Aansprakelijkheid deskundige

Bart Holthuis
Aansprakelijkheid deskundige | JPR Advocaten

Als u als deskundige door de Rechter wordt benoemd in een geschil tussen twee civiele partijen, kunt u aansprakelijk zijn voor ernstige fouten in uw deskundigenbericht.

In het kader van een echtscheidingsprocedure moest de waarde van de onderneming van de man worden gewaardeerd. De Rechtbank gelastte een deskundigenonderzoek en benoemde een deskundige. Deze waardeerde de waarde van de aandelen op nihil. Vervolgens gingen de poppen aan het dansen en stelde de teleurgestelde vrouw de door de Rechtbank benoemde deskundige aansprakelijk.

Kan een door de Rechter benoemde deskundige wel door één van de civiele partijen worden aangesproken?

Ja, dat kan. Maar wat is dan het toetsingskader? In r.o. 6.4 overwoog de Rechtbank Oost Brabant in haar vonnis van 1 februari 2017:

“6.4 Bij op een beroepsfout gebaseerde vorderingen tegen een in een civiele zaak ingeschakelde deskundige moet onderscheid gemaakt worden tussen een partijdeskundige en een gerechtsdeskundige. Een vordering tegen een partijdeskundige, die rapporteert uit hoofde van een met een of meer partijen gesloten overeenkomst van opdracht, dient te worden gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van de contractuele verplichtingen van de partijdeskundige. Een vordering tegen een gerechtsdeskundige, die niet op basis van een overeenkomst rapporteert, maar op basis van een benoeming door de rechter op grond van de wet, dient te worden gebaseerd op onrechtmatig handelen.

6.5. Van onrechtmatig handelen van een gerechtsdeskundige is sprake indien de deskundige heeft gehandeld in strijd met zijn uit art. 198 lid 1 Rv voortvloeiende wettelijke verplichting om het onderzoek onpartijdig en naar beste weten te vervullen.”

De rechtbank trekt de vergelijking met de in strafzaken geldende norm voor gerechtsdeskundigen: “onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer”. 

Kunnen civiele partijen aan de deskundige beroepsfouten verwijten over geschilpunten waarover het Gerechtshof al definitief had beslist?

Ja, dat kan ook, aldus de Rechtbank in r.o. 6.8. Indien een deskundigenrapport is uitgebracht in een civiele zaak heeft de partij die meent dat de deskundige een fout heeft gemaakt ingevolge artikel 6 lid 1 EVRM een fundamenteel recht op toegang tot de civiele Rechter.

Bestaat dat fundamentele recht al bij iedere fout?

Neen. Alleen in geval van een ernstige fout, waarvan de deskundigen een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is sprake van een beroepsfout van een door de Rechter benoemde deskundige.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.