde uitsluitingsclausule. Een uitsluitingsclausule wil zeggen dat degene, die de schenking deed, heeft bepaald dat de schenking niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen, waarin degene, die de schenking ontvangt, mocht zijn gehuwd. Hetzelfde kun je bepalen bij een nalatenschap. In het testament kan bepaald zijn, dat de nalatenschap niet valt in de gemeenschap van goederen. Indien er dus een schenking of nalatenschap ontvangen is voor of in het huwelijk en deze onder uitsluiting is verkregen, zal gekeken moeten worden wat er met deze schenking of nalatenschap is gebeurd. Dit is helaas niet eenvoudig, nu de meeste mensen de schen-king of nalatenschap niet op de eigen rekening houden, maar er van alles mee doen. Er moet dan samen met de in het familierecht gespecialiseerde advocaat bekeken worden hoe bewezen kan worden wat er met de nalatenschap of schenking is gebeurd en hoe een en ander bij de uiteindelijke verdeling rechtgetrokken kan worden. Daarnaast kan het ook zo zijn dat één der partijen aandeelhouder is van een besloten vennootschap en daarvan een gedeelte of alle aandelen bezit. Het kan ook zo zijn dat één van de partners of echtgenoten een vennoot in de vennootschap onder firma is of er een eenmanszaak is. Dan zal de eenmanszaak, de vennootschap onder firma of de aandelen gewaardeerd moeten worden. Er zal gekeken moeten worden wie dat het beste kan doen.

Mediation en collaborative divorce

De advocaten van JPR Advocaten die in het familierecht zijn gespecialiseerd, zijn allemaal opgeleid tot volwaardig mediator. Mediation wil zeggen dat partijen niet ieder een eigen advocaat hebben, maar samen gebruik maken van één mediator. Dit kan de voorkeur genieten boven een in het familierecht vaak voorkomende procedure op tegenspraak. Ieder heeft dan een eigen advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. Juist wanneer er kinderen betrokken zijn bij de verbreking van de samenleving of echtscheiding kan mediation een goede manier zijn om de zaken te regelen. Tijdens het mediationtraject is er veel oog voor de onderlinge communicatie en wordt er aan gewerkt om deze te normaliseren dan wel goed te houden. Waar er afspraken over de kinderen gemaakt moeten worden, zal de mediator erop gebrand zijn dat de ex-partners als ouders communiceren met elkaar en niet als ex-partners. De mediator treedt op als procesbegeleider, maar zal niet schromen om samen met u mee te denken over goede oplossingen. Bij mediation kunt u komen tot een maatwerkoplossing. Er wordt gestart met het opstellen van een bemiddelingsovereenkomst. Hierna vinden er alleen maar gezamenlijke besprekingen plaats. De mediator zal partijen niet afzonderlijk spreken, behalve in de situaties dat de mediator dit voor het proces belangrijk vindt of partijen dit beiden uitdrukkelijk wensen. In deze gezamenlijke besprekingen komen alle te regelen onderwerpen aan bod en wordt gekeken hoe zaken geregeld kunnen worden conform uw wensen. Van de besprekingen worden verslagen gemaakt, zodat u na een gesprek altijd rustig kunt terug lezen wat er besproken is.

Een bijzondere manier van scheiden is collaborative divorce, ook wel de overlegscheiding genoemd. Een verschil met mediation is dat partijen uitdrukkelijk verklaren dat zij niet zullen procederen. Partijen laten zich bijstaan door een eigen advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht en de opleiding van collaborative divorce heeft gevolgd. Daarnaast is er nog een gespreksleider. De gespreksleider is vaak een psycholoog, coach, maar kan ook een accountant zijn. Behalve dat partijen zich laten bijstaan door hun eigen advocaat met het specialisme familierecht, kan het ook nog zijn dat zij ieder een eigen financieel expert inschakelen. Ook op deze manier kom je minder tegenover elkaar te staan, terwijl u wel een advocaat naast u heeft die gespecialiseerd is in het familierecht en die tezamen met u naar uw belangen kan kijken. JPR heeft ook advocaten die gespecialiseerd zijn in het familierecht en tevens gespecialiseerd zijn in collaborative divorce.

Mentorschap / bewind / curatele

De advocaten van JPR hebben tevens veel kennis van zogenaamde beschermingszaken, ook onderdeel van het familierecht. Voor vragen kunt u contact met hen opnemen. Zij kunnen u informeren over de te bewandelen wegen. Indien iemand niet (meer goed) kan bepalen wat voor zorg hij of zij nodig heeft kan de rechter verzocht worden om een mentorschap uit te spreken. Daarnaast kan het ook voorkomen dat iemand niet meer in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren. Er kan dan om een onderbewindstelling verzocht worden. Bij een bewind wordt het vermogen onder bewind gesteld met benoeming van een bewindvoerder. De bewindvoerder beheert dan, voor zover mogelijk samen met de belanghebbende, de financiën. Soms kan een zwaardere maatregel nodig zijn, te weten een ondercuratelestelling. Een dergelijke maatregel moet gepubliceerd worden in een dagblad. De curator zal, wederom zoveel mogelijk in overleg met de curandus, de beslissingen moeten nemen voor de curandus, zowel op materieel als immaterieel gebied. Ook dit soort beschermingsmaatregelen behoren tot het familierecht en de advocaten van advocatenkantoor JPR kunnen u hierbij begeleiden en adviseren.

Erfrecht

Bij een vervelende gebeurtenis als het overlijden van iemand komt het erfrecht om de hoek kijken. Ook erfrechtelijke vraagstukken worden behandeld door de advocaten van JPR die zich met het familierecht bezig houden. Degene die is overleden kan van te voren een testament hebben opgesteld. In het testament wordt opgenomen wat de erflater wenst wat er gebeurt met zijn of haar vermogen na overlijden. In het testament kan ook opgenomen worden wie de afwikkeling van de nalatenschap op zich moet gaan nemen, de zogenaamde executeur-testamentair. Indien er geen testament is opgesteld moet de nalatenschap afgewikkeld worden volgens de wet. In de wet is opgenomen wie de erfgenamen zijn en uw advocaat met het specialisme familierecht is hier volledig van op de hoogte. Het komt helaas vaak voor dat er na een overlijden onenigheid ontstaat tussen de erfgenamen over de afwikkeling van de nalatenschap. JPR heeft advocaten in huis die, als onderdeel van het familierecht, hierin gespecialiseerd zijn en u kunnen helpen om tot een afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Voorgaande geeft aan dat er in een persoonlijk leven veel vervelende situaties kunnen zijn, waarbij u een top advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht nodig heeft om zaken tezamen met u te regelen. Daarvoor bent u bij JPR Advocaten aan het juiste adres.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Familierecht
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: