Arbeidsrecht Ontslag
9 juni 2016

Vaststellingsovereenkomst: zo werkt het

JPR Advocaten
Vaststellingsovereenkomst - Zo werkt het | JPR Advocaten

U en uw werkgever hebben in goed onderling overleg besloten dat uw arbeidsovereenkomst beëindigd dient te worden. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Wanneer hebt u recht op een vergoeding en hoe hoog is deze vergoeding? Hoe zit het met het aanvragen van een WW-uitkering en per wanneer kunt u deze uitkering aanvragen? Hier moet u op letten bij het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Hoewel de inhoud van elke vaststellingsovereenkomst per situatie kan verschillen, is er een aantal bepalingen die vrijwel in elke vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Deze zetten we voor u op een rij.

Datum einde dienstverband

Bij het bepalen van de datum waarop het dienstverband eindigt, dient uw werkgever rekening te houden met de fictieve opzegtermijn. Wanneer het dienstverband eindigt zonder dat uw werkgever de fictieve opzegtermijn in acht neemt, zal het UWV u eerst een wachttermijn in rekening brengen. Dit betekent dat u pas in aanmerking kunt komen voor een WW-uitkering nadat de maanden die als opzegtermijn gelden zijn verstreken. Dit is een zeer ongunstige situatie voor u als werknemer. Immers, op deze manier heeft u een bepaalde periode geen inkomsten.

Bedenktermijn

Vanaf 1 juli 2015 biedt de wetgever u als werknemer de mogelijkheid om na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst gedurende twee weken alsnog aan te geven dat u niet kunt instemmen met de overeengekomen vaststellingsovereenkomst en dat u deze vaststellingsovereenkomst buitengerechtelijk wenst te ontbinden. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan uw werkgever.

De bedenktermijn bedraagt een periode van twee weken, mits uw werkgever schriftelijk aan u kenbaar heeft gemaakt dat u de vaststellingsovereenkomst kunt ontbinden. Dit kan door bijvoorbeeld een bepaling hierover in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Wanneer uw werkgever u hier niet schriftelijk in kennis van heeft gesteld, bedraagt de bedenktermijn drie weken.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 geldt de hoofdregel dat iedere werknemer die tenminste twee jaar in dienst is en ontslagen wordt, recht heeft op de zogeheten transitievergoeding. Een transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 ook verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die ten minste twee jaren heeft geduurd, niet wordt verlengd.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het maandsalaris, inclusief vakantietoeslag en overige emolumenten (ploegentoeslag, dertiende maand etc.) en de duur van de arbeidsovereenkomst:

- Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren;
- De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar.

Transitievergoeding voor vijftigplussers

Indien u ouder bent dan 50, ontvangt u een hogere transitievergoeding. Indien u minimaal 10 jaar bij uw werkgever in dienst bent, ontvangt u een transitievergoeding van één maandsalaris, inclusief emolumenten over de dienstjaren dat u na uw 50ste in dienst bent. Voor de dienstjaren die u vóór uw 50ste in dienst bent, geldt de reguliere berekeningswijze zoals hierboven aangegeven.

Vergoeding juridische kosten

Het komt met enige regelmaat voor dat de werkgever, naast de transitievergoeding, andere financiële regelingen aanbiedt in de vaststellingsovereenkomst, zoals een budget voor juridische kosten. Immers, u wordt ongevraagd geconfronteerd met kosten. Door een bepaling over vergoeding van juridische kosten op te nemen in de vaststellingsovereenkomst betaalt uw werkgever en niet u deze kosten aan uw advocaat. Veelal wordt een bedrag van € 750,00 exclusief BTW als budget voor juridische kosten opgenomen. De praktijk leert dat een budget van € 750,00 exclusief BTW in beginsel toereikend is om de vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd te beoordelen.

Eindafrekening

Het is gebruikelijk dat u als werknemer bij de beëindiging van het dienstverband een correcte wettelijke eindafrekening ontvangt voor wat betreft de opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen en de vakantietoeslag naar verhouding. Als er sprake is van een dertiende maand, bonussen, aandelen of opties moeten ook hierover afspraken worden gemaakt.

Vrijstelling van werkzaamheden

Is het de bedoeling dat u tot aan uw ontslagdatum gewoon blijft werken? Of wordt u vrijgesteld van werk met behoud van uw gebruikelijke salaris? U en uw werkgever kunnen hierover afspraken maken, zodat u zich kunt richten op de toekomst.

Concurrentie- en relatiebeding

Als u gebonden bent aan een concurrentie- en/of relatiebeding, dan is het belangrijk om in de vaststellingsovereenkomst goed te regelen wat de bedoeling is van een dergelijk beding na de beëindiging van het dienstverband. Komt het concurrentie- en/of relatiebeding te vervallen of wordt u hier na het einde van uw dienstverband nog steeds aan gehouden? Om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbreden, is het raadzaam met uw werkgever overeen te komen dat u na het einde van het dienstverband niet langer gebonden bent aan een concurrentie- en/of relatiebeding.

Getuigschrift en referenties

Uw werkgever is conform de wet verplicht om na het einde van het dienstverband een getuigschrift af te geven. Echter, de wet verplicht uw werkgever niet een positief luidend getuigschrift te verstrekken. Het is raadzaam om met uw werkgever af te spreken dat hij u na het einde van het dienstverband een positief luidend getuigschrift verstrekt, positieve referenties zal afgeven en een aanbeveling voor u schrijft op LinkedIn.

Finale kwijting

Dit is een gebruikelijke slotbepaling die wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Het betekent dat u met uw werkgever afspreekt dat er geen andere afspraken of claims meer zijn buiten hetgeen is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. U moet dus goed nagaan of alle zaken die u geregeld wilt hebben ook daadwerkelijk in de vaststellingsovereenkomst verwoord zijn.

Meer weten over de vaststellingsovereenkomst?

Wilt u meer weten over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst of wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten beoordelen, neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Zij helpen u graag.

 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.