Menu
JPR Advocaten

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur heeft tot taak alles te doen wat nodig is om de stichting, gezien de doelstellingen en activiteiten, in het maatschappelijk verkeer te doen functioneren. De stichting kent geen leden of een algemene vergadering. Wel is het mogelijk om een toezichthoudend orgaan in te stellen. Veelal worden in governance codes nadere regels gesteld aan de verhouding stichtingsbestuur en toezicht.

Weliswaar kan de bestuursbevoegdheid in de statuten van de stichting enigszins worden beperkt, maar de bevoegdheid om de stichting te besturen kan niet aan het stichtingsbestuur worden ontnomen. Alleen als dit in de statuten is bepaald, is het bestuur bevoegd onroerend goed te kopen, te verkopen of te verhypothekeren, of de stichting aansprakelijk te stellen voor schulden van anderen.
Tot de bestuurstaken behoort in ieder geval het financiële beheer van de stichting. Het bestuur moet de administratie bijhouden en jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten maken. De jaarrekening dient te worden ondertekend door elk van de bestuurders. Als er een toezichthoudend orgaan is, dienen ook de toezichthouders de jaarrekening mede te ondertekenen. De statuten kunnen bepalen welk orgaan (het stichtingsbestuur of de toezichthouder) de jaarrekening dient vast te stellen. Als daarvoor in de statuten niets is opgenomen, is dat het toezichthoudend orgaan en als er geen toezichthouder is, dan is dat het bestuur.

Het stichtingsbestuur is het orgaan dat de stichting kan vertegenwoordigen. De statuten kunnen ook aan andere personen dan bestuurders de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, bijvoorbeeld aan functionarissen in dienst van de stichting. Het stichtingsbestuur kan taken aan anderen delegeren, bijvoorbeeld een dagelijks bestuur. Dit ontneemt bestuurders echter niet hun verantwoordelijkheid.

In de statuten moet de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders zijn geregeld. Normaliter regelt het stichtingsbestuur de aanvulling van het bestuur zelf. Met ingang van 1 januari 2013 is er een bijzondere wettelijke beperking van de benoembaarheid van bestuurders van grote stichtingen. De regeling houdt in dat niet tot bestuurder kan worden benoemd een persoon die een zodanig aantal commissariaten vervult dat hij boven het wettelijk maximum uitkomt. Bestuurders zijn tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van hun taak. Een bestuurder die zijn taak niet behoorlijk vervult, kan door de rechtbank worden geschorst of ontslagen.

De bestuurders van een stichting kunnen met een persoonlijke aansprakelijkheid worden geconfronteerd. Als zij hun taak niet behoorlijk vervullen kunnen zij door de stichting worden aangesproken. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gevoerde beheer en beleid. Als de taken binnen het stichtingsbestuur zijn verdeeld, kan de bestuurder, aan wie de onbehoorlijke taakvervulling niet is te wijten, zich soms aan aansprakelijkheid onttrekken.

Naast de aansprakelijkheid jegens de stichting, kan een bestuurder aansprakelijk zijn jegens derden. Zo zijn bestuurders aansprakelijk indien een eerste inschrijving en deponering van de notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen bij het handelsregister niet heeft plaatsgevonden. Voorts kunnen bestuurders aansprakelijk zijn uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid (van toepassing in geval van aanneming van werk), maar nog belangrijker: uit hoofde van de Invorderingswet (bij niet tijdige melding van betalingsonmacht met betrekking tot verschuldigde premies of belastingen) en in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur bij faillissement. Ook kunnen bestuurders privé worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad, bijvoorbeeld als het bestuur bij het aangaan van een overeenkomst wist of behoorde te weten dat de stichting niet tot nakoming van zijn verplichtingen in staat zou zijn en ook niet voldoende verhaal zou bieden voor de schade die de wederpartij dientengevolge zal lijden, of als zij opzettelijk bewerkstelligt dat de stichting overeenkomsten niet nakomt.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: