Milieu en veiligheid

Het milieurecht valt binnen het omgevingsrecht, maar is niet direct onder te brengen in één rechtsgebied. Het gaat over de wet- en regelgeving omtrent ons milieu. Het milieurecht heeft raakvlakken met het privaat- en strafrecht. 

Het milieurecht wordt bovendien sterk beïnvloed door internationale en Europese regelgeving en beleidsontwikkeling op het terrein van de milieubescherming.

Daarbij kan gedacht worden aan het aanvragen van vergunningen, milieueffectrapportages, schadevergoeding en rechtsbescherming. 
Voor het milieustrafrecht heeft JPR Advocaten een samenwerking met een zeer ervaren strafrechtadvocaat. Gedegen juridisch advies aan de voorkant betaalt zich uit aan de achterkant. Wat er ook op je pad komt, JPR denkt met je mee. 

Direct contact opnemen
Nienke-Iris-Doetinchem

Bodemverontreiniging

Een verontreiniging van de bodem of het grondwater kan grote gevolgen met zich brengen. Het is dan zaak om zo snel mogelijk gespecialiseerd juridisch advies in te winnen. Het milieurecht is bij uitstek een zeer specialistisch rechtsgebied. 

Wanneer sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb), oefent de overheid veel regie en controle uit te aanzien van de sanering van en nazorg voor de betreffende locatie. Indien het geen ernstig geval van bodemverontreiniging betreft en de overheid geen actie onderneemt, dan moet degene die benadeeld is door de bodemverontreiniging zelf actie ondernemen en de vervuiler aansprakelijk stellen. JPR Advocaten kan je daarbij helpen. 

De schadeveroorzakende partij kan op meerdere grondslagen worden aangesproken voor schadevergoeding als gevolg van de bodemverontreiniging. Welke grondslag het beste is, is afhankelijk van het geval. JPR Advocaten denkt graag met je mee. 

Wet Milieubeheer en Activiteitenbesluit

De Wet milieubeheer regelt een groot aantal verschillende aspecten. De wet heeft in grote lijnen vastgelegd welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. De nadere uitwerking op detailniveau wordt geregeld in AmvB’s en ministeriële regelingen.

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels voor met name bedrijven. Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, zolang ze een 'inrichting' zijn. In het Activiteitenbesluit is regelgeving per soort milieubelastende activiteit en per soort milieubelasting opgenomen. Het Activiteitenbesluit kent verschillende regels voor verschillende typen inrichtingen. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen inrichtingen type A, B en C.

Een bedrijf dat onder het Activiteitenbesluit valt, moet soms een melding doen of een vergunning aanvragen als het begint of verandert. Niet alle onderwerpen zijn geregeld in de Wet milieubeheer. Soms geldt er voor een milieuthema (nog) specifieke regelgeving, zoals de Wet geluidhinder. Daarnaast blijft ook de milieuwetgeving zich continu ontwikkelen. JPR Advocaten is daarvan steeds op de hoogte.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking. Inmiddels is de inwerkingtreding van deze wet meerdere malen uitgesteld. De Rijksoverheid wil met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Voor vastgoedpartijen zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en aannemers is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen die deze wetswijzigingen met zich meebrengen. 

Naast de bestuursrechtelijke veranderingen, brengt de Omgevingswet ook privaatrechtelijke wijzigingen met zich mee. Wil je alvast anticiperen op de gevolgen voor jouw onderneming of organisatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij voorzien je graag van een advies of komen (desgewenst) op locatie voor een presentatie. 

De bestuursrechtadvocaten van JPR zijn gespecialiseerd in het milieurecht en de nieuwe Omgevingswet. Zij denken graag mee aan de voorkant en staan voor jou klaar in het geval van een procedure.

Nienke Beun
Wij staan voor je klaar

Meer weten over milieu en veiligheid?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.