Arbeidsrecht
17 februari 2017

Actuele ontwikkelingen in de wetgeving

Sjoerd van der Vegt
Actuele ontwikkelingen in de wetgeving | JPR Advocaten

Ook 2017 is weer een jaar van veranderingen. Uiteraard weten wij ook niet hoe het politieke speelveld er na de verkiezingen en de formatie uitziet. In ieder geval hebben onder meer de volgende onderwerpen nu de aandacht in verschillende stadia in het wetgevingstraject.

In voorbereiding

  • In de Arbeidsomstandighedenwet wordt een verplichting voor de bedrijfsarts opgenomen om een verzoek van een werknemer om een second option bij een andere bedrijfsarts te honoreren. Daarnaast dient iedere bedrijfsarts te beschikken over een adequate klachtprocedure. Dit zal ook gevolgen hebben voor het Arbeidsomstandighedenbesluit;
  • Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever zal vanuit het Awf worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is bij een langdurig zieke werknemer. De verwachting is dat dit met ingang van 1 januari 2019 ingaat. Cao-partijen krijgen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2018 ingaat;
  • Experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet. Het besluit voorziet in een experiment met de no-riskpolis. Deze wordt na de eerstejaars- ziektewetbeoordeling ingezet, om te bezien wat de invloed daarvan is.

Tweede kamer

  • Wijziging Wav (Wet arbeid vreemdelingen) en Vw (Vreemdelingenwet) in verband met richtlijn voor seizoenarbeiders. De richtlijn heeft tot doel de harmonisatie van de voorwaarden voor toelating en verblijf van seizoenarbeiders. De tweede doelstelling is het vergroten van de bescherming van seizoenarbeiders;
  • Verzamelwet Pensioenen 2017. Deze wet voorziet in een aantal aanpassingen van pensioenwet- en regelgeving, onder meer op het gebied van elektronische informatieverschaffing, de voorwaardelijkheidsverklaring en het alsnog kunnen kiezen voor een variabele pensioenuitkering voor werknemers die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 pensioen hebben aangekocht;
  • Wijziging van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) in verband met de regeling van topbeloningen (van bestuurders). Voor ondernemingen waar doorgaans meer dan 100 werknemers werkzaam zijn, wordt het verplicht jaarlijks een gesprek te hebben tussen bestuur en OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur;
  • Wet aanpassing kraamverlof. Het wetsvoorstel voorziet in het uitbreiden van het kraamverlof voor partners van twee naar vijf dagen;
  • Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet. In veel gevallen wordt de beslagvrije voet te laag vastgesteld. De kern van het wetsvoorstel is om de beslagvrije voet sterk vereenvoudigd te berekenen;
  • Beslissing over verdere implementatie van de Wet Deregulering Beoordeling arbeidsovereenkomst. Tot 1 januari 2018 wordt niet handhavend opgetreden. Medio 2017 wenst de Minister van Financiën te bezien of deze termijn na 1 januari 2018 wordt herzien respectievelijk verlengd.

Eerste Kamer

Wijziging Wet Minimumloon in verband met het onderbrengen van de overeenkomst van opdracht onder het minimumloon. De bedoeling is dat de WML van toepassing wordt op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht. Dit vormt een onderdeel van een brede discussie over de onvolkomenheden in de huidige arbeidsmarkt, waaronder de onderkant van de ZZP-markt. 

Reeds aangenomen

Wetsvoorstel herziening wet minimumloon. Dit houdt onder meer verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenen minimumloon, alsmede in verband met stukloon en meerwerk.

Uiteraard zullen wij u in de loop van 2017 op de hoogte blijven houden van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Ook zullen wij u informeren over belangwekkende uitspraken. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de sectie Arbeidsrecht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.