Home
ICT-recht
Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen, waarbij de ene partij, de licentiegever, aan de andere partij, de licentienemer, een bepaald recht in gebruik oftewel in licentie geeft. Vaak zal het gaan om de verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een bepaald intellectueel eigendomsrecht, zoals bijvoorbeeld een recht op gebruik van een merk, een domeinnaam of een auteursrechtelijk beschermd werk (bijvoorbeeld software). In de licentieovereenkomst kunnen partijen de rechten en plichten van iedere partij schriftelijk vastleggen.

Direct contact opnemen
Najama-Yasar-Doetinchem

De inhoud van licentieovereenkomsten

In de licentieovereenkomst moet zo volledig mogelijk worden omschreven welk intellectueel eigendomsrecht wordt gelicenseerd. Het verdient aanbeveling om bij een merk de merkregistratie bij de overeenkomst te voegen. Ingeval de licentieovereenkomst een auteursrecht betreft, is het raadzaam een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk, bijvoorbeeld de software, bij te voegen.

Verder dient de omvang van de licentie gedetailleerd te worden beschreven in het contract. Met andere woorden wat mag de opdrachtnemer exact gebruiken; is dat bijvoorbeeld de software of is dat de merknaam of beide. Ook moet in de licentieovereenkomst worden vermeld of het gaat om een exclusief of niet-exclusief gebruik. De termen exclusief en niet-exclusief betreffen overigens geen wettelijke termen. Het geniet de voorkeur niet slechts deze termen te gebruiken, maar ook te definiëren in de licentieovereenkomst of de licentie exclusief of niet-exclusief is.

Ook het territorium waarvoor de licentie is verleend en de duur van de licentie zijn van belang. Het is nuttig om een artikel op te nemen over de opzegtermijn en over de wijze van beëindiging van de overeenkomst. Dit kan gerechtelijke procedures voorkomen. De genoemde bepalingen zijn niet uitputtend. De partijen kunnen meer toevoegen aan de licentieovereenkomst.

Afspraken over vergoeding

In de licentieovereenkomst wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het betalen van een vergoeding voor het gebruik. Er kan een vast bedrag per maand/jaar worden overeengekomen, maar het is ook mogelijk een andere vorm van betaling af te spreken, denk bijvoorbeeld aan royalty’s. In het kader van de betaling van een vergoeding is het raadzaam ook iets op te nemen over betalingstermijnen en consequenties indien de vergoeding niet of niet tijdig wordt voldaan. Verder is het raadzaam dat partijen iets vastleggen over de wijze waarop bedragen al dan niet jaarlijks worden verhoogd. Ook spelen fiscale aspecten bij de betaling van een vergoeding ter zake een rol. Het is in dat kader raadzaam een fiscalist te raadplegen.

Geschillen en slotbepalingen

Volgens de wet is de licentienemer niet gerechtigd om zelf op te treden tegen inbreuken voor zover het betreft het starten van een gerechtelijke procedure. In de licentieovereenkomst kan de licentiegever de licentienemer het recht geven om in geval van inbreuken een gerechtelijke procedure te starten. Het is in dat geval raadzaam tevens in de licentieovereenkomst op te nemen dat de licentienemer in het geval hij het recht heeft op te treden tegen inbreuken, de licentiegever in kennis stelt van een mogelijke inbreuk en het feit dat de licentienemer hiertegen, eventueel in rechte, optreedt.

Verder komt in vrijwel iedere licentieovereenkomst een bepaling voor waarin is aangegeven dat de intellectuele-eigendomsrechten berusten bij de licentiegever en dat de licentiegever bevoegd is de betreffende licentie te geven. Vaak staat in voormelde bepaling ook dat niet door partijen is beoogd de intellectuele-eigendomsrechten over te dragen.

Als een van de laatste punten is het raadzaam in de licentieovereenkomst een bepaling op te nemen over de wijze waarop geschillen worden beslecht en welk recht van toepassing is. Partijen kunnen overeenkomen dat zij zich verplichten tot mediation voordat een procedure bij de rechter of arbiter wordt gestart.

Yasar Bayram
Wij staan voor je klaar

Onderhandelingen of gerechtelijke procedure gestart?

Wij hebben ruime ervaring in het onderhandelen over licenties en het voeren van procedures. Neem vooral contact met ons op!

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.