Menu
JPR Advocaten

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is bedoeld voor ondernemingen of personen die een bedrijf uitoefenen. Het kan daarbij gaan om een internationaal concern, maar ook om het midden- en kleinbedrijf.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert het bedrijf of de ondernemer tegen het aansprakelijkheidsrisico in zijn hoedanigheid van exploitant van het desbetreffende bedrijf tot een maximumbedrag per aanspraak. Bij de aansprakelijkheidsverzekering zal de verzekeraar ook de afhandeling van tegen de ondernemer ingestelde aanspraken van hem overnemen inclusief alle daaraan verbonden kosten, zoals de proceskosten voor verweer.

Onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn werknemers van het bedrijf mee gedekt en is het aansprakelijkheidsrisico van de verzekerde voor schade aan personen en zaken gedekt. De exacte omschrijving van de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan verschillen van polis tot polis. Soms zal in de polis staan dat de ‘aansprakelijkheid’ wordt gedekt, soms ook ‘de aansprakelijkheid voor aanspraken van derden’. Deze laatste formulering is nauwkeuriger en stelt uw verzekeraar in de gelegenheid de dekking te beperken of meer op maat te maken.

Onder uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is uw burgerrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt. Het gaat daarbij om zowel wettelijke aansprakelijkheid als contractuele aansprakelijkheid. Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AvB) of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken doorgaans diverse schadesoorten:

 1. alle personenschade die voortvloeit uit lichamelijk en geestelijk letsel met inbegrip van smartengeld, alsmede schade door overlijden;
 2. zaakschade ofwel alle schade aan zaken, alsmede alle gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld milieuschade;
 3. directe vermogensschade ofwel vermogensschade zonder dat er sprake behoeft te zijn van zaak- of personenschade.


Let op: bestuurdersaansprakelijkheid niet standaard meeverzekerd

Bestuurdersaansprakelijkheid onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet standaard mee verzekerd en zal dus op een apart af te sluiten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering moeten worden meegenomen. Van bestuurlijke aansprakelijkheid kan sprake zijn als u als bestuurder van de onderneming een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt als gevolg waarvan schade aan derden is toegebracht.

Rubriekendekking

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent een zogenaamde rubriekendekking, te weten:

 1. de wettelijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad; het gaat hier om werkgeversaansprakelijkheid ofwel de aansprakelijkheid van de werkgever voor al dan niet door zijn werknemers of in zijn opdracht voor hem werkende ZZP-ers jegens derden gemaakte fouten;
 2. de contractuele aansprakelijkheid ofwel de aansprakelijkheid uit overeenkomst;
 3. de productenaansprakelijkheid ofwel de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan personen en schade, toegebracht door producten die hij de ondernemer heeft geleverd;
 4. de dienstenaansprakelijkheid ofwel de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken, die toegebracht zijn doordat de verzekerde zijn werkzaamheden, waartoe hij zich bij overeenkomst tot aanneming van werk of bij overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten had verplicht, niet behoorlijk nakomt;
 5. de contractuele aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers op grond van art. 7:658 BW;
 6. de milieu-aansprakelijkheid.


Tegenwoordig kennen de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen het zogenaamde claimsmade-systeem. Dat wil zeggen dat bepalend voor de dekking is het moment waarop de schade wordt geclaimd. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan het moment waarop de schade bij de verzekerde of bij de verzekeraar wordt geclaimd beslissend zijn. Volgens het claimsmade-systeem is uitloop van aansprakelijkheid niet gedekt, maar er zijn verschillende varianten op de markt, waarbij inloopdekking en soms de mogelijkheid om gedurende een beperkte termijn na royement schade te melden wel onder de dekking vallen.

Het maximum verzekerde bedrag onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering per aanspraak, alsmede de premie (ofwel de kosten van deze polis) staan altijd op het polisblad vermeld en niet in de toepasselijke polisvoorwaarden of algemene voorwaarden. Soms bepalen deze voorwaarden dat verschillende voorvallen als één aanspraak moeten worden beschouwd, waardoor dus slechts
eenmaal de verzekerde som beschikbaar is. Daarnaast geldt meestal een maximering per jaar tot twee maal de maximum verzekerde som.

Onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de burgerrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt, ook van de werkgever. In die zin gaat het om een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent een zogenaamde rubriekendekking, te weten:

 1. de wettelijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad;
 2. de contractuele aansprakelijkheid ofwel de aansprakelijkheid uit overeenkomst;
 3. de productenaansprakelijkheid ofwel de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan personen en schade, toegebracht door producten die hij de ondernemer heeft geleverd;
 4. de dienstenaansprakelijkheid ofwel de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken, die toegebracht zijn doordat de verzekerde zijn werkzaamheden, waartoe hij zich bij overeenkomst tot aanneming van werk of bij overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten had verplicht, niet behoorlijk nakomt;
 5. de contractuele aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers op grond van art. 7:658 BW;
 6. de milieu-aansprakelijkheid.


Claimsmade-systeem

De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen kennen het zogenaamde claimsmade-systeem, hetgeen wil zeggen dat bepalend voor de dekking is het moment waarop de schade wordt geclaimd. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan beslissend zijn het moment waarop de schade bij de verzekerde of bij de verzekeraar wordt geclaimd. Volgens het claimsmade-systeem is uitloop van aansprakelijkheid niet gedekt, maar er zijn verschillende varianten op de markt, waarbij inloopdekking en soms de mogelijkheid om gedurende een beperkte termijn na royement schade te melden wel onder de dekking vallen.

De benadeelde derde heeft de bevoegdheid rechtstreeks van een verzekeraar betaling te verlangen van datgene wat de verzekeringnemer van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar te vorderen heeft (de zogenaamde “directe actie” van art. 7:954 BW). De achterliggende gedachte is dat de verzekeringspenningen uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen zoveel mogelijk bij de benadeelde terecht behoort te komen. De vergoeding moet niet blijven steken bij de aansprakelijke verzekerde of in geval van diens faillissement bij diens schuldeisers terecht komen.

Ook kosten van beredding kunnen verzekerd zijn

Ingevolge art. 7:957 BW vergoedt de verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook de kosten die verbonden zijn aan maatregelen ter voorkoming van onmiddellijk dreigend gevaar of bestrijding van een acute schadeoorzaak, zoals brand. Voor hetgeen onder “onmiddellijk dreigend gevaar” moet worden verstaan hanteert de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2011:BP2309) een min of meer objectieve uitleg. Bij bereddingskosten moet het namelijk gaan om bijzondere maatregelen die ten bate van de verzekeraar zijn gemaakt, alsmede redelijk en doelmatig zijn. De gemaakte kosten zijn redelijk en doelmatig als zij voldoen aan de vereisten van subsidiariteit (was er een goedkopere maatregel beschikbaar?) en proportionaliteit (staan de kosten in verhouding tot de omvang van de verzekerde schade, die ten tijde van het treffen van de maatregelen te verwachten was?).

De kosten van uw advocaat behoren onder het in de polisvoorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gehanteerde schadebegrip te vallen: de redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en de omvang van de schade zijn immers kosten in de zin van het in art. 6:96 BW geregelde begrip vermogensschade.


Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: