Menu
JPR Advocaten

Verenigingsrecht

Sportorganisatie

De vereniging wordt vaak als juridische vorm van een sportorganisatie gekozen. Dit komt omdat de verenigingsvorm veel ruimte laat om als vereniging zelf de rechten en plichten die uit een lidmaatschap voortvloeien te regelen. Hierdoor is ook een grote diversiteit aan verenigingen ontstaan. Uiteraard zijn er ook voor de vereniging bepaalde (soms dwingende) regels waaraan de vereniging zich dient te houden. De statuten vormen de grondregels van de vereniging, maar van de dwingende wettelijke regels mag niet worden afgeweken. In de statuten zijn de rechten en verplichtingen van de leden opgenomen en de meest bekende financiële verplichting is natuurlijk de verplichting om contributie te betalen.

Rechtspersoon

De vereniging kent in tegenstelling tot een stichting leden. De vereniging is een rechtspersoon met leden die is opgericht t.b.v. een bepaald doel. Per vereniging wordt de inhoud van het lidmaatschap bepaald door haar doel en statuten. De wet geeft de leden vooral bevoegdheden via het stemrecht dat zij in de algemene vergadering kunnen uitoefenen. Een ander kenmerk van een vereniging is dat de vereniging geen winst onder haar leden mag verdelen.

Doelstelling

De doelstelling van de betreffende sportvereniging zal altijd zijn het beoefenen en bevorderen van de betreffende sport en vaak zijn de sportvereniging aangesloten bij een overkoepelende organisatie zoals de KNVB, de KNHB, de KNLTB , de KNAU of de NEVOBO, zodat de eenheid aangaande de statuten, de spelregels, de competities en de scheidrechters kan worden bewaakt. Deze overkoepelende organisaties zijn vervolgens vaak weer aangesloten bij internationale verbanden zoals de FIFA, de FIH, de ISU, de FIVB of de ITF, waardoor internationale competities, wedstrijden en toernooien kunnen worden georganiseerd en dezelfde regels in de verschillende landen gelden. De nationale overkoepelende organisaties kunnen daarnaast lid worden van het NOC*NSF (Het Nederlands Olympisch Comité/De Nederlandse Sport Federatie).

Organen

De belangrijkste organen van de vereniging zijn de algemene vergadering en het bestuur. Daarnaast kunnen binnen de sportvereniging ook de technische commissies, de jeugdcommissies en de scheidsrechtercommissies als organen worden aangemerkt, tenminste indien in de statuten is opgenomen dat deze commissies een eigen beslissingsbevoegdheid hebben. De eerste bestuurstaak van het bestuur van een vereniging is het financiële beheer van de vereniging. Het bestuur is wettelijk verplicht een boekhouding bij te houden en na afloop van elk boekjaar een jaarrekening op te maken die in ieder geval een balans en een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop omvat en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moeten deze stukken aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Andere taken van het bestuur zijn het vertegenwoordigen van de vereniging, het voorbereiden van de besluitvorming binnen de vereniging, de zorg voor het goed functioneren van de overige instanties en het uitvoeren van besluiten.

Aansprakelijkheid bestuur

Indien sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling kunnen bestuurders van een sportvereniging aansprakelijk worden gesteld. Er is sprake van een collectieve aansprakelijkheid, hetgeen betekent dat iedere bestuurder voor het geheel aansprakelijkheid is voor de schade. Indien de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is de bestuurder voor de veroorzaakte schade aansprakelijk. Of sprake is van een ernstig verwijt zal afhangen van de omstandigheden van het geval, zoals het doel van de vereniging en de wijze van financiering. Een bekend voorbeeld is het nemen van onverantwoorde financiële risico’s. Onder bepaalde omstandigheden kan een bestuurder door een derde ook naast of in de plaats van de sportvereniging in persoon aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld indien hij niet bevoegd was om namens de sportvereniging te handelen of indien hij er voor zorgt dat de vereniging haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Ook hier zal dan sprake moeten zijn van een ernstig verwijt.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: