Menu
JPR Advocaten

De 16-dagen brief van een incasso advocaat

Het komt steeds vaker voor dat klanten een openstaande vordering niet voldoen. Voor u als ondernemer is dit een lastige kwestie, immers, u hebt zelf weer verplichtingen jegens uw eigen crediteuren. Navolgend wordt kort de geldende wetgeving op het punt van het incasseren van een vordering besproken en de wijze waarop een incasso advocaat u daarbij kan helpen.

Particulier

Het uitgangspunt is dat u een overeenkomst met uw klant hebt gesloten. U hebt afgesproken dat uw facturen worden voldaan nadat deze zijn toegezonden of door middel van automatische incasso worden afgeschreven. Indien de klant vervolgens de factuur niet betaalt of de automatische incasso storneert, wilt u uiteraard dat de vordering wordt voldaan. De debiteur zal in dat geval gesommeerd dienen te worden om het openstaande bedrag te betalen. U kunt daarvoor een incassobureau (met of zonder keurmerk) ofwel een incasso advocaat/jurist inschakelen. Uiteraard kunt u ook zelf een sommatiebrief opstellen. Deze brief zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

In de wetgeving aangaande het incassorecht wordt een particulier beschermd doordat een minimale termijn om te betalen moet worden gegund. De wet schrijft voor dat een zogenaamde 16-dagen brief dient te worden gestuurd, waarin de particulier wordt gesommeerd om enkel de openstaande vordering te betalen. De betreffende 16-dagen termijn is opgebouwd uit een dag voor verzending, een dag voor ontvangst en 14 dagen voor het bestuderen van de brief. Volgens de wettelijke regels dient tevens te worden opgenomen dat indien betaling binnen de 16 dagen uitblijft, wettelijke rente en incassokosten mogen worden gevorderd. De wet schrijft voor dat de hoogte van de rente en kosten dient te worden opgenomen. De hoogte van de rente en kosten kan een incasso advocaat van ons kantoor voor u berekenen.

Indien betaling binnen 16 dagen uitblijft, kan een gerechtelijke procedure worden gestart waarin u de wettelijke rente en incassokosten kunt vorderen. Als u de particulier geen 16-dagen termijn hebt gegund, bestaat de kans dat een rechter de gevorderde rente en kosten zal afwijzen. Vrouwe Justitia zal dit zelfs ambtshalve controleren. Door het inschakelen van een incasso advocaat kunt u ervoor zorgen dat een goede 16-dagen brief wordt opgesteld.

Kortom, indien een vordering door een particulier niet wordt voldaan, dient u een sommatiebrief op te stellen. Deze moet de navolgende punten bevatten:

  • een termijn van 16 dagen waarin de particuliere debiteur kosteloos kan betalen;
  • de hoogte van de wettelijke rente en incassokosten, zoals deze na 16 dagen verschuldigd zijn, moet worden opgenomen;
  • uit oogpunt van uw bewijspositie dient de sommatie aangetekend te worden verstuurd.

Onderneming

De niet betalende klant kan ook een onderneming zijn. Daarvoor gelden andere regels dan hierboven uitgelegd. Deze regels zijn minder verstrekkend. Het grootste verschil is dat in plaats van de 16 dagen termijn geen termijn door de wet wordt bepaald waarbinnen een onderneming moet betalen. De wet bepaalt enkel dat een redelijke termijn voor de nakoming van de overeenkomst moet worden gesteld. Dit zal van de inhoud van de overeenkomst afhankelijk zijn. Doorgaans zal een termijn van 10 dagen redelijk zijn.

Daarnaast hoeft de brief geen termijn te bevatten waarbinnen de klant zonder vergoeding van wettelijke handelsrente en incassokosten kan betalen. Daarbij komt dat u in uw algemene voorwaarden kunt hebben opgenomen dat bepaalde regels van toepassing zijn als een klant niet betaalt. Bijvoorbeeld dat een boete wordt verbeurd of dat een contractuele (boete) rente verschuldigd is. De wettelijke handels- of contractuele rente en de incassokosten of boete kunt u in de sommatiebrief aan de onderneming opnemen.

Kortom, als een onderneming uw vordering niet voldoet dient u ook een sommatiebrief op te stellen. Deze moet de navolgende punten bevatten:

  • een redelijke termijn waarbinnen de onderneming dient te betalen;
  • de hoogte van de wettelijke handels- of contractuele rente;
  • de hoogte van de contractuele boete of incassokosten;
  • uit oogpunt van uw bewijspositie dient de brief aangetekend te worden verzonden.

Na de sommatiebrief

Als betaling uitblijft na de verzonden sommatiebrief kunt u een tweetal pressiemiddelen gebruiken. U kunt dreigen met het aanvragen van het faillissement van de debiteur. In de regel zal de debiteur een faillissement trachten te vermijden. Een aandachtspunt hierbij is dat als het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken u in de regel uw vordering niet voldaan krijgt.

Daarnaast kunt u conservatoir beslag laten leggen door een incasso advocaat. Zo kan er beslag worden gelegd op vermogen of goederen. Als het beslag bijvoorbeeld op een bankrekening of op de voorraad wordt gelegd zal dit een goed pressiemiddel zijn voor de debiteur om te gaan betalen. Als er conservatoir beslag wordt gelegd, dient een bodemprocedure binnen twee weken na de beslaglegging te worden gestart.

Indien de onderneming of particulier weigert te betalen of conservatoir beslag is gelegd, zal een gang naar de rechter de vervolgstap zijn. Een incassoprocedure met een belang van minder dan € 25.000,00 kunt u zelf in persoon doen. Wanneer de vordering met wettelijke rente en incassokosten dit bedrag overstijgt zal een incasso advocaat u dienen bij te staan. De procedure zal in de regel een schriftelijke ronde (dagvaarding en conclusie van antwoord) en een zitting behelzen.

De rechter zal uiteindelijk een uitspraak doen en vonnis wijzen. Indien een veroordelend vonnis wordt behaald, kunt u dit door de deurwaarder ten uitvoer laten leggen. Ook kan er met bijstand van een deurwaarder door de incasso advocaat executoriaal beslag worden gelegd op vermogen of goederen van de debiteur, waarna de beslagen objecten kunnen worden verkocht. Als er voorafgaand aan de procedure conservatoir beslag is gelegd, kan dit na het behalen van een vonnis gemakkelijk worden omgezet in een executoriaal beslag.

Afsluiting

Een incasso advocaat/jurist kan voor u een sommatiebrief opstellen en u helpen uw vordering te incasseren. Als het tot een procedure komt is dit geen probleem omdat een incasso advocaat van ons kantoor u kan bijstaan.

Ook voor vragen buiten het incassorecht kunt u bij ons terecht. Zo kunnen onze advocaten u bijstaan in een gerechtelijke procedure of kort geding procedure. Daarnaast hebben onze advocaten veel ervaring met (de gevolgen van) faillissementen. Ook heeft ons kantoor bijvoorbeeld het Keurmerk Letselschade en kunnen onze advocaten uw vragen beantwoorden over letselschade. Aarzel niet om vrijblijvend te bellen of een e-mail te sturen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: