Menu
JPR Advocaten

WGA uitkering

De per 1 januari 2004 bestaande wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kent twee arbeidsongeschiktheidsregelingen:

  1. de Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten (IVA);
  2. de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).


Recht op een IVA-uitkering heeft - kort samengevat - de werknemer, die na afloop van de wachttijd (in 2015: 104 weken) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en op wie geen uitsluitingsgrond van toepassing is.

Recht op een WGA uitkering (zowel de loonaanvullingsuitkering als de WGA-vervolguitkering) heeft die werknemer, die - kort samengevat - na afloop van de wachttijd (in 2015: 104 weken) gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt is in de zin van de WGA.

Werkgevers hebben de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden voor de wettelijk verschuldigde WGA uitkering, alsmede om het risico van de verschuldigde WGA uitkering te verzekeren.

Bent u ondernemer en zijn er bij uw onderneming werknemers in dienst? Dan hebt u de mogelijkheid te kiezen om het bij het UWV verzekerde risico dat u WGA uitkeringen verplicht wordt te betalen, zelf te dragen. Het UWV berekent een gedifferentieerde premie, al naar gelang de grootte van uw bedrijf (het UWV hanteert drie categorieën: klein, middelgroot en groot), alsmede aard en omvang van de diverse dienstverbanden (vast of flexibel). Uiteraard bepaalt ook het arbeidsongeschiktheidsrisico bij uw bedrijf de hoogte van de gedifferentieerde premie. Deze premie kan - zeker bij een grote instroom van arbeidsongeschikte werknemers - fors oplopen. Het kan voor uw bedrijf dan ook voordelig zijn te kiezen voor het eigen risico-dragerschap. In dat geval kiest u ervoor om de WGA-uitkeringen van uw (ook ex-!)arbeidsongeschikte werknemers (inclusief de overlijdensuitkering) tien jaar lang zelf te betalen. In 2015 gold het WGA eigen risico-dragerschap alleen voor uw werknemers met een vast dienstverband. Vanaf 2016 geldt het ook voor flexwerkers.

Een WGA-eigen risico-dragersverzekering dekt het risico dat u WGA-uitkeringen voor zieke (ex-)werknemers gedurende tien jaar, zoals hierboven beschreven, moet betalen. U zult dan altijd een garantieverklaring of borgstelling aan de Belastingdienst moeten overhandigen. Als u een WGA-eigen risico-dragersverzekering afsluit, zal de desbetreffende verzekeraar die garantie voor u afgeven. Let u er wel op dat ten tijde van het sluiten van de verzekering arbeidsongeschikte (ex-)werknemers (de zogenaamde “brandende huizen”) niet onder de dekking van de particuliere WGA-eigen risico-dragers-verzekering vallen. Het zogenaamde inlooprisico is immers niet gedekt.

Als ondernemer is het voor u hoe dan ook van belang dat u een goede WIA-administratie bijhoudt, omdat de WGA-instroom van de werknemer tien jaar lang direct (als eigen risicodrager) of indirect (via de WIA-gedifferentieerde premie) voor rekening van uw onderneming komt.

Ons algemene advies luidt om nooit een oude WGA-eigen risico-dragersverzekering op te zeggen, voordat duidelijkheid verkregen is over het feit dat alle zieke (ex-)werknemers onder de oude of de nieuwe WGA-eigen risico-dragersverzekering gedekt zijn.

Ondernemers hebben de mogelijkheid te kiezen om het bij het UWV verzekerde risico dat de ondernemer de WGA uitkeringen aan werknemers dient te betalen, zelf te dragen. Als uw onderneming een laag ziekteverzuim kent en dus in de afgelopen jaren geen WGA-uitkeringen heeft hoeven te betalen, kan het voordelig zijn om ervoor te kiezen het WGA-risico zelf te dragen. Het UWV berekent immers een gedifferentieerde premie, al naar gelang de grootte van uw bedrijf (het UWV hanteert drie categorieën: klein, middelgroot en groot), alsmede aard en omvang van de diverse dienstverbanden (vast of flexibel). Uiteraard bepaalt ook het arbeidsongeschiktheidsrisico bij uw bedrijf de hoogte van de gedifferentieerde premie. Deze premie kan - zeker bij een grote instroom van arbeidsongeschikte werknemers - fors oplopen. Het kan voor uw bedrijf dan ook voordelig zijn te kiezen voor het eigen risico-dragerschap. In dat geval kiest u ervoor om de WGA uitkeringen van uw (ook ex-!)arbeidsongeschikte werknemers (inclusief de overlijdensuitkering) tien jaar lang zelf te betalen. In 2015 gold het eigen risico voor WGA uitkeringen (het eigen risico-dragerschap) alleen voor uw werknemers met een vast dienstverband. Vanaf 2016 geldt het ook voor flexwerkers.

Een WGA-eigen risico-dragersverzekering dekt het risico dat de werkgever WGA uitkeringen voor zieke (ex-)werknemers gedurende tien jaar (het zogenaamde WGA eigen risico), zoals hierboven beschreven. De werkgever zal dan altijd een garantieverklaring of borgstelling aan de belastingdienst moeten overhandigen. Als de werkgever een WGA-eigen risico-dragersverzekering afsluit, zal de desbetreffende verzekeraar die garantie voor hem afgeven. Werkgevers moeten er wel op letten dat ten tijde van het sluiten van de verzekering arbeidsongeschikte (ex-)werknemers (de zogenaamde “brandende huizen”) niet onder de dekking van de particuliere WGA-eigen risico-dragersverzekering vallen. Het zogenaamde inlooprisico is immers niet gedekt.

Voor werkgevers is het zonder meer raadzaam een goede WIA-administratie bij te houden, omdat de WGA-instroom van werknemers tien jaar lang direct (als eigen risicodrager) of indirect (via de WIA-gedifferentieerde premie) voor rekening van de werkgever komt.

Als bedrijfsjurist zult u mogelijk te maken krijgen met enkele ingewikkelde juridische problemen rondom de WGA-eigen risico-dragersverzekering. Zo kan het voorkomen dat uw bedrijf geadviseerd is een zodanige verzekering af te sluiten, terwijl sprake is van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. Vaak blijkt dat van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers eerst sprake is als het UWV verhaal neemt op uw bedrijf als voormalige werkgever voor aan de arbeidsongeschikte (ex-)werknemers betaalde WGA-uitkeringen. Soms is het dan verstandig bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het UWV om door het UWV verstrekte WGA-uitkeringen op de (voormalige) werkgever te verhalen en om een “second opinion” te vragen. Soms kan het voorkomen dat degene die uw bedrijf heeft geadviseerd daarbij een fout heeft gemaakt door niet (door) te vragen naar zieke/arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.
Ook indien uw bedrijf ervoor gekozen heeft om over te stappen naar een nieuwe WGA-eigen risico-dragersverzekeraar, bijvoorbeeld teneinde premievoordeel te behalen, kunnen zich uit- en inloopdekkingsproblemen voordoen.

Ons algemene advies luidt om nooit een oude WGA-eigen risico-dragersverzekering op te zeggen, voordat duidelijkheid verkregen is over het feit dat alle zieke (ex-)werknemers onder de oude of de nieuwe WGA-eigen risico-dragersverzekering gedekt zijn.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: