Menu
JPR Advocaten

Tarieven

Tarieven

Wij combineren onze veelzijdigheid en kwaliteit graag met concurrerende tarieven. Bovendien rekenen wij geen toeslagen op onze uurtarieven in geval van spoed of specialistisch werk.

JPR staat voor transparantie in kosten

JPR Advocaten kent een aantal methoden om de kosten van haar werkzaamheden in rekening te brengen. Iedere methode kent voor- en nadelen. De wens van de cliënt staat daarbij voorop. Uiteraard moet dit wel passen binnen de aard van de opdracht.

Voordat u verder leest, wijzen wij u erop dat tarieven meestal niet één op één met elkaar vergeleken kunnen worden. Het gaat immers niet alleen om het uurtarief, maar ook om het eindresultaat en het totaal benodigde uren. Dan is het goed om te weten dat onze advocaten specialist zijn op één of twee rechtsgebieden en u mede daarom heel effectief van dienst kunnen zijn. Dit zorgt ervoor dat de advocaten van JPR uw zaak vaak met minder tijd tot het gewenste resultaat kunnen afronden dan een ander, wellicht minder gespecialiseerd en geoutilleerd kantoor.

Onze uurtarieven

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de ervaring van de advocaat die uw zaak behandelt. Van tevoren maakt de behandelend advocaat hierover met u een afspraak. Het kan gebeuren dat meerdere advocaten aan uw zaak werken. Indien een andere advocaat in uw dossier werkt, wordt het uurtarief van de desbetreffende advocaat berekend. Wanneer die andere advocaat meer ervaren is, geldt een hoger uurtarief. JPR informeert u hierover voordat de andere advocaat met zijn werkzaamheden begint.

Iedere advocaat houdt nauwkeurig de tijd bij die hij voor cliënten werkt. De advocaat noteert deze in tijdseenheden van 6 minuten. Op de specificatie die wij met de declaratie meezenden, vindt u de tijdsbesteding duidelijk terug.

Voor werkzaamheden die minder dan 6 minuten duren, brengt JPR (minimaal) één tijdseenheid in rekening.

Geen kantoorkosten

Sinds jaar en dag rekenen de meeste advocatenkantoren een toeslag voor kleine kosten, zoals fotokopieën, porti, dossierkosten en dergelijke. Tijden en werkprocessen veranderen echter. Digitalisering heeft ook in ons vak veel processen efficiënter gemaakt. Om die reden brengen wij geen kantoorkosten meer in rekening. We verrekenen ze ook niet in hogere uurtarieven.

Korting op het uurtarief

Een korting op het uurtarief is mogelijk indien daar volume, exclusiviteit en/of commitment voor langere tijd tegenover staan.

Blended uurtarief

In het geval van een blended uurtarief geldt - ongeacht ervaring - voor alle advocaten die in uw dossier werken hetzelfde uurtarief. Voor ervaren advocaten betaalt u dan minder. Voor minder ervaren advocaten betaalt u iets meer.

Resultaatsafhankelijke beloning

De beloning is afhankelijk van de uitkomst van de zaak. Bij een van tevoren omschreven resultaat geldt een hogere beloning dan bij het niet bereiken van dit resultaat. No cure no pay is ook aan te merken als een resultaatsafhankelijke fee. No cure no pay is uitsluitend en onder voorwaarden in letselschade- en overlijdensschadezaken toegestaan. Een vergoeding in de vorm van een percentage van de opbrengst is niet toegestaan.

Fixed fee voor standaard werkzaamheden

JPR is bereid veel voorkomende werkzaamheden tegen een vast tarief te behandelen. Dit kunnen werkzaamheden zijn die bij uw onderneming veel voorkomen, maar het kunnen ook werkzaamheden betreffen die de betreffende advocaat in de praktijk veel tegenkomt.

Fixed fee voor (deel)projecten

Aan het begin van een dossier is vaak niet direct te overzien welke kant het uiteindelijk opgaat. Dit hangt af van de houding en opstelling van de wederpartij. In die gevallen is het mogelijk per stap een vaste prijsafspraak te maken.

Helpdesk

Veel van onze cliënten ervaren inmiddels het gemak van onze Helpdesk. Tegen een vast bedrag per maand kunt u bij ons terecht voor korte vragen per e-mail of telefoon. Blijkt het lastiger te liggen dan u zelf aanvankelijk dacht, dan wordt een dossier aangemaakt waarbij afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Werkzaamheden per dagdeel

Hebt u voor langere tijd op regelmatige basis behoefte aan juridische ondersteuning? Dan kan ook per dagdeel worden gerekend. Desgewenst verrichten wij de werkzaamheden bij u op locatie.

Een vast jaarbedrag voor onze integrale dienstverlening

Als ondernemer begroot u jaarlijks de te verwachten omzetten en kosten. Voor de juridische kosten is zo’n inschatting echter vaak lastig te maken. JPR Advocaten kan dit risico van u overnemen door vooraf een jaarofferte uit te brengen waarin wij, binnen af te spreken kaders, alle juridische kosten voor onze rekening nemen. Of alle juridische kosten voor één of meer specifieke segmenten. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een onderwerp als arbeidsrecht. Door hiervoor een vast jaarbedrag af te spreken, bieden we uw afdeling personeelszaken optimale zekerheid, zowel in financieel als in juridisch opzicht.

Rechtsbijstandverzekering

Ook met een rechtsbijstandverzekering hebt u bij een gerechtelijke procedure het recht om zelf uw advocaat te kiezen. In die gevallen maken wij afspraken over de kosten van onze werkzaamheden met uw rechtsbijstandverzekeraar.

Bijkomende kosten

Verschotten

De genoemde methoden hebben doorgaans uitsluitend betrekking op de door ons kantoor verrichte werkzaamheden. Het kan echter voorkomen dat JPR derden inschakelt. Te denken valt aan een deurwaarder om een dagvaarding te betekenen of een accountant om de schade te berekenen. Deze kosten belast JPR apart door.

Proceskostenveroordeling

Bij verlies van een procedure kan de rechter u in de proceskosten veroordelen. Deze kosten vallen niet onder een prijsafspraak met uw advocaat en moet u in dat geval aan uw tegenpartij betalen.

Btw

Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, zijn de gemaakte afspraken exclusief het toepasselijk btw-tarief, dat op dit moment 21% bedraagt.

Reiskosten

Verricht JPR de werkzaamheden op basis van een uurtarief, dan geldt dit uurtarief ook voor de reis- en wachttijd. Reiskosten zelf brengt JPR niet apart in rekening.

Declaraties

Aan het begin van iedere maand declareert JPR de uren en bijkomende kosten over de maand daarvoor. In voorkomende gevallen kan JPR een voorschot verlangen. Dit voorschot verrekent JPR met de laatste declaratie in een dossier.

Bij vaste prijsafspraken declareert JPR de kosten van de werkzaamheden direct of in nader overeengekomen termijnen.

De betalingstermijn is 30 dagen, tenzij sprake is van een voorschotdeclaratie. Dan geldt de overeengekomen termijn die doorgaans enkele werkdagen bedraagt.

Aansprakelijkheid

JPR Advocaten is de handelsnaam van JPR Advocaten Coöperatief U.A. en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 52410021. Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met de coöperatie. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking is opgenomen van aansprakelijkheid. De voorwaarden zijn hier in te zien of worden op aanvraag toegezonden.

Klachtenreglement

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Niettemin valt niet uit te sluiten dat er op enig moment bij u ongenoegen ontstaat over de behandeling van de zaak of de wijze waarop u door uw advocaat wordt bejegend. Mogelijk kan er verschil van mening ontstaan over de declaratie. Voor deze situaties beschikt ons kantoor over een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris - niet zijnde de behandelend advocaat - die uw klacht zal aanhoren en zal trachten het ongenoegen weg te nemen dan wel te adviseren hoe er verder dient te worden gehandeld. De behandelend advocaat is verplicht u desgevraagd het klachtenreglement ter hand te stellen en u in
voorkomend geval op de mogelijkheid van inschakeling van de klachtenfunctionaris te wijzen.

Geschillencommissie Advocatuur

Voor gevallen waarin naar uw of onze mening een interne oplossing van een geschil niet mogelijk is, neemt ons kantoor deel aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Deze regeling is in de hierna te noemen gevallen op onze dienstverlening van toepassing:

  • klachten over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • aanspraken op schadevergoeding, met een maximum van € 10.000,=;
  • de hoogte van declaraties betrekking hebbend op werkzaamheden op elk rechtsgebied;
  • door advocaten voorgelegde declaraties (zonder beperking) die om welke reden dan ook (gedeeltelijk) onbetaald zijn gebleven.

Voor alle overige geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.

Het klachtenreglement van deze geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van deze commissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Meer informatie vindt u terug op de website van de Geschillencommissie Advocatuur.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: