Menu
JPR Advocaten

Wettelijke garantie

Bij verkoop van een product moet de verkoper ervoor instaan dat het product deugdelijk is. Deze wettelijke garantie wordt ook wel aangeduid met de “conformiteiteis”. Deze eis vloeit tevens voort uit een aan consumentenkoop gewijde Europese richtlijn. Volgens de wet is dat niet het geval als het verkochte product niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Wat de koper mag verwachten is niet precies in de wet omschreven. Dat is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. De wet noemt slechts twee aspecten: de aard van het product en de mededelingen die de verkoper over het product heeft gedaan. Van belang is bijvoorbeeld: gaat het om een nieuw of gebruikt product, betreft het een merkartikel of is het van onbekende oorsprong, is het product beschadigd of onbeschadigd, de hoogte van de koopsom, waar is het product gekocht (in een gerenommeerde winkel of op de rommelmarkt), zijn de koper en de verkoper deskundig of juist ondeskundig, de omstandigheden waaronder de koop plaatsvond (uitverkoop van winkeldochters), wat zijn de gebruikelijke garantietermijnen etc. Bij mededelingen van de verkoper gaat het niet alleen om specifieke productinformatie maar ook over reclame-uitingen. Een garantie van de verkoper geeft eveneens een aanwijzing voor wat de koper tenminste van het product kan verwachten. Bij consumentenkoop wordt vermoed dat het product al bij aflevering defect was als het gebrek binnen zes maanden na aflevering aan het licht komt. Dit geldt natuurlijk niet voor zaken die korter dan zes maanden meegaan.

Vaak verleent de leverancier schriftelijk garantie. Soms heeft die garantie niet de bedoeling om de wettelijke garantie te versterken maar is het juist de bedoeling de rechten van de koper te beperken. Bij consumentenkoop heeft een dergelijke beperking van de wettelijke garantie echter geen effect.
Ingeval het product niet deugdelijk is heeft de koper verschillende keuzes. Als bij de aflevering van het product iets ontbrak, kan hij het ontbrekende vorderen. Als het product hersteld kan worden, kan dat herstel worden gevorderd. Ook kan in beginsel vervanging van het afgeleverde product worden verlangd. Daarnaast kan de verkoper geconfronteerd worden met een aanspraak tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of een aanspraak tot vermindering van de koopprijs.

De wet beschermt de verkoper door te bepalen dat de koper een klachtplicht heeft. De termijn waar-binnen moet worden geklaagd vangt aan op het moment dat de koper de non-conformiteit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken. De klacht moet “binnen bekwame tijd” worden ingediend. Voor consumenten geldt dat een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is. Als niet tijdig wordt geklaagd verliest de koper de mogelijkheid om zich op wettelijke garantie te beroepen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: