Arbeidsrecht
27 oktober 2014

Leer-werkovereenkomsten en de ketenregeling

JPR advocaten
Leer-werkovereenkomsten en ketenregeling | JPR Advocaten

De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een reeks, wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Onder de huidige regeling kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst twee maal worden verlengd (dus maximaal drie contracten), zolang de totale duur van de drie arbeidsovereenkomsten niet meer is dan drie jaar. Bij een onderbreking van meer dan drie maanden, wordt opnieuw begonnen met tellen.

Vanaf 1 juli 2015 wordt de totale duur van drie jaar verkort naar twee jaar. De periode van onderbreking wordt verlengd van drie naar zes maanden. Met deze nieuwe ketenregeling wordt beoogd het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten terug te brengen en aldus meer baanzekerheid te creëren.

De mogelijkheden om af te wijken van de ketenregeling ten nadelen van de werknemer, zijn door de WWZ sterk beperkt. Een van de uitzonderingen die wel een afwijking mogelijk maken zijn de arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

In deze wet worden in artikel 7.2.2 de volgende beroepsopleidingen onderscheiden:

  1. Assistent opleiding
  2. Basis beroepsopleiding
  3. Vakopleiding
  4. Middenkaderopleiding
  5. Specialistenopleiding

De nieuwe ketenregeling is dus niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met één van voormelde opleidingen.

Onder meer de volgende situaties kunnen zich voor doen. Per situatie zal het gevolg worden aangegeven.

1.
Wanneer een leerling eerst de basisopleiding (twee jaar) volgt en aansluitend een vakopleiding (drie jaar), dan overschrijdt hij daarmee de maximum periode (twee jaar) van de ketenregeling ruimschoots.

Als echter een leer-werkovereenkomst wordt overeengekomen en als zodanig ook wordt vastgelegd, vallen deze overeenkomsten onder de wettelijke uitzondering waarvoor de ketenregeling niet geldt. Er is dus na afloop van deze twee opleidingstrajecten geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

2.
Na afloop van de opleiding blijft de persoon bij het bedrijf werken.

Als niets wordt afgesproken/overeengekomen, dan ontstaat aansluitend van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als u dat niet wilt, dan moet u vooraf in een schriftelijk stuk (arbeidscontract) vastleggen wat de wensen zijn met betrekking tot de arbeidsrelatie, bijvoorbeeld bepaalde of toch onbepaalde tijd.

3.
Opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling is ook van toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen werknemer en verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Het is denkbaar dat een leerling in het kader van zijn opleiding in eerste instantie in dienst treedt bij bijvoorbeeld een beroepsopleidingsinstituut en aansluitend in dienst treedt bij een productiebedrijf en gelijktijdig een vervolgopleiding volgt. Zolang echter sprake is van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2.2 WEB, dan is de ketenregeling niet van toepassing.

4.
Werknemer met een arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd, gaat na verloop van tijd alsnog een opleiding ex artikel 7.2.2 WEB volgen.

Ervan uitgaande dat partijen tussentijds de arbeidsrelatie niet hebben beëindigd, wordt de rechtsverhouding beheerst door de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het volgen van een opleiding brengt daarin geen verandering.

Advies

  • Altijd goed vastleggen dat sprake is van een opleiding in de zin van artikel 7.2.2 WEB. Goed vastleggen, houdt in dat de afspraken op schrift worden gesteld met daaronder een handtekening ter bevestiging. Tekstvoorbeeld :” het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de opleiding ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs”.
  • Vóór het aflopen van de opleiding (einde leer-werkovereenkomst) een duidelijk besluit nemen over het al of niet voortzetten van de arbeidsrelatie en welke voorwaarden dan gelden.
  • Het opstellen van een arbeidsovereenkomst is maatwerk

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.