Arbeidsrecht
21 mei 2012

Medisch dossier zieke werknemer

JPR advocaten
Medisch dossier zieke werknemer | JPR Advocaten

Werkgever mag medisch dossier zieke werknemer niet inzien

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 18 april jl. geoordeeld dat de werkgever geen recht heeft op inzage in het medisch dossier van zijn zieke werknemer.

In deze zaak ging het om een Frans bedrijf dat zich erover had beklaagd dat het geen inzage had gekregen in het medisch dossier van haar werknemer die was getroffen door longkanker. Door deze weigering kreeg het bedrijf naar haar oordeel geen eerlijke kans om de beslissing aan te vechten.

Werkgever:
Voormelde uitspraak is ook voor de Nederlandse werkgever van belang, omdat vergelijkbare situaties zich ook hier voordoen. Denk daarbij aan de loonvorderingsprocedure van de arbeidsongeschikte werknemer. Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht tijdens ziekte het loon door te betalen. Aan de andere kant staat de verplichting van de werknemer om, in het kader van de re-integratie, de nodige informatie te verstrekken. Welke passende arbeid de werknemer nog kan verrichten, of de vraag waarom hij het plan van aanpak niet nakomt, kan gevoelige medische informatie bij betrokken zijn. De werknemer kan zich daartegen verweren door een beroep op zijn privacy. Het is dus de tegenstelling tussen het belang van de werkgever bij een efficiënt verzuimbeleid enerzijds en de medische privacy van de werknemer anderzijds.

Medisch adviseur:
In voormelde uitspraak van het Europees Hof is nu beslist dat de privacy van de arbeidsongeschikte medewerker voor gaat, boven het recht op een eerlijk proces. Dat betekent overigens niet dat de werkgever volledig rechteloos is. Hetzelfde Hof heeft namelijk beslist dat wel als voorwaarde geldt dat de werkgever de mogelijkheid moet hebben de rechter te verzoeken een onafhankelijke arts naar het dossier te laten kijken. In de praktijk wordt dat in vergelijkbare situaties zoals letselschadezaken opgelost door het inschakelen van een onafhankelijke medisch adviseur. Deze medisch adviseur bekijkt en beoordeelt de medische stukken en geeft naar aanleiding daarvan advies. Naar aanleiding van voormelde uitspraak, lijkt het voor de hand te liggen dat de werkgever vaker een beroep zal doen op een medisch adviseur om zich te laten ondersteunen c.q. te laten adviseren.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.