Bestuur en Beheer

Om te kunnen functioneren heeft de Vereniging van Eigenaars (VvE) organen nodig. Organen van de VvE zijn instanties aan wie door de wet of de statuten de bevoegdheid is toegekend besluiten te nemen. Deze besluiten binden vervolgens (in beginsel) de gezamenlijke appartementseigenaars. Organen van de VvE zijn de algemene ledenvergadering, de voorzitter van de vergadering en het bestuur. Besluiten kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Appartementseigenaars die het niet met de genomen besluiten eens zijn, doen er dan ook verstandig aan deze aan te vechten. Hiervoor is de juridische expertise van een advocaat onmisbaar.

Direct contact opnemen
Marjolein-Lonneke-Sharbel-Deventer

Bestuurder of beheerder

De taken van het bestuur van de VvE zijn in de wet beperkt omschreven. Het bestuur houdt zich (hoofdzakelijk) bezig met het beheren van de financiën en het uitvoeren van de binnen de VvE genomen besluiten. In de praktijk komen de werkzaamheden van het bestuur neer op onder andere het volgende:

  • het opstellen van een concept-meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
  • samenstelling van de conceptbegroting (incl. voorstellen ten aanzien van de hoogte van de VvE-bijdrage);
  • het beheren van de financiën en het incasseren van de VvE bijdrage;
  • het beoordelen van door de VvE opgevraagde offertes;
  • het organiseren van de VvE vergaderingen (oproep en notuleren);
  • het in stand houden van het reservefonds;
  • het afsluiten van verzekeringen;
  • het uitvoeren van besluiten van de vergadering van eigenaars.

Het bestuur hoeft niet uit leden van de VvE te bestaan. Zo kan de vergadering van eigenaars besluiten het bestuur uit te besteden aan een VvE-beheerder. Deze partij draagt dan veelal op basis van een overeenkomst van opdracht zorg voor de uitvoering van bestuurstaken.

Besluitvorming

Besluiten worden genomen tijdens de vergadering van eigenaars. Iedere appartementseigenaar heeft toegang tot deze vergadering en heeft stemrecht. Bij het nemen van besluiten is een grote mate van zorgvuldigheid van belang. Alleen met een rechtsgeldig besluit raken de appartementseigenaars gebonden. Het bestuur moet vervolgens toezien op de uitvoering van de genomen besluiten.

Op grond van de wet neemt de vergadering van eigenaars besluiten met een volstrekte/gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten van de VvE anders bepalen. In het splitsingsreglement kunnen voor bepaalde besluiten afwijkende bepalingen worden opgenomen. Denk hierbij aan een bijzondere meerderheid, de gekwalificeerde meerderheid en unanimiteit. Houd ook rekening met een eventueel quorum!

Twijfel je eraan of de vergadering van eigenaars een bepaald besluit heeft mogen nemen of ben je van mening dat het besluit tegenover jou onredelijk is, neem dan contact met ons op. Besluiten kunnen namelijk nietig (niet rechtsgeldig) of vernietigbaar zijn. Een juridische procedure kan dan uitkomst bieden. Wacht hier niet te lang mee, voor het vernietigen van een besluit stelt de wet een fatale termijn van één maand! Deze termijn vangt aan op het moment dat je als appartementseigenaar kennis hebt genomen of kennis hebt kunnen nemen van een besluit.

Sharbel Goriya
Wij staan voor je klaar

Meer weten over dit onderwerp?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.