Menu
JPR Advocaten

Wet financieel toezicht (Wft)

Wilt u weten of u als ondernemer een vergunning nodig heeft voor uw beleggingsfonds of een ander financieel product? Heeft u begeleiding nodig bij het aanvragen van een dergelijke vergunning? JPR helpt u verder. Onze specialisten weten precies hoe u voldoet aan de wet en staan voor u klaar met advies op maat.

Hoe zit het met de Wft?

De Wet financieel toezicht regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. Dit toezicht wordt uitgeoefend door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB is verantwoordelijk voor het zogenoemde prudentiële toezicht. Hierbij gaat het om de financiën en het financiële beleid van de betrokken instellingen in de financiële sector. De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht. Hierbij gaat het niet om de financiën van de betrokken instellingen (banken, verzekeraars), maar om vragen als ‘Houdt men zich aan de wet?’ en ‘Hoe gedragen financiële instellingen zich tegenover klanten?’.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is één van de meest omvangrijke wetten van Nederland. De Wft bevat honderden wetsartikelen. Daar komt nog bij dat de Wft in veel gevallen nader wordt uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, zoals het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Ook die maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen bevatten regels. Dit maakt de Wet financieel toezicht enigszins complex.

De Wet financieel toezicht bestaat uit een aantal delen:

 1. Het eerste deel draagt de titel ‘Algemeen deel’. Art. 1:1 van de Wft geeft belangrijke definities, die onmisbaar zijn voor een goed begrip van de Wft.
 2. Het tweede deel draagt de titel ‘Markttoegang Financiële Ondernemingen’. In dit deel wordt de toegang tot de markt geregeld. Voor welke financiële activiteiten is een vergunning nodig? En aan welke vereisten moet zijn voldaan om die vergunning te krijgen?
 3. Het derde deel draagt de titel ‘Prudentieel Toezicht Financiële Ondernemingen’. Dit deel is het domein van DNB.
 4. Het vierde deel draagt de titel ‘Gedragstoezicht financiële ondernemingen’. Dit deel is het domein van de AFM.
 5. Het vijfde deel draagt de titel ‘Gedragstoezicht financiële markten’.
 6. Het zesde deel draagt de titel ‘Bijzondere maatregelen betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel’.
 7. Het zevende deel bevat een aantal slotbepalingen.Begrippen en definities

De Wet financieel toezicht is een wet waarin begrippen en definities een zeer belangrijke rol spelen (zie art. 1:1 Wft). Het lastige is dat de definities die de Wft van bepaalde begrippen geeft vervolgens weer begrippen bevatten die óók, afzonderlijk, gedefinieerd worden (in de Wft). Dit maakt de Wft lastig leesbaar. Dit gegeven, gecombineerd met de omvang van de Wft, en het feit dat er veel geregeld is in bijbehorende besluiten en beleidsregels, maakt dat een gedegen kennis van en veel ervaring met de Wft een voorwaarde is voor deskundig advies. Bij JPR is die kennis in huis. Bovendien heeft JPR een sterk netwerk van wetenschappers met Wft kennis en ervaring.

Voorkom hoge boetes en reputatieschade

Voor partijen die op de financiële markt actief zijn, zoals banken, verzekeraars, assurantietussenpersonen en beursmakelaars, is de Wft zeer belangrijk. DNB en de AFM houden streng toezicht op de naleving van de Wft. Zij hebben een wettelijke bevoegdheid om boetes op te leggen, die, afhankelijk van de ernst van de overtreding, hoog kunnen zijn. Bovendien is er het risico van reputatieschade.

Onderwerpen die van belang zijn bij de Wet financieel toezicht zijn onder meer de zorgplicht. De zorgplicht van financieel dienstverleners is een open norm. En dus voor discussie vatbaar. Over de zorgplicht van assurantietussenpersonen is al veel bekend. De zorgplicht verzekeraar is nog in ontwikkeling. Rechters lijken daar verschillend mee om te gaan.

Andere recente ontwikkelingen:

 • Het provisieverbod heeft veel veranderd in de verzekeringsmarkt. Nog steeds leidt dit provisieverbod tot interpretatieverschillen.
 • De wettelijke bewaartermijn uit de Wft was aanvankelijk 1 jaar maar is nu verlengd tot 5 jaar. Ook dit roept in de praktijk nog veel vragen op.
 • De geschiktheidstoets is in 2015 uitgebreid naar leidinggevend personeel. De praktijk worstelt met de vraag hoe deze toets moet worden uitgevoerd en wat de (arbeidsrechtelijke) consequenties kunnen zijn.
 • De Wft geeft de tussenpersoon recht wat betreft intermediairwijziging. De praktijk is weerbarstig. De aansprakelijkheidsrisico’ s verdienen aandacht.
 • Het recht op premie incasso en het portefeuillerecht staan onder druk. Past dit nog wel in het nieuwe marktmodel?
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: