Menu
JPR Advocaten

Aansprakelijkheidsverzekering

Iedere persoon (zowel de natuurlijke persoon, als de rechtspersoon) neemt deel aan het maatschappelijk verkeer en loopt daardoor het risico bij zijn activiteiten schade aan anderen/derden toe te brengen. In dat geval kan hij voor zijn schade aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent dat hij, indien hij de ander zijn schade moet vergoeden, in zijn vermogen schade lijdt. De aansprakelijkheidsverzekering is primair bedoeld om deze vorm van schade te dekken. Daarnaast heeft de aansprakelijkheidsverzekering ook tot gevolg dat de derde zijn schade vergoed krijgt van de aansprakelijkheidsverzekering. De kosten van rechtsbijstand door bijvoorbeeld uw advocaten worden veelal vergoed, zo nodig boven de verzekerde som, Of dit zo is, kunt u nalezen in de op de aansprakelijkheidsverzekering toepasselijke voorwaarden.

Onder uw aansprakelijkheidsverzekering is uw burgerrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt. Het gaat daarbij om zowel wettelijke aansprakelijkheid als contractuele aansprakelijkheid. Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AvB) dekken doorgaans diverse schadesoorten:

 1. alle personenschade die voortvloeit uit lichamelijk en geestelijk letsel met inbegrip van smartengeld, alsmede schade door overlijden;
 2. zaakschade ofwel alle schade aan zaken, alsmede alle gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld milieuschade;
 3. directe vermogensschade ofwel vermogensschade zonder dat er sprake behoeft te zijn van zaak- of personenschade.

Rubriekendekking

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kent een zogenaamde rubriekendekking, te weten:

 1. de wettelijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad;
 2. de contractuele aansprakelijkheid ofwel de aansprakelijkheid uit overeenkomst;
 3. de productenaansprakelijkheid ofwel de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan personen en schade, toegebracht door producten die hij de ondernemer heeft geleverd;
 4. de dienstenaansprakelijkheid ofwel de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken, die toegebracht zijn doordat de verzekerde zijn werkzaamheden, waartoe hij zich bij overeenkomst tot aanneming van werk of bij overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten had verplicht, niet behoorlijk nakomt;
 5. de contractuele aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers op grond van art. 7:658 BW;
 6. de milieu-aansprakelijkheid.

Claimsmade-systeem

Tegenwoordig kennen de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen het zogenaamde claimsmade-systeem. Dat wil zeggen dat het moment waarop de schade wordt geclaimd bepalend is voor de dekking. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan het moment waarop de schade bij de verzekerde of bij de verzekeraar wordt geclaimd beslissend zijn. Volgens het claimsmade-systeem is uitloop van aansprakelijkheid niet gedekt, maar er zijn verschillende varianten op de markt, waarbij inloopdekking en soms de mogelijkheid om gedurende een beperkte termijn na royement schade te melden wel onder de dekking vallen.

Het maximum verzekerde bedrag per aanspraak staat altijd op het polisblad vermeld en niet in de toepasselijke polisvoorwaarden of algemene voorwaarden. Soms bepalen deze voorwaarden dat verschillende voorvallen als één aanspraak moeten worden beschouwd, waardoor dus slechts eenmaal de verzekerde som beschikbaar is. Daarnaast geldt meestal een maximering per jaar tot twee maal de maximum verzekerde som.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico dat u als particulier loopt, buiten uw beroep of bedrijf om. Zowel uw wettelijke aansprakelijkheidsrisico als uw contractuele aansprakelijkheid vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Verzekerden onder de AVP zijn doorgaans:

 • de verzekeringnemer;
 • diens echtgenoot of echtgenote;
 • de met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwonende personen;
 • minderjarige kinderen waaronder ook pleeg- en stiefkinderen.Daarnaast vallen ook meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij de verzekeringnemer inwonen of voor studie uitwonend zijn, alsmede grootouders, ouders en schoonouders onder de dekking van de AVP.

Personen- en zaakschade gedekt

Onder de AVP is de aansprakelijkheid van de verzekerden gedekt voor personen- of zaakschade, veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur. Bij de AVP zijn zowel het inloop- als het uitlooprisico gedekt. Ook is de aansprakelijkheid van de verzekerden onderling ter zake van dood of letsel gedekt.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet wettelijk verplicht, maar is naar onze mening wel sterk aan te bevelen.

Wat is niet gedekt?

Van dekking is uitgesloten aansprakelijkheid die met motorrijtuigen verband houdt, omdat die al gedekt is onder de WAM. Let er echter wel op dat indien u door eigen schuld een geleende of gehuurde auto beschadigt, die schade niet onder de AVP, maar ook niet onder de WAM is gedekt. In die gevallen kan alleen een door de eigenaar afgesloten cascoverzekering uitkomst bieden. Verder is onder de AVP van dekking uitgesloten schade aan zaken die u als particulier leent, huurt of in gebruik heeft. Daarom doet u er verstandig aan altijd goed de zogenaamde “op zichtclausule” te bestuderen. Soms kent een AVP een beperkte dekking voor schade, toegebracht aan geleende of gehuurde zaken.

Uiteraard is ook schade uitgesloten die opzettelijk is toegebracht. Deze uitsluiting staat vermeld in de zogenaamde “opzetclausule”. Tegenwoordig luidt die als volgt:

“Niet gedekt is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade, veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen”.

In deze clausule staat de gedraging centraal. In geval van een caféruzie, waarbij letsel aan een andere bezoeker wordt toegebracht, zal de AVP van de schadeveroorzaker op grond van deze opzetclausule geen dekking bieden.

Onder de aansprakelijkheidsverzekering is de burgerrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt. Het gaat hier zowel om de wettelijke aansprakelijkheid als de contractuele aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kent een zogenaamde rubriekendekking, te weten:

 1. de wettelijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
 2. de contractuele aansprakelijkheid ofwel de aansprakelijkheid uit overeenkomst
 3. de productenaansprakelijkheid ofwel de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan personen en schade, toegebracht door producten die hij de ondernemer heeft geleverd
 4. de dienstenaansprakelijkheid ofwel de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken, die toegebracht zijn doordat de verzekerde zijn werkzaamheden, waartoe hij zich bij overeenkomst tot aanneming van werk of bij overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten had verplicht, niet behoorlijk nakomt
 5. de contractuele aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers op grond van art. 7:658 BW
 6. de milieu-aansprakelijkheid.

Claimsmade-systeem

De meeste AvB’s kennen het zogenaamde claimsmade-systeem, hetgeen wil zeggen dat bepalend voor de dekking is het moment waarop de schade wordt geclaimd. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan het moment waarop de schade bij de verzekerde of bij de verzekeraar wordt geclaimd beslissend zijn. Volgens het claimsmade-systeem is uitloop van aansprakelijkheid niet gedekt, maar er zijn verschillende varianten op de markt, waarbij inloopdekking en soms de mogelijkheid om gedurende een beperkte termijn na royement schade te melden wel onder de dekking vallen.

De benadeelde derde heeft de bevoegdheid rechtstreeks van een verzekeraar betaling te verlangen van datgene wat de verzekeringnemer van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar te vorderen heeft (de zogenaamde “directe actie” van art. 7:954 BW). De achterliggende gedachte is dat de verzekeringspenningen uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen zoveel mogelijk bij de benadeelde terecht behoort te komen. De vergoeding moet niet blijven steken bij de aansprakelijke verzekerde of in geval van diens faillissement bij diens schuldeisers terecht komen.

Ook kosten voor beredding kunnen gedekt zijn

De meeste AvB’s kennen het zogenaamde claimsmade-systeem, hetgeen wil zeggen dat bepalend voor de dekking is het moment waarop de schade wordt geclaimd. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan het moment waarop de schade bij de verzekerde of bij de verzekeraar wordt geclaimd beslissend zijn. Volgens het claimsmade-systeem is uitloop van aansprakelijkheid niet gedekt, maar er zijn verschillende varianten op de markt, waarbij inloopdekking en soms de mogelijkheid om gedurende een beperkte termijn na royement schade te melden wel onder de dekking vallen.

De benadeelde derde heeft de bevoegdheid rechtstreeks van een verzekeraar betaling te verlangen van datgene wat de verzekeringnemer van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar te vorderen heeft (de zogenaamde “directe actie” van art. 7:954 BW). De achterliggende gedachte is dat de verzekeringspenningen uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen zoveel mogelijk bij de benadeelde terecht behoort te komen. De vergoeding moet niet blijven steken bij de aansprakelijke verzekerde of in geval van diens faillissement bij diens schuldeisers terecht komen.

Ook kosten voor beredding kunnen gedekt zijn

Ingevolge art. 7:957 BW vergoedt de verzekeraar onder de aansprakelijkheidsverzekering ook de kosten die verbonden zijn aan maatregelen ter voorkoming van onmiddellijk dreigend gevaar of bestrijding van een acute schadeoorzaak, zoals brand. Voor hetgeen onder “onmiddellijk dreigend gevaar” moet worden verstaan hanteert de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2011:BP2309) een min of meer objectieve uitleg. Bij bereddingskosten moet het namelijk gaan om bijzondere maatregelen die ten bate van de verzekeraar zijn gemaakt, alsmede redelijk en doelmatig zijn. De gemaakte kosten zijn redelijk en doelmatig als zij voldoen aan de vereisten van subsidiariteit (was er een goedkopere maatregel beschikbaar?) en proportionaliteit (staan de kosten in verhouding tot de omvang van de verzekerde schade, die ten tijde van het treffen van de maatregelen te verwachten was?).

De kosten van uw advocaat behoren tot het in de polisvoorwaarden gehanteerde schadebegrip te vallen: de redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en de omvang van de schade zijn immers kosten in de zin van het in art. 6:96 BW geregelde begrip vermogensschade.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: