Menu
JPR Advocaten

Verzuimverzekering

De ziektegeldverzekering, de ziekteverzuimverzekering of kortweg de verzuimverzekering is een verzekering die dekking verleent in geval van de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers bij ziekte/arbeidsongeschiktheid van werknemers. De verzuimverzekering kent twee hoofdvarianten:

 1. de conventionele dekking;
 2. de stop-lossdekking.


Bij de conventionele dekking van de verzuimverzekering keert een verzekeraar uit wanneer een werknemer langer ziek is dan de afgesproken wachttijd (de eigen risico-termijn). De meeste verzekeraars stellen een minimale eigen risico-periode van 2 weken verplicht, maar ook eigen risico-termijnen van 6, 13 of 26 weken komen voor. Hoe langer de wachttijd, hoe lager uiteraard de premie voor de verzuimverzekering! Deze vorm van verzekeren is met name geschikt voor de kleinere bedrijven.

De stop-lossdekking van de verzuimverzekering laat een groot deel van het risico voor rekening van de werkgever. Alleen dat gedeelte dat boven een van tevoren afgesproken grens van de verzuimverzekering komt, wordt verzekerd. Deze verzuimverzekering keert alleen maar uit wanneer de kosten van het ziekteverzuim (de verzuimschade) een vooraf overeengekomen bedrag overschrijdt (dit is het zogenaamde ‘eigen behoud’ van de werkgever). De hoogte van het eigen behoud is veelal vastgesteld op basis van de gemiddelde verzuimkosten van de afgelopen jaren. Deze variant biedt bescherming tegen (extreme) uitschieters in het ziekteverzuim. De premie is natuurlijk lager dan die bij de conventionele dekking van de verzuimverzekering. Bij de stop-loss verzuimverzekering weet de werkgever altijd hoeveel hij maximaal aan het verzuim van zijn werknemers kwijt zal zijn (namelijk het bedrag van de premie en zijn gekozen eigen behoud).

Voor u als ondernemer valt veel financieel voordeel te behalen als u ervoor kiest de verzuimverzekering onderdeel te laten zijn van het totale ‘employee-benefits’-pakket dat verzekeraars aanbieden. Wanneer u ervoor kiest dat totale pakket bij één verzekeraar onder te brengen, kan dat u als werkgever aanzienlijke premievoordelen opleveren. Sommige verzuimverzekeringen kennen extra dekkingen:

 1. doorbetaling van de twee maanden na overlijden, waartoe de werkgever wettelijk verplicht is;
 2. extra uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval ;
 3. bemiddeling bij wachtlijsten voor ziekenhuisopname of- behandeling;
 4. rechtsbijstand bij geschillen over loondoorbetaling bij ziekte;
 5. rechtsbijstand bij het verhaal van loondoorbetaling bij een door derden veroorzaakt ongeval, aan de werknemer en de werkgever ;
 6. arbeidsbemiddeling als de terugkeer naar de oude werkplek niet mogelijk is;
 7. (gedeeltelijke) vergoeding van andere re-integratievoorzieningen ;
 8. jaarlijkse griepinjectie;
 9. meeverzekering van repatriëringskosten.


Indien u als werkgever besluit een nieuwe verzuimverzekering af te sluiten of over te stappen naar een nieuwe verzuimverzekeraar, dan doet u er verstandig aan er goed op te letten dat de verzekeraar geen dekking biedt voor werknemers die op dat moment reeds ziek zijn. Dit wordt het inlooprisico genoemd. Eerst indien de zieke werknemer voor ten minste 28 dagen weer beter is geweest, is er voor deze werknemer een recht onder de verzuimverzekering. Als werkgever bent u verplicht alle werknemers bij de verzekeraar aan te melden. De verzekeraar is verplicht alle werknemers binnen de afspraken te accepteren. In- en uittredingen kan de werkgever - afhankelijk van de gemaakte afspraken - periodiek melden.

Bij de conventionele verzekering is het inlooprisico niet verzekerd, maar het uitlooprisico wel. Bij de stop-lossverzekering is geen voorziening opgenomen voor het uitlooprisico.

Verzekeraars passen soms “experience-rating” toe. Dit betekent dat de premie na een bepaald moment wordt aangepast op grond van de verzuimgegevens van uw bedrijf in het desbetreffende tijdvak. Veelal wordt deze methode toegepast bij contractverlenging van de verzuimverzekering. De achterliggende gedachte is dat werkgevers hierdoor extra geprikkeld worden het ziekteverzuim terug te dringen.

Het is vaak verstandig bij het sluiten van een nieuwe verzuimverzekering een aantal offertes van verzekeraars met elkaar te vergelijken.

Verzekeraars mogen tegenwoordig ook Arbo-dienstverlening aanbieden. De combinatie van verzuimverzekering en Arbo-zorg gericht op snelle re-integratie wordt steeds populairder. Het voordeel van de samenwerking is dat er betere afspraken gemaakt kunnen worden in het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim.

Bij een ongeval lijdt u als werkgever schade door directe en indirecte verzuimkosten. Sinds 1996 heeft de werkgever de mogelijkheid om verhaal te zoeken voor de door anderen aan zijn werknemer veroorzaakte ongevallen. Zo kan de werkgever bij een verkeersongeval de aansprakelijkheidsassuradeur van de veroorzaker aansprakelijk stellen. Het regresrecht van u als werkgever is beperkt tot het netto doorbetaalde loon en - sinds juni 2008 - de gemaakte re-integratiekosten.

Voor werkgevers valt veel financieel voordeel te behalen als ervoor gekozen wordt de verzuimverzekering onderdeel te laten uitmaken van het totale “employee-benefits”-pakket dat verzekeraars aanbieden. Als het hele pakket bij één verzekeraar wordt ondergebracht, kan dat aanzienlijke premievoordelen opleveren. Daarnaast is het raadzaam, in het kader van het afsluiten van een nieuwe verzuimverzekering, de diverse offertes met elkaar te vergelijken en bijvoorbeeld te controleren welke extra dekkingen worden aangeboden, zoals:

 1. doorbetaling van de twee maanden na overlijden, waartoe de werkgever wettelijk verplicht is;
 2. extra uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval;
 3. bemiddeling bij wachtlijsten voor ziekenhuisopname of -behandeling;
 4. rechtsbijstand bij geschillen over loondoorbetaling bij ziekte;
 5. rechtsbijstand bij het verhaal van loondoorbetaling bij een door derden veroorzaakt ongeval, aan de werknemer en de werkgever ;
 6. arbeidsbemiddeling als de terugkeer naar de oude werkplek niet mogelijk is;
 7. (gedeeltelijke) vergoeding van andere re-integratievoorzieningen ;
 8. jaarlijkse griepinjectie;
 9. meeverzekering van repatriëringskosten.


Tegenwoordig mogen verzuimverzekeraars ook Arbo-dienstverlening aanbieden. Die combinatie bevordert de snelle re-integratie en derhalve terugdringing van het ziekteverzuim.

Over de aanspraken op een uitkering onder de ziekteverzuimverzekeringen wordt in toenemende mate geprocedeerd. Veelvuldig wordt voor de rechter gediscussieerd over:

 • de uitleg van het werknemersbegrip in relatie tot de positie van de directeur-grootaandeelhouder;
 • fraude van de verzekeringnemer bij het maken van aanspraak op uitkeringen onder de verzuimverzekeringen;
 • de juiste gang van zaken bij de ziektemelding en de rol van de Arbo-dienst daarbij;
 • de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon.
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: