Menu
JPR Advocaten

Curator faillissement

In de Faillissementswet staat de taak van de curator omschreven in artikel 68 lid 1: “De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel”.

Wat betekent deze taak nu voor een curator die door de rechtbank in een faillissement is aangesteld?

In de eerste plaats dient de curator vast te stellen wat tot het vermogen van de schuldenaar die failliet is gegaan, behoort en wat niet. Hij dient het vermogen dat hij in de boedel aantreft te beheren en daarna te vereffenen. Een uitzondering hierop vormt het bereiken van een faillissementsakkoord dat geen liquidatieakkoord is. In dat geval hoeft de curator niet te vereffenen. Daarnaast dient de curator ook te proberen het actief dat onrechtmatig uit de boedel verdwenen is, terug te halen. Niet iedere crediteur heeft dezelfde rechten. De curator dient daarom de belangen te behartigen van crediteuren die in rang boven de separatist gaan. Crediteuren die zich als separatist mogen gedragen (zekerheidsgerechtigden) hoeven zich namelijk niets van het faillissement aan te trekken. De curator in een faillissement dient daarom uit te zoeken of zekerheidsgerechtigden wel of geen beroep op hun rechten kunnen doen. De curator dient de positie van de werknemers in kaart te brengen en de curator dient ervoor te waken dat het goederenrecht stand houdt tegen de aanvallen van het verbintenissenrecht.

Aan de inventiviteit van de curator worden hoge eisen gesteld. De curator dient daarbij niet alleen juridisch onderlegd te zijn, maar ook te beschikken over voldoende inzicht in financiële en economische aspecten van een onderneming. Wanneer de curator een gefailleerde rechtspersoon moet afwikkelen, bijvoorbeeld een besloten vennootschap, zal hij tevens moeten onderzoeken of de bestuurder, of de failliete natuurlijke persoon, zich in de periode voorafgaand aan het faillissement niet onoorbaar heeft gedragen en of hij zijn taak als bestuurder behoorlijk heeft vervuld. Is dat niet het geval, en blijkt dat een belangrijke oorzaak van het faillissement, dan is de bestuurder in beginsel aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort, waartoe de curator hem bij voldoende verhaal ook zal aanspreken. Het is daarom raadzaam om bij financiële problemen een insolventie-check te laten plaatsvinden, waarbij een eventueel faillissementsscenario en de gevolgen daarvan voor alle stakeholders worden bezien. De insolventieadvocaten van JPR hebben daarin ruime ervaring en zijn u graag van dienst met deskundig advies.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: