Arbeidsrecht
29 april 2019

Wet(svoorstel) Werk en Zekerheid: aanscherping ketenregeling per 1 juli 2015

JPR advocaten
Wet Werk en Zekerheid: ketenregeling | JPR Advocaten

Al eerder informeerden wij u over de aanstaande Wet Werk en Zekerheid zowel via deze nieuwsbrief als onze reguliere lunchbijeenkomst. Het wetsvoorstel is op 18 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen en wordt nu behandeld in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt kort gezegd het ontslagrecht, de rechtspositie van flexwerkers en een aantal onderdelen van de WW. Met de wet wordt beoogd het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken en de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Minister Asscher is van mening dat werknemers met flexibele contracten meer zekerheid krijgen en eerder kunnen doorstromen naar een vast contract. Is dat werkelijk het geval?

In navolging van de vorige nieuwsbrief omtrent de introductie van de aanzegplicht behandel ik hierbij de tweede belangrijke hervorming van het flexrecht.


Aanscherping ketenregeling


De ketenbepaling (artikel 7:668a BW) regelt dat elkaar opvolgende tijdelijke contracten op zeker moment overgaan in een vast contract.


Hoe is het nu? 3x3x3


Nu kunnen maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd worden gesloten. Dus bij het vierde contract of na drie jaar ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt dat na een tussenpoos van drie maanden de keten opnieuw gaat tellen. Nu is afwijking bij cao van aantal en periode onbeperkt mogelijk en veel cao’s hebben van die mogelijkheid ook gebruik gemaakt.


Wat gaat er veranderen? 3x2x6


Per 1 juli 2015 kunnen nog maximaal drie contracten in (slechts) twee jaar tijd worden gesloten. Dus bij het vierde contract of (al) na twee jaar ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien gaat na een tussenpoos van zes maanden de keten opnieuw tellen. Afwijking bij cao van aantal en periode is nog maar heel beperkt mogelijk en dan maximaal zes tijdelijke contracten in vier jaar tijd. Namelijk voor uitzendovereenkomsten en voor bepaalde aan te wijzen functiegroepen in verband met de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. Hier moet u denken aan eventuele functies in de media, cultuur en academische sector. Verdere afwijking is mogelijk voor bestuurders van rechtspersonen waarbij met name is gedacht aan die in de zorg en het onderwijs. Van de tussenpoos van zes maanden mag überhaupt niet meer worden afgeweken. De nieuwe ketenbepaling geldt niet voor werknemers tot 18 jaar die (gemiddeld) maximaal 12 uur per week werken noch voor de leer/werkovereenkomst (BBL). De profvoetbalsector wordt mogelijk ook uitgesloten.


Overgangsrecht


Lopende contracten met een einddatum na 1 juli 2015 worden gerespecteerd en zullen niet automatisch worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Echter als de ketenregeling in een cao is vervat, dan is nog maximaal tot 1 juli 2016 oud recht van toepassing. Cao partijen krijgen aldus de gelegenheid tot die tijd de cao aan te passen.


Tips


Maak binnen uw organisatie inzichtelijk van welke werknemers het eerste of tweede contract afloopt vóór 1 juli 2015. Vóór deze datum kunt u nog een opvolgend contract voor bepaalde tijd sluiten. Uiteraard mits de periode van 36 maanden (huidige wet) daarmee niet wordt overschreden. Nota bene: ook als het eerste of tweede contract pas afloopt na 1 juli 2015, maar u het opvolgende contract vast sluit vóór 1 juli 2015, blijft het oude recht op dit nieuwe contract van toepassing. Deze mogelijkheid kunt u dus benutten.


Doel versus praktijk


Of met deze wijziging het beoogde doel wordt bereikt is de vraag. Beoogd is dat een werknemer al na twee jaar aanspraak kan maken op een vast contract om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. Het gevolg voor de werkgever lijkt echter dat het aangaan van een tijdelijk contract minder flexibiliteit brengt. Nu zal een werkgever onder omstandigheden al na twee jaar besluiten afscheid te nemen van een werknemer en dus wordt de drie jaar baan (on)zekerheid teruggebracht naar twee jaar.

Samen met u zijn wij benieuwd naar de praktijk die zal moeten uitwijzen of de flexwerker daadwerkelijk meer zekerheid wordt geboden op deze wijze.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.