CAO

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin regels over collectieve (arbeids-)voorwaarden in een bepaalde branche zijn vastgelegd. Regels die in een cao staan zijn bijvoorbeeld: regels over lonen, toeslagen op lonen, betaling van overwerk, verlof, functieprofielen, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, of pensioen.

Direct contact opnemen
Herma-Deventer-2

Gebondenheid

Een onderneming kan op verschillende manieren gebonden zijn aan een CAO. Allereerst is er sprake van gebondenheid aan een CAO wanneer zowel werkgever als werknemer lid zijn van één van de CAO-partijen. Doet zich deze situatie voor, dan zullen de rechten en plichten voortvloeiende uit de CAO direct van invloed zijn op de arbeidsrelatie.

Een andere manier waardoor de CAO toegepast behoort te worden, is door algemeen verbindendverklaring. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard moeten alle ondernemingen die onder de werkingssfeer vallen van de cao, de cao volledig toepassen. De vraag of werkgever of werknemer lid is van één van de CAO-partijen is in dit verband niet relevant. Van belang is om te realiseren dat de algemeen verbindendverklaring geldt voor een vooraf vastgestelde periode. Na deze periode geldt in beginsel de CAO niet meer en zal worden teruggevallen op de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarden.

De CAO kan tot slot kan de CAO middels een incorporatiebeding van toepassing zijn verklaard. Een incorporatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin is opgenomen dat op de arbeidsovereenkomst een bepaalde CAO van toepassing is.

Werkingssfeer

Zoals hierboven aangegeven kan een CAO algemeen verbinden worden verklaard. Deze algemeen verbindendverklaring heeft tot gevolg dat alle ondernemingen die onder de werkingssfeer vallen, de CAO moeten toepassen. Elke CAO bevat daarom een werkingssfeer bepaling. In deze bepaling wordt omschreven welke activiteiten van ondernemingen onder de CAO vallen. Wanneer de activiteiten van de onderneming onder de werkingssfeer vallen, is het lastig om onder toepassing van de CAO uit te komen. Veel CAO’s kennen wel een dispensatieregeling. Dit houdt in dat een verzoek bij de CAO-partijen gedaan kan worden om ontheven te worden uit de CAO.

Om te bepalen over bepaalde activiteiten onder de reikwijdte van een werkingssfeerbepaling vallen, levert vaak nog de nodige discussie op en kan ook de nodige financiële gevolgen hebben. In sommige situaties komt het voor dat een CAO-partij met terugwerkende kracht een CAO van toepassing wil verklaren. Wij helpen je graag bij het doen van een werkingssfeeronderzoek of het aanvragen van een dispensatie. Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten.

Staking

Een CAO komt tot stand door diverse overleggen tussen werkgeversverenigingen en werknemersverenigingen. Deze onderhandelingen nemen veelal veel tijd in beslag. Normaal gesproken komt als gevolg van deze onderhandeling een mooie CAO tot stand. Het komt voor dat het wensenpakket van de werknemersvereniging te ver uiteen ligt van hetgeen de werkgeversvereniging bereid is te betalen. In deze situaties komt het voor dat de werknemersverenigingen hun leden oproepen om actie te voeren en om te gaan staken. Het kan dan gaan om het algeheel neerleggen van de werkzaamheden of bijvoorbeeld tot het houden van stiptheidsacties. Een staking kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming.

Het is van belang om in gesprek te blijven met de CAO-partijen en op deze wijze een staking zoveel mogelijk te voorkomen. Onze specialisten kunnen je bij de CAO-onderhandelingen ondersteunen. Mocht je geconfronteerd worden met onderhandelingen die niet meer goed verlopen of een dreiging van een staking, ook dan kunnen onze specialisten jou nog goed ondersteunen. Voor meer informatie, neem contact op met één van onze specialisten.

Marjolein Meijer
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de CAO?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.