Arbeidsrecht Ontslag
20 december 2019

De Wet normering topinkomens in 2020: wat verandert er?

JPR advocaten

De Wet normering topinkomens in 2020

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. De wet stelt kort gezegd een maximum aan de bezoldiging en ontslagvergoedingen in de (semi-)publieke sector. In deze bijdrage besteed ik aandacht aan komende ontwikkelingen van de WNT in 2020.

De aanpassing van bezoldigingsmaxima

Het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT wordt met ingang van 1 januari 2020 vastgesteld op € 201.000
(was € 194.000).

De topfunctionarissen zonder dienstbetrekking mogen met ingang van 1 januari 2020 gedurende de eerste zes kalendermaanden van functievervulling geen hogere bezoldiging ontvangen dan € 26.800 per kalendermaand
(was € 25.900). Voor de overige maanden tot de 12e kalendermaand, is de max gesteld op € 20.300 per kalendermaand (was € 19.600).

Ook de overige maxima in de sectorale regelingen en voor onder meer toezichthoudende topfunctionarissen zijn respectievelijk opnieuw vastgesteld en geïndexeerd.

De Wet versterking WNT

Eerder schreef ik over de Wet versterking WNT.
Dit wetsvoorstel ziet kort gezegd op drie hoofdthema’s:

1. de aanpassing van het begrip ‘gelieerde rechtspersoon’;
2. opname van algemene antimisbruikbepalingen; en
3. het tegengaan van onderaannemersconstructies in de zorg.

Op 27 september 2019 is de Ministerraad akkoord gegaan met het voorstel, op 7 oktober 2019 is een adviesaanvraag bij de Raad van State ingediend en op 12 december 2019 is het advies door de Raad van State vastgesteld. Hierover schrijven we naar verwachting op korte termijn meer.

Verlaging regeldruk

In de Uitvoeringsregeling WNT wordt een aantal wijzigingen aangebracht. Een aantal daarvan ziet op de verlaging van de regeldruk voor WNT-instellingen – en met de daarmee gepaard gaande kosten. De wijzigingen zien in zijn algemeenheid op enkele begrippen. In totaal wordt op jaarbasis een daling van de regeldruk verwacht voor een WNT-instelling (voor zover kwantificeerbaar) van naar schatting € 175.000.

Andere ontwikkelingen

In de WNT is vastgelegd dat uiterlijk 31 december 2020 een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de WNT in de praktijk moet zijn verzonden aan de Staten-Generaal.

Het ‘Plan van aanpak tweede wetsevaluatie WNT’ beschrijft daartoe de inhoudelijke opzet, het totstandkomingsproces en de planning van deze wetsevaluatie. Volgens de planning volgt in 2020 het laatste deel van de onderzoeksfase en de ‘rapportagefase’. Wordt aldus vervolgd.

Slot

De Wet normering topinkomens en onderliggende regelgeving vormt een complex geheel. Het is niet voor niets dat vanuit de (uitvoerings)praktijk met regelmaat kritiek wordt geuit op de vraag of de wet wel voldoende eenduidig en toegankelijk is.

Vragen? Handvatten nodig bij toepassing van de Wet normering topinkomens? Neem dan contact op voor een vrijblijvend eerste oriëntatiegesprek.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.