Arbeidsrecht
18 maart 2022

Coronavirus: nieuwe Noodmaatregel vervangt Werktijdverkorting

Wouter Ribbers
Nieuwe Noodmaatregel vervangt Werktijdverkorting | JPR Advocaten

Kabinet gaat coronavirus te lijf met nieuwe Noodmaatregel in plaats van oude werktijdverkorting

Op 17 maart 2020 is door minister Koolmees (SZW) aangekondigd dat voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis niet langer de bestaande werktijdverkortingsregeling (WVT) van toepassing zal zijn, maar een nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven wordt geroepen. Hoewel die regeling er nog niet op papier is, zijn de grote lijnen al wel geschilderd:

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige WTV. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Omzetverlies in plaats van urenverlies

Opvallend verschil tussen de WTV en NOW is dat de NOW uitgaat van omzetverlies en niet van een urenverlies. De tegemoetkoming zal naar rato van het omzetverlies (uiteindelijk) bepaald worden. Door een voorschotregeling kan een aanvraag snel afgehandeld worden en tot een (voorschot)betaling leiden. Hiermee wordt een meer slagvaardige regeling beoogd dan WTV, die door het grote aantal aanvragen (78.000) vastliep.

Ook de omvang van de tegemoetkoming (maximaal 90% van de loonsom) wijkt positief af van de WVT. Daarbij is het uitgangspunt wel dat werkgevers dan ook 100% salaris aan werknemers doorbetalen en bij de WVT was die 100% doorbetaling niet zonder meer een gegeven als de cao daar niet toe verplichte. De duur is drie maanden en kan nog eenmaal verlengd worden met drie maanden.

De tegemoetkoming is naar rato van het omzetverlies. Dat werkt dan op die manier dat als 100% van de omzet wegvalt de tegemoetkoming 90% van de loonsom is, is de omzetteruggang bijvoorbeeld 50% dan is de tegemoetkoming 45% enz.

De NOW is ook losgekoppeld van de WW, daardoor niet alleen sterk vereenvoudigd, maar het leidt er ook niet toe dat WW-rechten van werknemers door gebruik van de regeling opgesoupeerd worden. De tegemoetkoming voorziet niet alleen in ondersteuning in de loonkosten voor vaste werknemers, maar ook voor werknemers met flexibele contracten en ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten een tegemoetkoming krijgen.

In de NOW zal achteraf worden vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet geweest is; voor grote aanvragen (zal nog gedefinieerd worden wat grote aanvragen zijn) zal een accountantsverklaring vereist zijn. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt dan een correctie plaats indien het verstrekte voorschot te ruim of te beperkt is gebleken.

Wachten op invoering

Het wachten is nu op de schriftelijke vastlegging van de NOW en de invoering ervan. We zullen moeten afwachten of de uiteindelijke tekst overeenkomt met hetgeen nu aan contouren geschilderd wordt. Ook zullen we moeten afwachten of de invoering en uitvoering voortvarend gaat verlopen. Als dat het geval is, dan is hiermee een mooi instrument neergezet om snel, adequaat en tijdelijk in een crisissituatie te voorzien.

Bij vragen is het goed de situatie te laten beoordelen door een specialist. Het FIT-team van JPR staat voor u klaar.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.