Erfrecht
20 januari 2014

Hervorming van de kindregelingen

JPR advocaten
Hervorming van de kindregelingen | JPR Advocaten

Wetsvoorstel Wet Hervorming kindregelingen

Op 3 september 2013 heeft het kabinet het wetsvoorstel Wet Hervorming kindregelingen naar de Tweede Kamer gezonden. De hervorming van de kindregelingen maakt deel uit van het regeerakkoord van het huidige kabinet en met het wetsvoorstel beoogt het kabinet een bezuiniging te bereiken van 800 miljoen euro op jaarbasis, vanaf 2018. Het is de bedoeling van het kabinet, dat de hervorming van de kindregelingen ingaat per 2015.

De huidige elf bestaande kindregelingen voor ouders worden versoberd en teruggebracht naar vier kindregelingen, te weten:

1. Kinderbijslag
De kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming voor alle gezinnen met kinderen. De differentiatie van de kinderbijslag naar leeftijd komt te vervallen. Vanaf 1 juli 2016 krijgen ouders 70% van het huidige basis kinderbijslagbedrag. Oftewel de bedragen voor kinderen vanaf zes jaar worden verlaagd:

  • Kinderen tot 6 jaar: de kinderbijslag blijft ongewijzigd, € 191,65 per kwartaal;
  • Kinderen van 6 tot 12 jaar: de kinderbijslag wordt geleidelijk verlaagd van € 232,71 naar € 191,65 per kwartaal;
  • Kinderen van 12 tot 18 jaar: de kinderbijslag wordt geleidelijk verlaagd van € 273,78 naar € 191,65 per kwartaal.

Het basis kinderbijslagbedrag wordt in juli 2014 en in heel 2015 niet geïndexeerd.

2. Kindgebonden budget
In tegenstelling tot de kinderbijslag is het kindgebonden budget een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen.

Het bedrag voor het eerste kind in het kindgebonden budget wordt verhoogd met € 29,00 naar een bedrag van € 1.046,00 per jaar. Het bedrag voor het tweede kind wordt verhoogd met € 510,00 naar maximaal € 1.046,00 per jaar.

Daarnaast zal een ouder die in aanmerking komt voor het kindgebonden budget en alleenstaand is een extra toeslag ontvangen, te weten: de zogenaamde ‘alleenstaande-ouderkop’ van maximaal € 2.800,00 per jaar. Hier staat echter wel tegenover dat de huidige inkomensgrens van het kindgebonden budget van € 26.147,00 wordt verlaagd naar een bedrag van € 19.767,00.

Voor het verkrijgen van een kindgebonden budget geldt ook een zogenaamde vermogensgrens. Voor 2013 bedroeg deze € 80.000,00 plus het heffingsvrije vermogen in box III.

Daarnaast wordt voor kinderen van 12 tot 16 jaar vanaf 1 augustus 2015 een toeslag van € 175,00 per jaar verstrekt en voor kinderen van 16 en 17 jaar een toeslag van € 291,00 per jaar. Deze tegemoetkoming is een compensatie nu de wettelijke regeling voor gratis schoolboeken per schooljaar 2015-2016 wordt afgeschaft.

3. Combinatiekorting
Deze inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor ouders die werken en de zorg voor de kinderen combineren, wordt niet gewijzigd. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijke korting zijn dat de ouder de zorg voor een kind heeft dat jonger is dan 12 jaar en een inkomen uit arbeid genereert van meer dan € 4.814,00 of zelfstandigenaftrek ontvangt. Het fiscale voordeel is groter naarmate het inkomen hoger is.

4. Kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag wordt niet gewijzigd.

Kindregelingen welke verdwijnen:

  • Aftrekpost levensonderhoud voor kinderen: wanneer deze aftrekpost wordt afgeschaft, treft dit alle gescheiden ouders. De aftrek geeft ouders van kinderen jonger dan 21 jaar, waarvoor geen recht op kinderbijslag bestaat of waarvan het kind zelf geen recht heeft op studiefinanciering, een forfaitaire aftrek per kwartaal voor de kosten van levensonderhoud. Voor het berekenen van de kinderalimentatie komt deze teruggave ten goede aan het kind. Voor 2014 is de teruggave bij een IB-tarief van 42% voor een kind van 0 tot 6 jaar € 28,69 netto per maand, voor een kind van 6 tot 12 jaar € 35,00 netto per maand en voor een kind van 12 tot 18 jaar € 40,60 netto per maand. Indien deze aftrek vervalt, neemt de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder af.
  • De (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting komt per 1 januari 2015 te vervallen. Thans betreft de alleenstaande-ouderkorting een bedrag van € 947,00 op jaarbasis en wanneer het kind dat door de alleenstaande ouder wordt onderhouden geboren is na 31 december 1996, wordt de alleenstaande-ouderkorting verhoogd met 4,3% van het arbeidsinkomen tot een maximale verhoging van € 1.319,00 op jaarbasis. Derhalve bedraagt voor 2014 de maximale alleenstaande-ouderkorting een bedrag van € 2.266,00 op jaarbasis. Ook het vervallen van deze korting kan ertoe leiden dat de kinderalimentatie herzien dient te worden. Dit geldt met name ook voor de situatie waarin er sprake is van een zogenaamde co-ouderschapsituatie en de inschrijving van de kinderen in de gemeentelijke basis administratie verdeeld is over beide ouders.
  • De ouderschapsverlofkorting komt per 1 januari 2015 te vervallen. Dit is een financiële bijdrage van de overheid voor het inkomensverlies als gevolg van opname van ouderschapsverlof in de vorm van een heffingskorting in de inkomstenbelasting.
  • De zogenaamde ‘20% aanvullingsregelingen’ voor alleenstaande ouders en diverse uitkeringen komen te vervallen en worden vervangen door de alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget. Het gaat om alleenstaande ouders met een uitkering krachtens de WWB, IOAW, IAOZ, AOW of Anw.
  • Regeling gratis schoolboeken.
  • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen van 3 tot 18 jaar zal met ingang van 1 juli 2015 worden geïntegreerd in de dubbele kinderbijslag.

Thans ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Of het wetsvoorstel in de huidige vorm door de Tweede en Eerste Kamer heen komt, is nog zeer de vraag. Hierover zal dit jaar meer duidelijkheid komen. Wanneer zich ten aanzien van het wetsvoorstel ontwikkelingen voordoen, zullen deze op de site van JPR Advocaten vermeld worden.

In ieder geval is het verstandig om, wanneer u thans in een echtscheidingsprocedure verwikkeld bent, alvast aandacht te besteden aan dit wetsvoorstel. Zodoende kunnen ook alimentatieberekeningen worden gemaakt waarin geen rekening meer gehouden wordt met een te ontvangen fiscaal voordeel in verband met het voldoen van kinderalimentatie en - indien hier voor 2014 nog aanspraak op gemaakt kan worden - kan een berekening worden gemaakt waarin de zogenaamde alleenstaande-ouderkorting achterwege wordt gelaten. Op die wijze kan, weliswaar bij benadering, verduidelijkt worden welke invloed doorvoering van het wetsvoorstel zal hebben op te betalen en te ontvangen kinderalimentatie.

Mocht het bovenstaande vragen oproepen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de sectie Familierecht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.