Arbeidsrecht
30 oktober 2012

Wat betekent het regeerakkoord voor het ontslagrecht?

Sjoerd van der Vegt
Het regeerakkoord en het ontslagrecht | JPR Advocaten

De meest in het oog springende veranderingen:


De huidige toestemmingsprocedure bij het UWV wordt een adviesprocedure. Bij CAO kan hiervan worden afgeweken door in een vergelijkbaar alternatief te voorzien.

De procedure bij het UWV wordt verkort tot 4 weken. Daarna moet nog worden opgezegd.

De toetsingscriteria van het UWV ten aanzien bedrijfseconomisch ontslag blijven ongewijzigd. Wel mag bij cao van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken.

Ook zal de werkgever een transitiebudget moeten betalen, tenzij de werkgever dit niet kan betalen. Dit transitiebudget bedraagt een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van vier maanden. Dit budget is de werkgever ook verschuldigd bij het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van tenminste één jaar.

De verzoekschriftprocedure via de kantonrechter blijft uitsluitend bestaan voor gevallen waar sprake is van opzegverboden of contracten voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid.

De kennelijk onredelijk ontslagprocedure blijft bestaan, met uitzondering van het hoger beroep. Het UWV-advies legt in deze procedure veel gewicht in de schaal. De criteria die het UWV toepast, zullen ook door de rechter moeten worden toegepast.

Bij een opzegging na een negatief advies kan de rechter het ontslag ongedaan maken.

De rechter kan een vergoeding van maximaal € 75.000 toekennen, gebaseerd op maximaal een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit kan in de volgende drie situaties. Het ontslag is onterecht, het ontslag is aan de werkgever te wijten of de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies.

De WW-uitkering wordt beperkt tot 24 maanden.

De eerste 12 maanden WW zijn loongerelateerd de daarop volgende 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon.

De opbouw van de WW wordt aangepast. De eerste tien jaar bouwt de werknemer per gewerkt dienstjaar één maand WW op. Daarna een halve maand per gewerkt jaar. Hetgeen tot nu toe is opgebouwd blijft staan, echter wel met het genoemde maximum.

Flexibele arbeid en vaste arbeid zullen meer in balans worden gebracht. Enerzijds wordt het aantrekkelijk gemaakt werknemers in vaste dienst te nemen, anderzijds krijgen flexwerkers meer bescherming.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.