Menu
JPR Advocaten

Statutair directeur

De statutair directeur wordt meestal benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), tenzij statutair een andere benoemingsprocedure geldt. Als het een beursgenoteerde vennoot-schap betreft, vindt benoeming plaats door de Raad van Commissarissen (RvC). Anders dan de naam doet geloven zijn statutair directeuren in de meeste gevallen ook “gewone” werknemers in de onderneming waarin zij werken. Echter, hij heeft jegens de vennootschap alsmede haar aandeelhou-ders een bijzondere zorgplicht. Zij vertegenwoordigen de vennootschap en hebben de bevoegdheid namens de vennootschap naar buiten op te treden. De statutair directeur dient het belang van de ven-nootschap bij de vervulling van zijn taak voorop te stellen.

Benoeming en ontslag

Voor de benoeming van de statutair directeur is een rechtsgeldig benoemingsbesluit vereist. Het moet aannemelijk zijn dat het benoemingsbesluit daadwerkelijk is genomen. Dit dient aldus schriftelijk te worden vastgelegd, bijvoorbeeld aan de hand van notulen. Voorts dient vast te staan dat de benoe-ming door de statutair directeur is aanvaard. Dit kan worden aangetoond door een door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst.

Er kan sprake zijn van een inschrijving als statutair directeur bij de Kamer van Koophandel zonder dat hij rechtsgeldig is benoemd. Indien niet kan worden bewezen dat de benoeming op rechtsgeldige wijze heeft plaatsgevonden, geniet hij dezelfde ontslagbescherming als andere, “gewone” werknemers, waardoor u bij ontslag alsnog toestemming aan het UWV dient te vragen of de kantonrechter om een ontbinding te verzoeken.

Indien uw onderneming een OR (ondernemingsraad) heeft, dient u voorafgaand advies te vragen aan de OR over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van de bestuurder.

Bij ontslag van de statutair directeur moet zowel de arbeidsrechtelijke als de vennootschapsrechtelijke band worden verbroken. Het orgaan dat bevoegd is om de statutair directeur te benoemen (AVA), is ook bevoegd hem te ontslaan. Het ontslag door de AVA leidt automatisch tot het arbeidsrechtelijk ontslag, tenzij er een opzegverbod of andere afspraken gelden. Voor dit arbeidsrechtelijk ontslag hoeft u geen toestemming van het UWV te vragen of de rechter om een ontbinding te verzoeken. Hij kan zijn ontslag op vennootschapsrechtelijke gronden bij de rechter aanvechten. De rechter kan het ontslagbesluit van de AVA nietig verklaren of vernietigen. In dat geval duurt de arbeidsovereenkomst voort en blijft de directeur in functie.

Ontslagvergoeding

Het ontslagbesluit kan ook via arbeidsrechtelijke weg worden aangevochten. In dat geval kan geen herstel van de arbeidsovereenkomst worden verzocht, maar wel een vergoeding. De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) kent slechts de mogelijkheid om twee soorten vergoedingen toe te kennen, t.w. de transitievergoeding en een billijke vergoeding. De transitievergoeding is wettelijk voorgeschreven. Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is deze transitievergoeding niet verschuldigd. Toekenning van een billijke vergoeding is alleen mogelijk en bedoeld voor een geval, waarin sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Bij ontslag van de statutair bestuurder wordt dan ook in beginsel een transitievergoeding aan hem uitgekeerd en -onder hiervoor uiteengezette voorwaarden- eventueel een billijke vergoeding.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

De arbeidsovereenkomst met de statutair directeur kan ook met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In dat geval geldt - anders dan bij gewone werknemers - geen bedenktermijn. De overeenstemming over een dergelijke beëindiging kan in een beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd. In deze overeenkomst behoeft dan ook geen bedenktermijn te worden opgenomen.

Ketenregeling

Voor de statutair directeur geldt een afwijkende ketenregeling. De periode, waarin contracten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen, kunnen onbeperkt in tijd worden verlengd. Het maximum van twee jaar geldt hier dus niet. Wel geldt ook hier de regel dat maximaal drie contracten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten.

Bestuurder beursgenoteerde vennootschap

Voor de bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap gelden weer andere regels. De bestuurder van de beursgenoteerde vennootschap heeft geen arbeidsovereenkomst, maar een ander soort overeenkomst (bijv. opdrachtovereenkomst), en heeft dus geen arbeidsrechtelijke ontslagbescherming. Wel kan ook hier via het vennootschapsrecht het ontslag worden aangevochten en de nietigheid of vernietiging van het ontslag worden gevorderd. Voorts kunnen vanuit de opdrachtovereenkomst vorderingen worden ingesteld. De bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap heeft geen recht op een wettelijke transitievergoeding. De regeling van de billijke vergoeding uit de WWZ is evenmin op de directeur van een beursgenoteerde vennootschap van toepassing.

Wenst u meer advies over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze arbeidsrecht advocaten. Zij staan u graag te woord.

Ontslag

De statutair bestuurder heeft een andere ontslagbescherming dan een gewone werknemer. Bij ontslag van de statutair directeur moet zowel de arbeidsrechtelijke als de vennootschapsrechtelijke band wor-den verbroken. De statutair directeur heeft bij ontslag recht op een ontslagvergoeding (transitiever-goeding). Ook kan hij zijn ontslag bij de rechter aanvechten. De rechter kan het ontslagbesluit van de AVA nietig verklaren of vernietigen. Het ontslagbesluit kan ook via arbeidsrechtelijke weg worden aangevochten. De statutair directeur kan in dat geval geen herstel van zijn arbeidsovereenkomst ver-zoeken, maar alleen een billijke vergoeding, bovenop de al toegekende wettelijke transitievergoeding.

Voor de statutair directeur van een beursgenoteerde vennootschap gelden weer andere regels. Hij heeft geen arbeidsovereenkomst, maar een ander soort overeenkomst (bijv. opdrachtovereenkomst). Hij kan wel via het vennootschapsrecht het ontslag aanvechten en de nietigheid of vernietiging van het ontslag vorderen en voorts vanuit de opdrachtovereenkomst vorderingen instellen.

Wenst u meer advies over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze arbeidsrecht advocaten. Zij staan u graag te woord.

Ontslag

De statutair directeur heeft een andere ontslagbescherming dan een gewone werknemer. Bij dit ont-slag moet zowel de arbeidsrechtelijke als de vennootschapsrechtelijke band worden verbroken. Het orgaan dat bevoegd is om de statutair directeur te benoemen (AVA), is ook bevoegd de statutair directeur te ontslaan.

Ontslagvergoeding

Het ontslagbesluit kan ook via arbeidsrechtelijke weg worden aangevochten. In dat geval kan geen herstel van de arbeidsovereenkomst worden verzocht. De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) kent slechts de mogelijkheid om twee soorten vergoedingen toe te kennen, t.w. de transitievergoeding en een billijke vergoeding. De transitievergoeding is wettelijk voorgeschreven. Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is deze transitievergoeding niet verschuldigd. Toekenning van een billijke vergoeding is alleen mogelijk en bedoeld voor een geval, waarin sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten zijdens de werkgever. Bij ontslag van de statutair bestuurder wordt dan ook in beginsel een transitievergoeding aan hem toegekend en -onder hiervoor uiteengezette voorwaarden- eventueel een billijke vergoeding.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

De arbeidsovereenkomst met de statutair directeur kan ook met wederzijds goedvinden worden be-eindigd. In dat geval geldt - anders dan bij gewone werknemers - geen bedenktermijn. De overeen-stemming over een dergelijke beëindiging kan in een beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd.
In deze beëindigingsovereenkomst behoeft dan ook geen bedenktermijn te worden opgenomen.

Ketenregeling

Voor de statutair directeur geldt een afwijkende ketenregeling. De periode, waarin contracten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen, kunnen onbeperkt in tijd worden verlengd. Het maximum van twee jaren – zoals bij een gewone werknemer – geldt hier dus niet. Wel geldt ook hier de regel dat maximaal drie contracten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten.

Bestuurder beursgenoteerde vennootschap

Voor de bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap zijn weer andere regels van toepassing. De bestuurder van de beursgenoteerde vennootschap heeft geen arbeidsovereenkomst, maar een ander soort overeenkomst (bijv. opdrachtovereenkomst), en heeft dus geen arbeidsrechtelijke ont-slagbescherming. Wel kan ook hier via het vennootschapsrecht het ontslag worden aangevochten en de nietigheid of vernietiging van het ontslag worden gevorderd. Voorts kunnen vanuit de opdracht-overeenkomst vorderingen worden ingesteld.
De bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap heeft geen recht op een wettelijke transitie-vergoeding. De regeling van de billijke vergoeding uit de WWZ is evenmin op de directeur van een beursgenoteerde vennootschap van toepassing.

Wenst u meer advies over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze arbeidsrecht advocaten. Zij staan u graag te woord.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: