Arbeidsrecht Ontslag
13 juli 2016

Maximale vergoedingen topfunctionarissen

JPR advocaten
Maximale vergoedingen topfunctionarissen | JPR Advocaten

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Op grond van de WNT mogen de contractuele vergoedingen van deze topfunctionarissen maximaal één jaarsalaris bedragen, tot maximaal € 75.000,- bruto.

Wie zijn WNT-topfunctionarissen?

Een topfunctionaris is diegene, die deel uitmaakt van het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan of (mede) belast is met de dagelijkse leiding of de hoogste ondergeschikte is. Bestuurders van ziekenhuizen en zorginstellingen vallen bijvoorbeeld onder de WNT.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 juli 2015 wettelijk verschuldigd bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en is dus geen contractuele vergoeding (zoals bij de WNT). Dit geldt ook voor WNT-topfunctionarissen. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000,- bruto of één bruto jaarsalaris, indien dat hoger is dan € 76.000,- bruto.

Spanning tussen de WNT- en transitievergoeding

De wetgever heeft zich niet gerealiseerd dat zich een spanning kan voordoen tussen de WNT en de WWZ. Zo is niet geregeld of een WNT-vergoeding kan cumuleren met een transitievergoeding, zodat de topfunctionaris bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanspraak kan maken op tweemaal een vergoeding (WNT-vergoeding én transitievergoeding), waarmee het WNT-maximum van € 75.000,- bruto wordt overschreden.

Rechter hakt de knoop door

In een zeer recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam is hierover een uitspraak gedaan. Over de transitievergoeding stelt de rechtbank dat dit een uitkering wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst is, die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.

Een transitievergoeding is dus geen vergoeding, die men overeenkomt in een vaststellingsovereenkomst.

Verder stelt de rechter dat het bij de WNT de bedoeling van de wetgever is geweest de beëindigingsvergoedingen van WNT-topfunctionarissen aan banden te leggen.

Daarmee is niet te verenigen dat partijen naast de transitievergoeding ook nog een beëindigingsvergoeding (WNT) tot het maximum van € 75.000,- bruto zouden mogen afspreken en dat deze twee uitkeringen zouden mogen cumuleren, zodat beide vergoedingen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de topfunctionaris zouden mogen worden uitgekeerd.

De bedoeling van de WNT zou daarmee voor een groot deel teniet worden gedaan, aldus de rechtbank. Het staat partijen dan ook niet vrij naast de transitievergoeding nog een bijkomende vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeen te komen, althans niet voor zover beide vergoedingen boven het wettelijk maximum van de WNT zouden uitkomen. Dit betekent overigens niet dat de wettelijke transitievergoeding voor een WNT-topfunctionaris niet meer dan € 75.000,- bruto zou mogen bedragen.

Vallen kosten van rechtsbijstand e.d. onder de WNT-vergoeding?

In dezelfde uitspraak besliste de rechtbank over de vraag of vergoedingen zoals kosten van rechtsbijstand en outplacement onder de WNT-vergoeding vallen en dus bij de beoordeling of het plafond van € 75.000,-- bruto al is bereikt, moeten worden meegenomen.

De rechtbank oordeelt dat dergelijke kosten mogen cumuleren met de maximale WNT-vergoeding, indien de vergoeding van deze kosten ook tijdens de arbeidsovereenkomst naast de maximale bezoldiging zijn toegelaten. In dat geval wordt een uitkering in verband met kosten van rechtsbijstand e.d. niet aangemerkt als een uitkering wegens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze kosten tellen dan ook niet mee bij de berekening van het WNT-maximum.

Wilt u meer weten over de WNT of vergoedingen? Neem dan contact op met onze experts.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.