Menu
JPR Advocaten

Zienswijze indienen

In een aantal gevallen vraagt de overheid betrokkenen om hun mening. Zij kunnen dan zienswijzen indienen.
Er zijn wel verschillende procedures waarin een zienswijze kan worden ingediend, elk met een eigen betekenis.

Veel voorkomend is de gewone inspraak: de overheid gaat in gesprek met de burger om tot een afgewogen beleid te komen. Dit is een redelijk informele gang van zaken. De discussie heeft geen bindende gevolgen. U wordt gehoord, maar of er wordt geluisterd is de vraag.

Meer gereguleerd is al de zienswijze die wordt gevraagd als de overheid een besluit moet nemen op een aanvraag van u en deze wil weigeren. U moet dan vaak eerst gehoord worden. Dit is ook het geval als de overheid een besluit moet nemen terwijl zij weet dat uw belangen bij het besluit betrokken zijn, u hier waarschijnlijk tegen zult zijn, en het besluit mede gebaseerd is op gegevens die u betreffen maar niet van u afkomstig zijn. Het gaat hier om de artikelen 4:7 e 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. De overheid moet in de motivering van het besluit wel ingaan op uw zienswijze. In deze fase kunt u de besluitvorming nog goed beïnvloeden als u de juiste argumenten vindt. Als het besluit u niet bevalt kunt u formeel bezwaar maken en daarna bij de rechter in beroep gaan.

In een aantal procedures wordt eerst een ontwerp-besluit genomen. Tegen dit ontwerp-besluit kan een zienswijze worden ingebracht. Anders dan in de eerder genoemde gevallen kan bij besluiten die via deze weg genomen worden geen bezwaar gemaakt worden maar kunt u direct in beroep. U kunt echter, behalve bij strikte uitzonderingsgevallen, alleen in beroep als u een zienswijze heeft ingediend.

Waar bij inspraak vooral uw mening relevant is, zijn in de gevallen waar u met betrekking tot een te nemen besluit gehoord wordt al de juridische argumenten van belang. Als het om een zienswijze tegen een ontwerp-besluit gaat, zit u in een volstrekt juridische procedure. Of u een zienswijze indient en wat u hierin naar voren brengt is van doorslaggevend belang voor de rechtsbescherming die u geniet.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: