Home
Bouwrecht
Aanneemsom: welke prijs is verschuldigd?

Aanneemsom: welke prijs is verschuldigd?

Bij een aannemingsovereenkomst levert de aannemer een “tastbaar” product op waarvoor de opdrachtgever de overeengekomen prijs betaalt. Over de prijs voor het werk kunnen verschillende afspraken worden gemaakt. Zelfs een vaste prijs is niet altijd vast. Prijswijzigingen of meer- en minderwerk kunnen invloed hebben op de aanneemsom. Van belang is in ieder geval om gemaakte afspraken, betalingstermijnen en eventuele wijzigingen hierin duidelijk vast te leggen. Bouwwerkzaamheden gaan immers vaak gepaard gaan met aanzienlijke investeringen die zich over een langere tijdsperiode uitstrekken. Onze kennis van het bouwrecht helpt je verder. 

Direct contact opnemen
Najama-Sebastiaan-Doetinchem

Vaste aanneemsom, regie, richtprijs en redelijke prijs

Werkzaamheden kunnen worden verricht tegen een vaste aanneemsom of op regiebasis. Indien het werk wordt verricht tegen een vaste prijs, is vooraf duidelijk waar partijen aan toe zijn. Let wel, eventueel meer- en minderwerk of onvoorziene omstandigheden kunnen alsnog leiden tot discussies.

Wanneer een vergoeding op regiebasis wordt afgesproken, ontvangt de aannemer een vergoeding voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten, verhoogd met opslagen voor winst, risico en algemene kosten. Het belangrijkste verschil tussen een vaste aanneemsom of regiebasis is de allocatie van het financiële risico. Afhankelijk van jouw positie adviseren we jou over de vorm van de prijsafspraak.

Indien de kosten niet goed in te schatten zijn, kan gekozen worden voor een richtprijs. Voor de aannemer is hierbij van belang dat hij tijdig aan de waarschuwingsplicht dient te voldoen als sprake is van een dreigende kostenoverschrijding van de richtprijs.

Indien partijen voorafgaand aan de uitvoering geen prijs voor het werk hebben bepaald, is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij het bepalen van een redelijke prijs moet rekening worden gehouden met de door de aannemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door hem ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen. Het is aan de aannemer om feiten en omstandigheden te stellen op grond waarvan de redelijke prijs kan worden bepaald. Denk hierbij aan een overzicht van gewerkte uren en materiaalkosten.

Prijsstijgingen en indexering

Vaak ontstaat discussie tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemers over prijsstijging van bouwmaterialen en grondstoffen. Wie draagt uiteindelijk die kosten? Indien de aannemer en zijn opdrachtgever een vaste prijs hebben afgesproken voor een bouwproject, draagt de aannemer in principe de financiële risico’s. Toch kan de aannemer de prijsstijging soms doorleggen naar de opdrachtgever. Die mogelijkheid kan voortvloeien uit de tekst van de aannemingsovereenkomst of uit de wet. Voor het antwoord op de vraag of de aannemer de prijsstijging van bouwmaterialen kan doorleggen aan zijn opdrachtgever, is allereerst van belang wat partijen daarover hebben afgesproken. Wij kijken graag met je mee.

Meer- en minderwerk

Zelfs indien sprake is van een vooraf bepaalde vaste aanneemsom, staat de prijs daarmee nog niet onomstotelijk vast. In praktijk zal de overeengekomen prijs vaak nog wijziging ondergaan ten gevolge van de verrekening van meer- en minder werk. Bij meerwerk gaat het om door de opdrachtgever gewenste ‘toevoegingen of veranderingen’ aan het overeengekomen werk. Met betrekking tot meerwerk voorziet artikel 7:755 BW in een waarschuwingsplicht van de aannemer voor de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Op grond van de wet zijn aannemers verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor extra kosten bij meerwerk tijdens bouwprojecten. Doet de aannemer dit niet, dan heeft hij in beginsel geen recht op een vergoeding van deze extra kosten. Dit is slechts anders indien de opdrachtgever had moeten begrijpen dat het meerwerk tot een prijsverhoging zou leiden. Bouwvoorwaarden als de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 hebben voor zulke gevallen eigen regimes.

Erin Speelman
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de aanneemsom?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Wil je duidelijke afspraken over de prijs en prijsvorming? Spelen discussie over meer- en minderwerk of over wijzigingen? Dreigt een geschil over de omvang van de aanneemsom in verband met onvoorziene omstandigheden? Onze specialisten helpen je graag verder.