Home
Zekerheden
Zakelijke zekerheden

Zakelijke zekerheden

Het belangrijkste zekerheidsrecht op een goed is een hypotheekrecht of een pandrecht. Een hypotheekrecht vestig je op zogenaamde registergoederen (dat zijn onroerende zaken, schepen of vliegtuigen die in het openbare register staan). Op andere goederen vestig je een pandrecht.

Een andere vorm van zekerheid is de afspraak dat de koper pas eigenaar van een zaak wordt als hij de koopsom volledig heeft betaald. Dat heet een eigendomsvoorbehoud. De verkoper kan de zaak dan als zijn eigendom terugeisen als de koper niet op tijd betaalt.

Direct contact opnemen
David-Doetinchem-2

Pand- of hypotheekrecht

Het recht van pand of hypotheek vestig je op het goed van de schuldenaar. Het zorgt er voor dat Het recht geeft de schuldeiser het recht krijgt dat goed te verkopen en de opbrengst te gebruiken om zijn eigen vordering te voldoen, zonder dat hij iets aan andere schuldeisers hoeft af te dragen. Vooral bij een surseance van betaling of faillissement is dat zeer waardevol. Een hypotheekrecht en een pandrecht op aandelen wordt altijd gevestigd in een notariële akte. Voor een pandrecht op andere goederen kan dat ook, maar veel vaker wordt dit gevestigd met een schriftelijke overeenkomst die vervolgens wordt geregistreerd bij de Belastingdienst. Deze plakt dan een sticker op het document met de datum waarop het stuk is geregistreerd.

In de praktijk mag de pandgever de goederen dan blijven gebruiken en vorderingen zelf blijven innen. Dat heet een stil pandrecht. Als de pand- of hypotheekgever zijn afspraken niet nakomt, krijgt de pand- en houderhouder het recht de goederen onder zich te nemen en vorderingen zelf te innen. Het pandrecht wordt dan een vuistpand of openbaar pandrecht genoemd.

Bij zaken is het mogelijk om in een keer alle huidige en toekomstige zaken te verpanden. Bij vorderingen is dat alleen mogelijk bij vorderingen uit een op dat moment al bestaande overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

Indien de koopprijs niet bij aflevering wordt betaald kunnen koper en verkoper afspreken dat koper pas eigenaar wordt als hij de koopprijs volledig heeft betaald. De verkoper kan de zaken dan als zijn eigendom opeisen als de koper niet (op tijd) betaalt. Ook dit is waardevol als de koper failliet gaat. De curator moet de betreffende zaken die hij in de boedel aantreft dan teruggeven aan de verkoper. De curator doet dat echter alleen als de verkoper het eigendomsvoorbehoud aan de hand van de nodige bewijsstukken kan aantonen. In Nederland gaat een eigendomsvoorbehoud verloren zodra de zaak wordt overgedragen aan een koper die te goeder trouw het eigendomsvoorbehoud niet kende. Andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, kennen echter een zoals dat heet verlengd eigendomsvoorbehoud. Dat moet dan wel met zoveel woorden zijn overeengekomen.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij kunnen jou adviseren over mogelijke zekerheden. Wij kunnen verder een pandakte voor jou opstellen en jou vertellen hoe jij daarmee moet omgaan. Een hypotheekakte kan alleen door een notaris worden gepasseerd, maar wij kunnen die wel voor je beoordelen. Als de nood aan de man komt kunnen wij jou adviseren hoe jij een zekerheid kan uitwinnen of dat al dan niet kunt tegenhouden. Wij kunnen zo nodig een procedure voeren over de geldigheid en omvang van zekerheden en de verdeling van de opbrengst.

Verder kunnen wij jou adviseren hoe jij een geldig eigendomsvoorbehoud tot stand kan brengen en waar nodig jouw rechten als eigenaar geldend kunt maken. Wij hebben daar als curator in faillissementen veel ervaring mee. Zo nodig kunnen wij hier ook een procedure over voeren.

Sebastiaan Vos
Wij staan voor je klaar

Meer weten over zakelijke zekerheden?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.