Verzekeringsrecht
22 juni 2018

Uitleg polisvoorwaarden CAR-verzekering. Dekking, onderhoudstermijnen, garantie uitsluiting

Manon Pluymen
Uitleg polisvoorwaarden carpolis. | JPR Advocaten

Uitleg polisvoorwaarden CAR-verzekering. Dekking, onderhoudstermijnen, garantie uitsluiting

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam bij vonnis van 10 januari 2018  (ECLI:NL:RBROT:2018:631) een interessante uitspraak gedaan over de vraag of schade aan de rotor van een rookgasventilator onder de dekking van de toepasselijke CAR-verzekering viel. Ging het nu om al dan niet als onderhoud uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het bouwcontract (wel gedekt onder de CAR-verzekering), of om herstel van eerder ondeugdelijk verricht werk (geen dekking)

Feiten

Uniper, exploitant van een energiecentrale, geeft aannemer Howden opdracht tot het modificeren van rookgasventilatoren (RGV), inclusief het leveren van onderdelen, het uitvoeren van de werkzaamheden en het balanceren on site. Na uitvoering van de werkzaamheden en ingebruikstelling van de RGV is een olielekkage geconstateerd met als mogelijke oorzaak dat de door Howden gebruikte O-ringen van een andere kwaliteit waren dan voorschreven. Wanneer Howden daarop de O-ringen vervangt, maakt Howden een fout bij het uitbalanceren van de eerste rotor met de nieuwe O-ring, met schade aan de rotor en aan het rotorhuis van de RGV tot gevolg.

De werkzaamheden aan de RGV maakten onderdeel uit van de bouw van vier rookgaszuiveringsinstallaties. Uniper had voor het werk door tussenkomst van beursmakelaar AON een CAR-verzekering afgesloten bij Chubb. In aansluiting op de bouwtermijn was, zoals gebruikelijk, een onderhoudstermijn meeverzekerd, gedurende welke termijn de schade wordt gedekt die is veroorzaakt door de aannemer tijdens de werkzaamheden uitgevoerd op basis van zijn onderhoudsverplichtingen in het bestek, resp. bouwcontract (art. 4a van de verzekeringsovereenkomst). Daarnaast was een garantie-uitsluiting van kracht, op basis waarvan schade vallende onder de garantieverplichtingen van de leverancier van bedrijfstechnische apparatuur/machines van dekking was uitgesloten.

Uniper en Howden waren de volgende garantiebepaling overeengekomen: “Leverancier garandeert dat de levering voldoet aan de overeengekomen eisen en specificaties, geschikt is voor het doel waarvoor het is bedoeld en voldoet aan de eisen t.a.v. deugdelijkheid, kwaliteit en goede werking. De garantietermijn bedraagt 24 maanden per rotor na goedgekeurde oplevering.”

De schade aan de rotor is zowel binnen de 12 maanden onderhoudstermijn van de CAR-verzekering als binnen de 24 maanden contractuele garantietermijn van Howden voorgevallen. Volgens Uniper is de schade ontstaan door een fout van de aannemer bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden uit hoofde van het bouwcontract tussen Uniper en Howden. Chubb weigert dekking en wijst er onder meer op dat Howden Uniper een factuur heeft gestuurd voor de vervangingswerkzaamheden. Volgens Chubb volgt hieruit dat Howden de werkzaamheden niet ziet als garantiewerkzaamheden.

Oordeel van de rechtbank

Volgens de rechtbank kunnen de door Howden uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van het verwisselen van de O-ringen niet worden aangemerkt als werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van het bouwcontract, al dan niet als onderhoud, maar als herstel van eerder ondeugdelijk verricht werk en dat er om die reden geen dekking is onder de CAR-verzekering voor de schade die Uniper heeft geleden als gevolg van de onlosmakelijk met deze werkzaamheden verbonden werkzaamheden van het om- en inbouwen van de rotor. Tot dit oordeel komt de rechtbank op basis van de volgende overwegingen. 

Uitleg van de polisvoorwaarden

Toen Howden de O-ringen verwisselde voor ringen van het juiste type, was de bouwtermijn verstreken en was de onderhoudstermijn gaan lopen. Het enkele feit dat schade is ontstaan door werkzaamheden die tijdens de meeverzekerde onderhoudstermijn zijn verricht, brengt niet mee dat de CAR-verzekering daarvoor dekking biedt. De rechtbank legt artikel 4a van de verzekeringsovereenkomst objectief uit. Voor de vraag of de polis dekking biedt, moet dus worden gekeken naar de aard van de door Howden verrichte werkzaamheden in het licht van de gemaakte afspraken tussen Uniper en Howden. Met Chubb is de rechtbank van oordeel dat het nogmaals – maar nu goed – uitvoeren van de werkzaamheden niet kan worden gelijkgesteld met onderhoudswerkzaamheden. De bouwtermijn was voltooid na ingebruikname van de RGV’s. De werkzaamheden van Howden uit hoofde van het bouwcontract waren toen voltooid. De vervanging van de O-ringen in de op de bouwtermijn volgende onderhoudstermijn, kunnen volgens de rechtbank niet worden aangemerkt als een werkzaamheid vanwege een onderhoudsverplichting van Howden in de zin van art. 4a van de CAR-verzekering. 

Onderscheid garantie- en onderhoudsverplichting

Volgens Uniper kon het vervangen van de O-ringen worden aangemerkt als een werkzaamheid uit hoofde haar onderhoudsverplichting uit het bouwcontract omdat Howden op grond van de in dat contract opgenomen garantiebepaling gehouden was de O-ringen te vervangen. Die gelijkstelling verwerpt de rechtbank, daarbij wijzend op het verschil tussen een garantiebepaling dat in het algemeen, maar ook in dit bouwcontract en de polis werd gemaakt. Bij garantie dient de aannemer een aanvankelijk ondeugdelijk werk over te doen of te herstellen. Onderhoud ziet erop dat een aanvankelijk deugdelijk verricht werk dat later door tijd en/of gebruik alsnog een gebrek gaat vertonen, hersteld wordt. Howden had Uniper een factuur gestuurd voor de werkzaamheden. Alleen al daaruit bleek volgens de rechtbank dat Howden de werkzaamheden niet zag als onderdeel van enige garantieverplichting of onderhoudsverplichting.

Slotsom

Bij het herstel van in de bouwtermijn voorziene maar ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden is sprake van nieuw werk. Voor uit deze werkzaamheden voortvloeiende schade biedt de CAR-verzekering, sectie I, geen dekking. Er is ook geen premie voor betaald. De schade is ook niet gedekt onder sectie III (bestaande eigendommen opdrachtgever). De werkzaamheden die tot de schade hebben geleid, betroffen niet de uitvoering van het ‘werk’, nu het ‘werk’ al was afgerond en oplevering had plaatsgevonden. 

Schade die ontstaat tijdens de bouwtermijn is in principe, ongeacht de oorzaak, gedekt onder de CAR-polis. Voor de onderhoudstermijn geldt een beperktere dekking. Niet alleen dient de opdrachtgever-verzekeringnemer te bewijzen dat de schade is veroorzaakt vanwege werkzaamheden die zijn verricht gedurende de onderhoudstermijn, maar ook dat is voldaan aan aanvullende voorwaarden, zoals in dit geval artikel 4a van de CAR-polis. Volgens de rechtbank was in deze zaak sprake van het opnieuw en goed uitvoeren van werkzaamheden en was sprake van nieuw werk. De tussen partijen gemaakte afspraken zijn maatgevend voor de uitkomst van dit soort discussies. Indien partijen bij de oplevering van het werk zouden hebben gezien dat de verkeerde O-ringen waren gebruikt en deze waren opgenomen als opleverpunt in het bouwcontract, zou wel degelijk sprake zijn geweest van onder de CAR-verzekering gedekte onderhoudsverplichtingen. 

 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.