Menu
JPR Advocaten

Verificatievergadering

De wet zegt in artikel 108 en 328 Faillissementswet dat de rechter-commissaris, zodra het faillissement is uitgesproken, binnen veertien dagen nadat het vonnis definitief is geworden, een verificatie-vergadering bepaalt. In de huidige praktijk zijn deze bepalingen een dode letter geworden. Op het niet naleven van deze wettelijke voorschriften staat geen sanctie. De praktijk heeft haar weg gevonden en heeft deze bepaling meer laten aansluiten op de behoefte die er leeft. Een verificatievergadering wordt door de rechter-commissaris in de regel alleen bepaald indien daartoe behoefte bestaat. Of er behoefte bestaat aan een verificatievergadering hangt af van de omvang van het gerealiseerd actief ofwel de omvang van de totale faillissementsboedel. Indien het actief toereikend is om na de boedelschuldeisers en de preferente schuldeisers ook aan de concurrente schuldeisers een uitkering te doen wordt er eerst dan een datum voor een verificatievergadering vastgesteld. Deze datum wordt door de rechter-commissaris bepaald. Wie als boedelschuldeiser of preferente schuldeiser wordt gekwalificeerd bepaalt de wet. In wettelijke bepalingen worden de regels van voorrang benoemd.

Wat houdt een verificatievergadering in? Nadat het faillissement is uitgesproken schrijft de curator alle bekende schuldeisers aan met het verzoek de vordering onder overlegging van bewijsstukken bij hem of haar in te dienen. De curator kan dan de hoogte van de ingediende vordering aan de hand van de bewijsstukken toetsen aan de administratie van de gefailleerde en de informatie die de gefailleerde aan de curator verstrekt. De curator zet de vorderingen die hij goedkeurt op een lijst van schuldeisers en de vorderingen waarover discussie bestaat noteert de curator op een tweede lijst en voegt daaraan toe ‘aantekening betwist’. Zodra alle vorderingen zijn ingediend en het faillissementsactief te gelde is gemaakt verzoekt de curator aan de rechter-commissaris een datum en tijdstip voor de verificatiever-gadering vast te stellen. Voor deze verificatievergadering worden alle bekende schuldeisers uitgenodigd, ook de schuldeisers wier vordering is betwist door de curator. De curator geeft tevens aan of de schuldenaar een ontwerpakkoord ter griffie heeft neergelegd. Een ontwerpakkoord is eveneens onderwerp van de agenda tijdens de verificatievergadering.

De schuldenaar ofwel de failliet is verplicht de verificatievergadering bij te wonen om tijdens deze vergadering alle inlichtingen over de oorzaak van het faillissement en de staat van de boedel te kunnen geven. De rechter-commissaris kan tijdens de verificatievergadering nadere inlichtingen vragen omtrent de betwisting van de vordering en proberen alsnog tot een schikking te komen met de schuldeiser. Indien de vordering niet kan worden vastgesteld en de curator de betwisting handhaaft zal de vordering verwezen worden naar de renvooiprocedure. De renvooiprocedure wordt gevoerd bij de rechtbank tussen de curator en de schuldeiser. De renvooiprocedure zal uiteindelijk eindigen in een vonnis en de uitkomst hiervan is de uiteindelijke omvang van de vordering welke door de curator erkend dient te worden. Zodra de lijst met schuldvorderingen definitief is geworden, wordt deze ter griffie neergelegd en ter inzage gelegd van een ieder. Belanghebbenden kunnen, indien zij zich niet met deze lijst kunnen verenigen, verzet instellen bij de rechtbank. Nadat deze termijn verstreken is, is de uitdelingslijst definitief en zal de curator overgaan tot uitdeling van de gelden.

Schuldeisers die te maken krijgen met een verificatievergadering is het aan te raden de termijnen goed in de gaten te houden want zodra deze verlopen zijn, zijn juridische mogelijkheden uitgeput. JPR Advocaten kan u hierin adviseren.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: