Leefbaarheid

Woningcorporaties hebben een wettelijke taak toe te zien op de leefbaarheid. De leefbaarheid kan worden aangetast door verschillende omstandigheden. Voorbeelden zijn overlast door criminele activiteiten, agressie, intimiderend gedrag, geluid, vervuiling, verzameldrift (hoarden), brandgevaar. Maar ook verouderd vastgoed, leegstand en diverse sociale problematiek. Voor woningcorporaties zijn er instrumenten de leefbaarheid te verbeteren. Onze advocaten weten de juridische aandachtspunten. Denk aan hoe overlast tegen te gaan en de rol die de woningcorporatie heeft. Verder weten zij de beste aanpak van een renovatie, zodat huurders meewerken. En bij verzet, kunnen zij in rechte de medewerking afdwingen. 

Direct contact opnemen
0T2A8367def (Aangepast)

Overlast

Bij huur en verhuur kunnen woningcorporaties worden geconfronteerd met overlast. Overlast die buren van elkaar ervaren kan leiden tot klagende huurders. Zij ervaren woonoverlast. Denk aan overlast door geluid, agressie, drugs, dieren, vervuiling en verzameldrift (hoarden). Soms spreken de huurders ook de verhuurder aan de overlast te stoppen. De verantwoordelijkheid van de verhuurder gaat niet altijd zover dat hij altijd moet optreden tegen de overlast. Wel geldt in bepaalde gevallen een zorgplicht voor de verhuurder, zodat hij wel wat moet doen tegen de overlastveroorzakende huurder. De zorgplicht van een woningcorporatie gaat gezien haar wettelijke taak vaak verder. Overlast kan leiden tot een aantasting van het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Belangrijk is dat bij overlast de rechtspositie van de woningcorporatie duidelijk is, en zij weet welke stappen het beste kunnen worden ondernomen. De gewenste aanpak van overlast is wederom afhankelijk van de fase waarin de overlast zich bevindt. 

Onze advocaten hebben veel ervaring hoe woningcorporaties het beste kunnen omgaan met overlastsituaties. Zij weten welke juridische en praktische maatregelen kunnen worden genomen. Zij beschikken ook over een stappenplan dat kan worden opgevraagd via het mailadres: woningcorporaties@jpr.nl

MDO en gegevensdeling

Een MDO is een Multidisciplinair Overleg. Dit middel wordt vaak ingezet bij overlastsituaties. In een MDO wordt dan de overlastcasus besproken tussen meerdere betrokken disciplines. Denk aan de gemeente, de woningcorporatie, maar ook hulpverlenende instanties.

Doel van een MDO is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de overlastsituatie, zodat de belangen van alle betrokkenen correct worden afgewogen en het komt tot een effectieve aanpak van de (ernstige) woonoverlast. In het MDO moeten veelal persoonsgegevens worden gedeeld over het specifieke geval om te komen tot een effectieve aanpak van de woonoverlast. Vanwege de privacywetgeving is de mogelijkheid tot het delen van persoonsgegevens in een MDO echter (nog) zeer beperkt. 

Als een woningcorporatie deelneemt aan een MDO is dus van belang te weten wat jouw rechten en plichten zijn, maar ook die van de klagende en overlastveroorzakende huurder(s). Laat je goed voorlichten over de gronden op basis waarvan je wel persoonsgegevens in een MDO kunt delen. Wij denken hierin graag mee. 

Renovatie en sloop

Renovatie is onderhoud dat leidt tot verbetering van het gehuurde. Gewoon (groot) onderhoud valt hier dus niet onder. Renovatie is wettelijk omkleed met waarborgen voor huurders. Zo hebben zij bij renovatie waarbij de huurder tijdelijk moet verhuizen in beginsel recht op een verhuis- en inrichtingskostenvergoeding. Ook zijn bij renovatie met sloop er weliswaar mogelijkheden de huurovereenkomst te doen eindigen, maar kan de verhuurder niet om de belangen van de huurder heen. 

Woningcorporaties zijn sowieso op grond van de Woningwet verplicht een sociaal plan of sociaal statuut op te stellen bij sloop- en renovatieprojecten. Ook is het belangrijk bij renovatie aandacht te besteden aan de inspraak van de huurders, onder meer vastgelegd in de Overlegwet. Immers, als huurders de meerwaarde zien van de renovatie, heeft deze sowieso een betere kans van slagen. Vanwege de strikte juridische voorschriften bij renovatie en/of sloop is dus belangrijk eerst te weten wat je rechten en plichten zijn. 

Lonneke Battiato-Derksen
Wij staan voor je klaar

Meer weten over leefbaarheid en overlast?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Recente blogartikelen

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst ook mogelijk tijdens ziekte?

De wet kent een aantal opzegverboden. Een van die opzegverboden betreft het opzegverbod tijdens ziekte. Onlangs heeft...

Voorwaardelijk concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding wordt vaak opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Zo’n beding beperkt een werknemer bij het...

Arbeidsrechtelijk Nederland: eerste halfjaar van 2024 in vogelvlucht

Arbeidsrechtelijk Nederland: eerste halfjaar van 2024 in vogelvlucht We zitten inmiddels halverwege 2024, wat betekent...

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.