Menu
JPR Advocaten

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een aparte specialisatie binnen het arbeidsrecht. Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht een ondernemingsraad (OR) (ook wel een medezeggenschapsraad genoemd) in te stellen. Een OR heeft op grond van de WOR diverse rechten. Deze rechten kunnen behoorlijk ingrijpen in de besluitvormingsprocessen van organisaties.

De advocaten van JPR hebben veel bedrijven begeleid bij medezeggenschapstrajecten. Zij worden vaak al betrokken aan het begin van een advies of instemmingstraject. Naast de adviserende rol in het voortraject kunnen zij u ook bijstaan in een procedure bij de rechter.

Ook bieden de advocaten van JPR cursussen aan ter verbreding van de kennis van de rechten en verplichtingen op het gebied van medezeggenschap. De cursussen worden zowel gegeven aan ondernemers als aan ondernemingsraden.

Op het moment dat u als organisatie een OR heeft ingesteld, dient u zich er van bewust te zijn dat de OR een aantal rechten toegekend heeft gekregen. De belangrijkste rechten zijn:

Het adviesrecht

Op grond van artikel 25 WOR dient u de OR om advies te vragen indien u een voorgenomen besluit heeft dat ziet op financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard. Doordat de omschrijvingen van deze onderwerpen ruim zijn verwoord, bestaat er vaak discussie over of een bepaald onderwerp wel onder het adviesrecht van de OR valt.

U dient er op alert te zijn dat het advies tijdig gevraagd moet worden. De OR moet nog invloed kunnen uitoefenen op het besluitvormingstraject. Wordt u geconfronteerd met een negatief advies van de OR, dan dient u een maand te wachten met het doorvoeren van het besluit. Gedurende deze maand heeft de OR tijd om zich te wenden tot de rechter.

Instemmingsrecht

Naast dat de OR u dient te adviseren over een belangrijk aantal onderwerpen, is er ook het instemmingsrecht. Bij besluiten die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, dient u om instemming van de OR te vragen. Krijgt u geen instemming, dan kunt u de rechter om vervangende instemming vragen, zodat het besluit toch doorgevoerd kan worden.

Overlegrecht

Om goed te kunnen adviseren en goed betrokken te kunnen zijn bij de organisatie, dient u minimaal twee keer per jaar met de OR te overleggen. Hierbij dient u toelichting te geven over hoe de organisatie er voor staat.

Zoals u kunt lezen heeft de OR vergaande rechten. Het voorleggen van de adviesplichtige of instemmingsplichtige besluiten dient met grote mate van zorgvuldigheid te gebeuren.

De rechten van de OR zien op een aantal onderwerpen. Te denken valt aan:

  • Adviesrecht. Dit ziet met name op reorganisaties en andere bedrijfsorganisatorische onderwerpen.
  • Instemmingsrecht. Dit recht heeft invloed op besluiten waarmee de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden worden gewijzigd. De werkgever kan zonder instemming van de OR geen besluit doorvoeren.
  • Overlegrecht. Vastgelegd is dat de werkgever twee keer per jaar in overleg moet met de OR. Op deze wijze wordt gezorgd dat de OR betrokken blijft bij de organisatie, maar ook dat ze tijdig op de hoogte zijn van de relevante ontwikkelingen.

De OR heeft een sterk recht binnen het arbeidsrecht. De rechten van de OR en dus medezeggenschap gaan ook vrij ver. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat de trajecten en processen aangaande een bepaald recht goed worden gevolgd. De advocaten van JPR ondersteunen ondernemingsraden vaak al in het begin van een advies of instemmingstraject.

De belangrijkste rechten van de OR zijn:

Adviesrecht (artikel 25 WOR)

Eén van de belangrijkste rechten is het adviesrecht ex artikel 25 WOR. In artikel 25 WOR staan de onderwerpen opgesomd waar het adviesrecht allemaal op ziet. Hierbij valt te denken aan reorganisaties, overnemen van een andere organisatie of verhuizing van de organisatie.

Valt het voorgenomen besluit onder artikel 25 WOR, dan dient het voorgenomen besluit tijdig ter advisering voorgelegd te worden aan de OR. Wanneer de OR negatief adviseert, dient de ondernemer vervolgens de uitvoering van zijn besluit een maand op te schorten. Heeft de OR geen beroep ingesteld bij de Ondernemerskamer dan kan het besluit na deze maand wachttijd worden doorgevoerd. Overigens is het goed mogelijk dat de OR al binnen deze maand aangeeft dat het besluit toch doorgevoerd kan worden.

Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)

Het instemmingsrecht ziet op besluiten die zien op veranderingen van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Voor het doorvoeren van een besluit is de toestemming van de OR vereist. Geeft de OR geen toestemming, dan kan uiteindelijk de kantonrechter nog om toestemming worden gevraagd.

Overlegrecht ( artikel 23 e.v. WOR)

Tenminste twee keer per jaar dient een overlegvergadering plaats te vinden. Tijdens de vergadering is de ondernemer gehouden de OR te informeren over de gang van zaken binnen de onderneming en eventuele besluiten die hij in voorbereiding heeft.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Medezeggenschap
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: